Išplėšė dvi pergales

As­me­ni­nė nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­man­da (ant­ra iš kai­rės mo­ky­to­ja Ala Be­lia­je­va) res­pub­li­ki­nia­me et­no­kul­tū­ros ug­dy­to­jų są­jun­gos pro­jek­te "Ke­liauk Lie­tu­vo­je" pel­nė dvi pir­mą­sias vie­tas.
Res­pub­li­ki­nia­me et­no­kul­tū­ros ug­dy­to­jų są­jun­gos pro­jek­te "Ke­liauk Lie­tu­vo­je" da­ly­va­vę Rad­vi­liš­kio Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai pel­nė dvi pir­mą­sias vie­tas.

Gra­ži­nie­čiai nu­ga­lė­jo vaiz­do fil­mo apie gim­tą­jį kraš­tą ir kraš­to is­to­ri­ją at­spin­din­čio sim­bo­lio kon­kur­suo­se.

Moks­lei­vių ir jų mo­ky­to­jų Alos Be­lia­je­vos ir Auš­ros Dil­ni­kai­tės veik­la pra­si­dė­jo dar va­sa­rą Ku­lau­tu­vo­je su­reng­to­je mo­ki­nių sto­vyk­lo­je, kur mo­kyk­lų – pro­jek­to da­ly­vių – at­sto­vai mo­kė­si kur­ti tu­ris­ti­nį marš­ru­tą ir vaiz­do fil­mus, ke­lia­vo, kū­rė at­ri­bu­ti­kos sim­bo­lius.

Ru­de­nį Rad­vi­liš­kio Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai ak­ty­viai įsi­trau­kė į vi­sus or­ga­ni­zuo­tus kon­kur­sus – tu­ris­ti­nio marš­ru­to, vaiz­do fil­mo ir at­ri­bu­ti­kos sim­bo­lių.

Pa­sak pro­jek­to or­ga­ni­za­to­rės A. Be­lia­je­vos, at­ri­bu­ti­kos sim­bo­lius pie­šė 50 mo­ki­nių. Į res­pub­li­ki­nį kon­kur­są bu­vo iš­siųs­ti pen­ki sim­bo­liai: Pi­jaus Jakš­to, Anos Ma­ri­jos Jo­dei­kai­tės, Ga­bi­jos Sa­vic­kai­tės, Evi­tos Zvė­gai­tės ir Aus­tė­jos Va­la­vi­čiū­tės dar­bai.

Vaiz­do fil­mo kū­ri­mo ko­man­do­je da­ly­va­vo Dei­vi­das Ka­siu­lis, Ne­si­mas Pet­rai­tis ir Ru­bin­ta Va­sil­je­va. Že­mė­la­pį pa­ren­gė Ne­si­mas Pet­rai­tis, jam pa­dė­jo Vil­tė Ka­če­raus­kai­tė ir No­jus Sas­naus­kas.

Iš vi­so pro­jek­to kon­kur­suo­se da­ly­va­vo 17 įvai­rių ug­dy­mo įstai­gų. Die­ve­niš­kių "Ry­to" gim­na­zi­jo­je įvy­ku­sio­je bai­gia­mo­jo­je pi­lie­ti­nes ini­cia­ty­vas ska­ti­nan­čio pro­jek­to "Ke­liauk Lie­tu­vo­je"“ kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo pa­skelb­ti kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jai.

"Ga­li­me džiaug­tis – Rad­vi­liš­kio Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­man­da lai­mė­jo dvi pir­mą­sias vie­tas: vaiz­do fil­mo apie gim­tą­jį kraš­tą ir kraš­to is­to­ri­ją at­spin­din­čio sim­bo­lio kon­kur­suo­se.

Ge­riau­siu lo­go­ti­pu bu­vo pri­pa­žin­tas Pi­jaus Jakš­to nu­pieš­ta kom­po­zi­ci­ja: ma­lū­nas, bė­giai, tul­pė ir žvirb­lis. Ant­ro­ji vie­ta sim­bo­lio kon­kur­se bu­vo skir­ta Anai Ma­ri­jai Jo­dei­kai­tei, tre­čio­ji – Ga­bi­jai Sa­vic­kai­tei", – lai­mė­ji­mus skai­čia­vo mo­ky­to­ja.

Nu­ga­lė­to­jams įteik­tos pa­dė­kos ir pri­zai.