Išrinkti Metų filantropai ir Metų savanorė

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
"Me­tų fi­lant­ro­po" no­mi­na­ci­ja įteik­ta ty­tu­vė­niš­kei Vla­dis­la­vai Pa­lai­kie­nei (kai­rė­je). Jos vy­ras Al­bi­nas Si­gi­tas Pa­lai­kis ne­ga­lė­jo at­vyk­ti dėl svei­ka­tos pro­ble­mų. Ša­lia Pa­dė­kos die­nos ini­cia­to­rė ir ve­dė­ja Ja­ni­na Ske­ber­die­nė.
Kel­mė­je su­reng­ta Pa­dė­kos die­na, ku­rio­je pa­dė­ko­ta ke­lioms de­šim­tims ge­ra­da­rių, au­ko­jan­čių sa­vo lė­šas sto­ko­jan­tiems, ne­lai­mių ir li­gų iš­tik­tiems bei sa­va­no­riams, au­ko­jan­tiems sa­vo lai­ką ge­riems dar­bams. Me­tų fi­lant­ro­pais iš­rink­ta ty­tu­vė­niš­kių Vla­dis­la­vos ir Al­bi­no Si­gi­to Pa­lai­kių šei­ma, Me­tų sa­va­no­re ta­po Kel­mės "Kra­žan­tės" pro­gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Li­na Šim­ke­vi­čie­nė.
Apie ty­tu­vė­niš­kio Al­bi­no Pa­lai­kio ge­rus dar­bus ir pa­gal­bą žmo­nėms ne kar­tą ra­šy­ta "Šiau­lių kraš­te". Kel­miš­kė jau­nų­jų mal­tie­čių veik­los or­ga­ni­za­to­rė Li­na Šim­ke­vi­čie­nė taip pat yra bu­vu­si dien­raš­čio he­ro­je, kai už sa­va­no­riš­kus dar­bus pel­nė Ma­ri­jos Pet­ke­vi­čai­tės – Bi­tės me­da­lį "Tar­nau­ki­te Lie­tu­vai".
Po il­gos pet­rau­kos vėl at­gai­vin­to­je Pa­dė­kos die­no­je da­ly­va­vo gau­sus bū­rys kel­miš­kių ir ki­tų ra­jo­no gy­ven­vie­čių žmo­nių. Jie dau­gia­vai­kei šau­kė­niš­kių šei­mai, ku­rios ma­ma ser­ga sun­kia li­ga, suau­ko­jo 618 eu­rų. Šven­tė su­reng­ta pri­va­čių rė­mė­jų lė­šo­mis.

Pa­dė­kos die­nos ini­cia­to­rė vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos "Kraš­to in­for­ma­ci­ja" įkū­rė­ja ir va­do­vė Ja­ni­na Ske­ber­die­nė bei Vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų aso­cia­ci­ja.

Šie­met Pa­dė­kos die­na or­ga­ni­zuo­ta bend­ro­mis jau mi­nė­tų or­ga­ni­za­ci­jų bei Kel­mės mies­to VVG, Bib­lio­te­ki­nin­kų drau­gi­jos, Ang­lų kal­bos klu­bo ABC pa­stan­go­mis. Me­ni­nę pro­gra­mą at­li­ko Kel­mės Al­gir­do Li­pei­kos me­nų mo­kyk­los bei Pak­ra­žan­čio gim­na­zi­jos ir kul­tū­ros cent­ro ko­lek­ty­vai.

"Me­tų fi­lant­ro­po" ir "Me­tų sa­va­no­rio" no­mi­na­ci­jai pri­sta­ty­ta ke­lios de­šim­tys ra­jo­no gy­ven­to­jų. Vi­siems jiems įteik­tos pa­dė­kos ir ro­žės žie­das.

Tarp kan­di­da­tų į "Me­tų fi­lant­ro­pus" bu­vo pa­siū­ly­tas Ker­ka­sių že­mės ūkio bend­ro­vės pir­mi­nin­kas Il­de­fon­sas Pet­ke­vi­čius, dar 2004 me­tais ta­pęs "Me­tų fi­lant­ro­pu", bet iki šiol ne­nus­to­jan­tis rem­ti Žal­pių bend­ruo­me­nės, Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro ir ki­tų ini­cia­ty­vų.

Už ma­te­ria­li­nę pa­ra­mą "Me­tų fi­lant­ro­pais" no­mi­nuo­ti už­ven­tiš­kis vers­li­nin­kas Al­vy­das Kny­ze­lis, kel­miš­kių Jur­gi­tos ir And­riaus Se­sels­kų šei­ma, Mo­ky­to­jos Dia­nos ir ūki­nin­ko Arū­no Balt­ru­šai­čių šei­ma iš Ku­ke­čių se­niū­ni­jos, ūki­nin­kas Juo­zas Spu­dis iš Ko­lai­nių, kel­miš­kiai vers­li­nin­kai Pet­ras Rač­kaus­kas ir Al­ber­tas Mar­gis, lio­liš­kis vers­li­nin­kas Egi­di­jus Na­vic­kas, Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos at­sto­vė Dan­guo­lė Le­vic­kie­nė.

Di­džiu­lis pul­kas ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­gerb­ti už sa­va­no­riš­kus dar­bus. No­mi­na­ci­jai pa­siū­ly­tas Kel­mės ma­my­čių klu­bas, va­do­vau­ja­mas dvie­jų duk­re­lių ma­mos Li­nos Mi­la­šaus­kie­nės, be­je, praė­ju­sią va­sa­rą taip pat ta­pu­sios "Šiau­lių kraš­to" he­ro­je, bei ak­ty­viau­sios ma­my­tės Edi­ta Ta­ma­šaus­kie­nė, Ane­ta Vait­kė ir Vik­to­ri­ja Ge­nie­nė.

Už krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­jų or­ga­ni­za­vi­mą no­mi­na­ci­jai pri­sta­ty­ta Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Li­na Bal­čiū­nie­nė, Suau­gu­sių­jų cent­ro di­rek­to­rė Dia­na Raz­mi­nie­nė, Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­te be at­ly­gio mo­kan­ti sen­jo­rus ang­lų kal­bos.

Už li­te­ra­tū­ri­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mą pa­dė­ko­ta Kel­mės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro mo­ky­to­jai Da­liai Griš­ke­vi­čie­nei, už pa­gal­bą pri­klau­so­my­bių ka­muo­ja­miems žmo­nėms – Pa­du­by­sio bend­ruo­me­nės at­sto­vui Ža­nui Ta­lan­džiui, už pa­vė­si­nės prie neį­ga­lių­jų drau­gi­jos pa­sta­ty­mą – drau­gi­jos na­riams Po­vi­lui Ma­zi­liaus­kui ir Ri­mui Ja­na­vi­čiui, už sa­va­no­riš­kus dar­bus bend­ruo­me­nei – kiau­no­riš­kėms Re­gi­nai Venc­kie­nei ir Rū­tai Vol­ko­vie­nei, Lu­pi­kų kai­mo vers­li­nin­kei Dai­vai Že­mec­kie­nei.

Ty­tu­vė­nų li­te­ra­tų ir tau­to­dai­li­nin­kų klu­bas "Aus­tė­ja" dė­ko­jo Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai Ži­vi­lei Kli­mie­nei ir kel­miš­kei Ja­ni­nai Ba­liu­ty­tei už pa­gal­bą lei­džiant kny­gas "Pro­zos aruo­dai", kur pub­li­kuo­ja­mi kon­kur­sui pa­teik­ti li­te­ra­tų kū­ri­niai. Klu­bo va­do­vė Jus­ti­na Vir­žin­tie­nė dė­ko­jo ir šed­ba­riš­kiams bib­lio­te­ki­nin­kams Da­liai ir An­ta­nui Gal­buo­gams.

Dė­ko­ta ir Šal­te­nių kai­mo ūki­nin­kui Ka­zi­mie­rui Mi­ka­laus­kui už ke­lių prie­žiū­rą. Kra­žių se­niū­ni­ja sa­va­no­rio no­mi­na­ci­jai pri­sta­tė Ja­ni­ną Jur­gi­lie­nę, ku­ri pri­žiū­rė­jo vie­ni­šą mies­te­lio švie­suo­lę, kny­gų au­to­rę Ju­ze­fą Ra­ma­naus­kai­tę, praė­ju­sią žie­mą išė­ju­sią Am­ži­ny­bėn.

Komentarai

Auklėtojai - Užvenčio vid. m-klos 1965 m. laida     Ant, 2020-01-07 / 15:49
Pagarba Jums, miela Auklėtoja. Ačiū Jūsų šeimai už gerus ir gražius ir taip reikalingus darbus... Džiaugiuos ir didžiuojuos, kad kažkada buvote ir mano mokytoja, ir auklėtoja... Buvusi mokinė

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.