Išrinkti Metų filantropai ir Metų savanorė

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
"Me­tų fi­lant­ro­po" no­mi­na­ci­ja įteik­ta ty­tu­vė­niš­kei Vla­dis­la­vai Pa­lai­kie­nei (kai­rė­je). Jos vy­ras Al­bi­nas Si­gi­tas Pa­lai­kis ne­ga­lė­jo at­vyk­ti dėl svei­ka­tos pro­ble­mų. Ša­lia Pa­dė­kos die­nos ini­cia­to­rė ir ve­dė­ja Ja­ni­na Ske­ber­die­nė.
Kel­mė­je su­reng­ta Pa­dė­kos die­na, ku­rio­je pa­dė­ko­ta ke­lioms de­šim­tims ge­ra­da­rių, au­ko­jan­čių sa­vo lė­šas sto­ko­jan­tiems, ne­lai­mių ir li­gų iš­tik­tiems bei sa­va­no­riams, au­ko­jan­tiems sa­vo lai­ką ge­riems dar­bams. Me­tų fi­lant­ro­pais iš­rink­ta ty­tu­vė­niš­kių Vla­dis­la­vos ir Al­bi­no Si­gi­to Pa­lai­kių šei­ma, Me­tų sa­va­no­re ta­po Kel­mės "Kra­žan­tės" pro­gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Li­na Šim­ke­vi­čie­nė.
Apie ty­tu­vė­niš­kio Al­bi­no Pa­lai­kio ge­rus dar­bus ir pa­gal­bą žmo­nėms ne kar­tą ra­šy­ta "Šiau­lių kraš­te". Kel­miš­kė jau­nų­jų mal­tie­čių veik­los or­ga­ni­za­to­rė Li­na Šim­ke­vi­čie­nė taip pat yra bu­vu­si dien­raš­čio he­ro­je, kai už sa­va­no­riš­kus dar­bus pel­nė Ma­ri­jos Pet­ke­vi­čai­tės – Bi­tės me­da­lį "Tar­nau­ki­te Lie­tu­vai".
Po il­gos pet­rau­kos vėl at­gai­vin­to­je Pa­dė­kos die­no­je da­ly­va­vo gau­sus bū­rys kel­miš­kių ir ki­tų ra­jo­no gy­ven­vie­čių žmo­nių. Jie dau­gia­vai­kei šau­kė­niš­kių šei­mai, ku­rios ma­ma ser­ga sun­kia li­ga, suau­ko­jo 618 eu­rų. Šven­tė su­reng­ta pri­va­čių rė­mė­jų lė­šo­mis.

Pa­dė­kos die­nos ini­cia­to­rė vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos "Kraš­to in­for­ma­ci­ja" įkū­rė­ja ir va­do­vė Ja­ni­na Ske­ber­die­nė bei Vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų aso­cia­ci­ja.

Šie­met Pa­dė­kos die­na or­ga­ni­zuo­ta bend­ro­mis jau mi­nė­tų or­ga­ni­za­ci­jų bei Kel­mės mies­to VVG, Bib­lio­te­ki­nin­kų drau­gi­jos, Ang­lų kal­bos klu­bo ABC pa­stan­go­mis. Me­ni­nę pro­gra­mą at­li­ko Kel­mės Al­gir­do Li­pei­kos me­nų mo­kyk­los bei Pak­ra­žan­čio gim­na­zi­jos ir kul­tū­ros cent­ro ko­lek­ty­vai.

"Me­tų fi­lant­ro­po" ir "Me­tų sa­va­no­rio" no­mi­na­ci­jai pri­sta­ty­ta ke­lios de­šim­tys ra­jo­no gy­ven­to­jų. Vi­siems jiems įteik­tos pa­dė­kos ir ro­žės žie­das.

Tarp kan­di­da­tų į "Me­tų fi­lant­ro­pus" bu­vo pa­siū­ly­tas Ker­ka­sių že­mės ūkio bend­ro­vės pir­mi­nin­kas Il­de­fon­sas Pet­ke­vi­čius, dar 2004 me­tais ta­pęs "Me­tų fi­lant­ro­pu", bet iki šiol ne­nus­to­jan­tis rem­ti Žal­pių bend­ruo­me­nės, Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro ir ki­tų ini­cia­ty­vų.

Už ma­te­ria­li­nę pa­ra­mą "Me­tų fi­lant­ro­pais" no­mi­nuo­ti už­ven­tiš­kis vers­li­nin­kas Al­vy­das Kny­ze­lis, kel­miš­kių Jur­gi­tos ir And­riaus Se­sels­kų šei­ma, Mo­ky­to­jos Dia­nos ir ūki­nin­ko Arū­no Balt­ru­šai­čių šei­ma iš Ku­ke­čių se­niū­ni­jos, ūki­nin­kas Juo­zas Spu­dis iš Ko­lai­nių, kel­miš­kiai vers­li­nin­kai Pet­ras Rač­kaus­kas ir Al­ber­tas Mar­gis, lio­liš­kis vers­li­nin­kas Egi­di­jus Na­vic­kas, Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos at­sto­vė Dan­guo­lė Le­vic­kie­nė.

Di­džiu­lis pul­kas ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­gerb­ti už sa­va­no­riš­kus dar­bus. No­mi­na­ci­jai pa­siū­ly­tas Kel­mės ma­my­čių klu­bas, va­do­vau­ja­mas dvie­jų duk­re­lių ma­mos Li­nos Mi­la­šaus­kie­nės, be­je, praė­ju­sią va­sa­rą taip pat ta­pu­sios "Šiau­lių kraš­to" he­ro­je, bei ak­ty­viau­sios ma­my­tės Edi­ta Ta­ma­šaus­kie­nė, Ane­ta Vait­kė ir Vik­to­ri­ja Ge­nie­nė.

Už krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­jų or­ga­ni­za­vi­mą no­mi­na­ci­jai pri­sta­ty­ta Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Li­na Bal­čiū­nie­nė, Suau­gu­sių­jų cent­ro di­rek­to­rė Dia­na Raz­mi­nie­nė, Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­te be at­ly­gio mo­kan­ti sen­jo­rus ang­lų kal­bos.

Už li­te­ra­tū­ri­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mą pa­dė­ko­ta Kel­mės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro mo­ky­to­jai Da­liai Griš­ke­vi­čie­nei, už pa­gal­bą pri­klau­so­my­bių ka­muo­ja­miems žmo­nėms – Pa­du­by­sio bend­ruo­me­nės at­sto­vui Ža­nui Ta­lan­džiui, už pa­vė­si­nės prie neį­ga­lių­jų drau­gi­jos pa­sta­ty­mą – drau­gi­jos na­riams Po­vi­lui Ma­zi­liaus­kui ir Ri­mui Ja­na­vi­čiui, už sa­va­no­riš­kus dar­bus bend­ruo­me­nei – kiau­no­riš­kėms Re­gi­nai Venc­kie­nei ir Rū­tai Vol­ko­vie­nei, Lu­pi­kų kai­mo vers­li­nin­kei Dai­vai Že­mec­kie­nei.

Ty­tu­vė­nų li­te­ra­tų ir tau­to­dai­li­nin­kų klu­bas "Aus­tė­ja" dė­ko­jo Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai Ži­vi­lei Kli­mie­nei ir kel­miš­kei Ja­ni­nai Ba­liu­ty­tei už pa­gal­bą lei­džiant kny­gas "Pro­zos aruo­dai", kur pub­li­kuo­ja­mi kon­kur­sui pa­teik­ti li­te­ra­tų kū­ri­niai. Klu­bo va­do­vė Jus­ti­na Vir­žin­tie­nė dė­ko­jo ir šed­ba­riš­kiams bib­lio­te­ki­nin­kams Da­liai ir An­ta­nui Gal­buo­gams.

Dė­ko­ta ir Šal­te­nių kai­mo ūki­nin­kui Ka­zi­mie­rui Mi­ka­laus­kui už ke­lių prie­žiū­rą. Kra­žių se­niū­ni­ja sa­va­no­rio no­mi­na­ci­jai pri­sta­tė Ja­ni­ną Jur­gi­lie­nę, ku­ri pri­žiū­rė­jo vie­ni­šą mies­te­lio švie­suo­lę, kny­gų au­to­rę Ju­ze­fą Ra­ma­naus­kai­tę, praė­ju­sią žie­mą išė­ju­sią Am­ži­ny­bėn.