Gimnazistai sportuos atnaujintame stadione

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Spor­to aikš­ty­no re­konst­ruk­ci­jos dar­bai kai­na­vo be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų, iš ku­rių 255 tūks­tan­čius sky­rė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ki­ta da­lis fi­nan­suo­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to.
Penk­ta­die­nį ofi­cia­liai ati­da­ry­tas at­nau­jin­tas Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos, mi­nin­čios šimt­me­tį, sta­dio­nas.

Re­konst­ruk­ci­ja kai­na­vo be­veik pu­sę mi­li­jo­no

Dar­bus at­li­ko UAB „Pas­va­lio me­lio­ra­ci­ja“, plu­šė­ju­si nuo 2017 me­tų ru­dens. Bend­ro­vė nu­sau­si­no sta­dio­no te­ri­to­ri­ją, įren­gę dre­na­žo sis­te­mą, at­nau­ji­no fut­bo­lo aikš­te­lę su na­tū­ra­lia dan­ga, įren­gė bė­gi­mo ta­kus su dirb­ti­ne dan­ga, at­nau­ji­no krep­ši­nio ir te­ni­so aikš­te­les. Taip pat at­kur­tos se­nos aikš­te­lės, pa­di­din­tas jų funk­cio­na­lu­mas, įreng­ti šuo­lio į to­lį, ru­tu­lio stū­mi­mo, ie­ties me­ti­mo sek­to­riai, su­tvar­ky­tas vi­sa sta­dio­no inf­rast­ruk­tū­ra: įreng­ta apie 300 sė­di­mų vie­tų žiū­ro­vams, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė su be­to­no trin­ke­lių dan­ga, ap­švie­ti­mas ir ap­sau­gos ka­me­ros.

Spor­to aikš­ty­no re­konst­ruk­ci­jos dar­bai kai­na­vo be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų, iš ku­rių 255 tūks­tan­čius sky­rė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ki­ta da­lis fi­nan­suo­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Pa­sak gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus Vid­man­to Sut­ni­ko, šis sta­dio­nas da­bar yra pa­ts ge­riau­siais ra­jo­ne ir pra­noks­ta lū­kes­čius. Iki pie­tų, kol vyks­ta pa­mo­kos, jis skir­tas gim­na­zi­jos mo­ki­niams, o po­piet ja­me spor­tuo­ti ga­li vi­si jo­niš­kie­čiai. Žmo­nių čia ne­trūk­da­vo ir iki re­konst­ruk­ci­jos: vie­ni bė­gio­ja, ki­ti vaikš­to su šiau­rie­tiš­ko ėji­mo laz­do­mis, dar ki­ti žai­džia lau­ko te­ni­są, krep­ši­nį, fut­bo­lą.

Moks­lei­vio ir dis­ko me­ti­ko dvi­ko­va

Sta­dio­no ati­da­ry­mo die­ną čia su­reng­tos ru­tu­lio stū­mi­mo, šuo­lio į to­lį, te­ni­so, es­ta­fe­ti­nio ir 60 met­rų bė­gi­mo, tink­li­nio, krep­ši­nio 3x3 var­žy­bos, ku­rio­se su­si­run­gė „Auš­ros“, Ža­ga­rės gim­na­zi­jų, Gas­čiū­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai. Ran­kos taik­lu­mą iš­ban­dė sve­čiai, me­tę bau­das, tarp ku­rių bu­vo ir olim­pi­nis čem­pio­nas, da­bar Sei­mo na­rys Vir­gi­li­jus Alek­na. Dis­ko me­ti­mo sek­to­riu­je jam į dvi­ko­vą sto­jo jau­na­sis Jo­niš­kio ra­jo­no spor­ti­nin­kas Ar­tū­ras Šler­pas. Šį­kart jam pri­trū­ko sėk­mės ir ge­res­nį re­zul­ta­tą – dau­giau kaip 50 met­rų – pa­sie­kė V. Alek­na. Re­zul­ta­tas bus įra­šy­tas į „Auš­ros“ gim­na­zi­jos is­to­ri­ją.

Bu­vęs il­ga­me­tis – net 46-erius me­tus „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je dir­bęs – kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas Si­gi­tas Ado­ma­vi­čius „Kraš­to ži­noms“ pa­sa­ko­jo ka­dai­se išau­gi­nęs de­šimt moks­lei­vių leng­vo­sios at­le­ti­kos Lie­tu­vos čem­pio­nų. Ne­ži­nia, kiek jų dar bū­tų bu­vę tre­ni­ruo­jan­tis to­kio­mis są­ly­go­mis, ko­kios sta­dio­ne su­da­ry­tos da­bar. Anuo­met ne­bu­vo nei nor­ma­lių aikš­te­lių skir­tin­goms spor­to ša­koms, nei pui­kios bė­gi­mo ta­kų dan­gos, vie­to­je ku­rios bu­vo ve­ža­mas ir sklai­do­mas šla­kas, ku­rį mo­ki­niais sa­vo ko­jo­mis su­tryp­da­vo.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.