Ieškoma būdų Švietimo centrą iškelti į Kuršėnus

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Ne vi­sus Šiau­lių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų va­do­vus džiu­gi­na Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mas per­kel­ti Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­rą iš Šiau­lių į Kur­šė­nus.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja per­kel­ti iš Šiau­lių į Kur­šė­nus Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­rą. "Šiau­lių kraš­te" ra­šė­me, kad cent­ro dar­buo­to­jai ne­no­ri to­kių per­mai­nų. Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko ra­jo­no va­do­vų, da­lies ra­jo­no mo­kyk­lų, iki­mo­kyk­li­nių švie­ti­mo įstai­gų di­rek­to­rių pa­si­ta­ri­mai dėl ga­li­mo iš­kė­li­mo. Kur­šė­nuo­se Sa­vi­val­dy­bė yra ga­vu­si dvie­jų aukš­tų pa­sta­tą mies­to cent­re. Šis pa­sta­tas ta­po lais­vas iš­kė­lus Kur­šė­nų miš­kų urė­di­ją po Vals­ty­bi­nės miš­kų urė­di­jos reor­ga­ni­za­ci­jos.

Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­ro per­kė­li­mas yra ak­tua­lus ne tik pa­čios įstai­gos dar­buo­to­jams, bet ir ra­jo­no mo­kyk­lų va­do­vams.

Šiau­lių ra­jo­no me­ro An­ta­no Be­za­ro po­tvar­kiu yra su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, va­do­vau­ja­ma vi­ce­me­ro Čes­lo­vo Grei­čiaus, ku­ri iki bir­že­lio 15 die­nos tu­ri iš­nag­ri­nė­ti įstai­gos per­kė­li­mo ga­li­my­bes ir pa­teik­ti iš­va­das.

Ka­dan­gi Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra žie­di­nė, da­liai mo­kyk­lų yra ar­čiau Kur­šė­nai, o da­liai – Šiau­liai. Pa­si­ta­ri­muo­se da­ly­va­vu­sių mo­kyk­lų, ku­rios yra ar­čiau Šiau­lių, di­rek­to­riai svars­tė, kad, iš­kė­lus Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­rą, da­liai mo­kyk­lų ga­li kil­ti ne­pa­to­gu­mų dėl su­si­sie­ki­mo, nes, pa­vyz­džiui, pa­va­duo­to­jams ūkio rei­ka­lams, val­gyk­lų va­do­vams, bu­hal­te­riams ten­ka lan­ky­tis Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­re dėl pa­ra­šų, pa­ta­ri­mų, do­ku­men­tų. Paaiš­kė­jo, kad vos ke­lios mo­kyk­los nau­do­ja­si in­ter­ne­ti­ne do­ku­men­tų val­dy­mo sis­te­ma, nors yra at­si­ra­du­si ga­li­my­bė tą da­ry­ti vi­soms mo­kyk­loms.

Dar­bo gru­pės va­do­vas vi­ce­me­ras Čes­lo­vas Grei­čius švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams tei­gė, kad Sa­vi­val­dy­bė ga­ran­tuo­ja, jog Šiau­liuo­se liks kai ku­rios Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­ro ūki­nės pa­tal­pos, o su­de­ri­nus su švie­ti­mo įstai­go­mis joms pa­to­gią die­ną, Šiau­liuo­se dirbs Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­ro spe­cia­lis­tas, ga­lė­sian­tis priim­ti in­te­re­san­tus, kad jiems ne­rei­kė­tų vyk­ti į Kur­šė­nus. Taip pat bus spren­džia­ma kom­pen­sa­ci­jų už Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­ro dar­buo­to­jų ke­lio­nę į dar­bą Kur­šė­nuo­se for­ma, ta­čiau jau da­bar aiš­ku, kad ke­lio­nės iš­lai­dos šiems žmo­nėms bus kom­pen­suo­ja­mos.

Č. Grei­čius ža­dė­jo švie­ti­mo įstai­goms su­teik­ti vi­są pa­gal­bą dėl to, kad bū­tų ge­riau įval­dy­tos kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos, pa­dė­sian­čios dau­ge­lį rei­ka­lų iš­spręs­ti be ke­lio­nės į Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­rą.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis at­krei­pė dė­me­sį, kad da­lis Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­da­li­nių, įstai­gų, at­ski­rų spe­cia­lis­tų sėk­min­gai yra per­kel­ta į Kur­šė­nus ir ten dir­ba. Dar kar­tą ak­cen­tuo­ta, kad Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri ki­tų va­rian­tų, kaip tik at­ski­ros biu­dže­ti­nės įstai­gos – Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­ro iš­kė­li­mas į Kur­šė­nus.

Di­džiau­sia švie­ti­mo įstai­gų kon­cent­ra­ci­ja – ke­tu­ri dar­že­liai, ke­tu­rios mo­kyk­los – yra Kur­šė­nuo­se. Per­kė­lus Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­rą šių įstai­gų dar­buo­to­jams ne­be­rei­kė­tų va­ži­nė­ti į Šiau­lius. Da­liai įstai­gų at­stu­mai be­veik ne­si­keis­tų, o to­li­mes­nį ke­lią įveik­ti tek­tų Meš­kui­čiuo­se, Nai­siuo­se, Ba­zi­lio­nuo­se, Bu­biuo­se, Gin­kū­nuo­se, Kai­riuo­se esan­čioms švie­ti­mo įstai­goms.

Komentarai

12 K    Pen, 2019-05-31 / 12:40
Kuo toliau, tuo labiau kolūkiečių valdymas primena O. Benderio strategavimą, kaip sostinę iš Maskvos kėlė į Naujuosius Vasiukus ;(((

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.