Ilgiausias takas pelkėje dar pailgėjo

Ri­tos MA­ČIU­KIE­NĖS nuo­tr.
Dar švie­žia me­die­na kve­pian­ti nau­ja len­tų ta­ko da­lis tę­sia­si dau­giau kaip du ki­lo­met­rus ir ap­juo­sia eže­rą.
Mū­šos ty­re­lio pel­kė­je penk­ta­die­nį vy­ko ant­ras len­tų ta­ko ati­da­ry­mas – prieš dau­giau kaip tre­jus me­tus nu­ties­ta pir­mo­ji da­lis, o da­bar, po ant­ro­jo eta­po, jis ap­juo­sė Mik­nai­čių eže­rą ir ta­po be­ne il­giau­siu Bal­ti­jos ša­ly­se, nu­si­drie­kian­čiu apie še­šis ki­lo­met­rus.

Re­kor­di­nin­kas pail­gė­jo dviem ki­lo­met­rais

2015 me­tais ati­da­ry­tas 3,6 ki­lo­met­ro Mū­šos ty­re­lio pa­žin­ti­nis ta­kas bu­vo įtrauk­tas į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą, kaip il­giau­sias ša­ly­je pel­kė­je esan­tis len­tų ta­kas. Da­bar jis pra­si­tę­sė dar dau­giau kaip dviem ki­lo­met­rais ir žie­du ap­juo­sė ty­vu­liuo­jan­tį vie­nin­te­lį Jo­niš­kio ra­jo­ne na­tū­ra­lios kil­mės Mik­nai­čių eže­rą.

Šis eže­ras uni­ka­lus tuo, kad prie jo gy­ve­na re­tas ir sau­go­mas dru­ge­lis – pel­ki­nis sa­ty­ras. Tai – to­liau­siai į va­ka­rus nu­to­lęs pel­ki­nio sa­ty­ro pa­pli­ti­mo taš­kas Lie­tu­vo­je.

Ta­ką pa­pil­dė dvi sto­te­lės, su­pa­žin­di­nan­čios su vabz­džiais ir „Na­tu­ra 2000“ te­ri­to­ri­ja draus­ti­ny­je.

Ant­rą len­tų ta­ko tie­si­mo eta­pą pa­vy­ko įgy­ven­din­ti Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jai įsi­jun­gus į Latvijos ir Lietuvos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mos 2014–2020 me­tų pro­jek­tą „Dvi­ra­čiu po Žiem­ga­lą“, ku­ria­me da­ly­vau­ja ir Ter­ve­tės sa­vi­val­dy­bė, ren­gian­ti me­di­nę dvi­ra­čių nuo­ty­kių tra­są sa­vo par­ke bei su­kū­ru­si mo­bi­lią tu­ris­ti­nę pro­gra­mė­lę iš­ma­niems te­le­fo­nams.

Penk­ta­die­nį ren­gi­nio da­ly­viai ofi­cia­liai pir­mą sy­kį ke­lia­vo nau­juo­ju ta­ko ruo­žu su pra­mo­gi­niais, edu­ka­ci­niais ele­men­tais: įdo­miais pel­kių Lau­mės – gi­dės ir poil­sio so­dy­bos sa­vi­nin­kės Ger­dos Kin­de­rie­nės, žo­li­nin­kės Ade­lės Ka­ra­liū­nai­tės pa­sa­ko­ji­mais ir už­kal­bė­ji­mais, Bal­tų vi­kin­gų apei­go­mis, ku­rias va­ka­re pa­ly­dė­jo kraš­tie­tės Lau­ri­tos Pe­le­niū­tės kon­cer­tas „Pro­mo­čių gies­mės“. Nau­juo­ju ta­ku ėjo Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos par­la­men­ti­nė gru­pė: Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Ne­pap­ras­ta­sis ir Įga­lio­ta­sis am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je dr. Ei­na­ras Se­ma­nis, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­rius Lat­vi­jo­je Ar­tū­ras Žu­raus­kas, LR Sei­mo Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių su Lat­vi­jos Res­pub­li­ka gru­pės pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, LR Sei­mo na­rys Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Lat­vi­jos bend­ruo­me­nės at­sto­vai bei ki­ti sve­čiai.

Dau­giau kaip 50 tūks­tan­čių lan­ky­to­jų

Mū­šos ty­re­lio pel­kės pa­žin­ti­nis ta­kas jau bu­vo pa­mėg­tas gam­tos my­lė­to­jų, no­rin­čių pa­žin­ti Lie­tu­vą. Per tre­jus me­tus jį ap­lan­kė dau­giau kaip 50 tūks­tan­čių ke­liau­to­jų. Čia bū­da­vo ga­li­ma su­tik­ti žmo­nių iš vi­sų ša­lies kam­pe­lių, taip pat ir už­sie­nio ne tik per šven­tes, ato­sto­gų lai­ko­tar­piu va­sa­rą, bet ir žie­mą ar bet ku­riuo ki­tu me­tu. Ta­čiau apė­ję pu­sę eže­ro žmo­nės tu­rė­da­vo tuo pa­čiu marš­ru­tu grįž­ti at­gal. Da­bar jie ga­li ap­suk­ti ap­link eže­rą, pa­ma­ty­da­mi šį van­dens tel­ki­nį ir pa­čią pel­kę iš ki­tos pu­sės.

Mū­šos ty­re­lio tel­mo­lo­gi­nis draus­ti­nis įsteig­tas, sie­kiant iš­sau­go­ti Mū­šos ty­re­lio aukš­ta­pel­kės da­lį ir apy­pel­kio miš­kus. Šį su­dė­tin­gą gam­ti­nį komp­lek­są su­da­ro di­de­lė aukš­ta­pel­kė, tar­pi­nio ti­po pel­kės, že­ma­pel­kė, dur­py­nai ir šla­pi miš­kai.

Mū­šos ty­re­lio pel­kė­je gau­su paukš­čių: ger­vių, juo­dų­jų gand­rų, šaukš­tas­na­pių an­čių, o be­veik še­šių hek­ta­rų na­tū­ra­lų Mik­nai­čių eže­rą pa­mė­gę mig­ruo­jan­tys paukš­čiai, ypač – žel­me­ni­nės žą­sys, pra­skren­dan­čios tūks­tan­ti­niais pul­kais.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.