At­gi­mė se­ni daik­tai

Ba­zi­lio­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro nuo­tr.
Moks­lei­vių dar­bai – "Lan­gas", "Vai­ni­kas".

Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mo­kyk­la – dau­gia­funk­cis cent­ras ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ai­do fi­lia­las ba­lan­džio 30 die­ną kvie­tė vi­sus į Šiau­lių ra­jo­no dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų mo­ki­nių dar­bų pa­ro­dą „Daik­tai, at­gi­mę ant­ram gy­ve­ni­mui“. Pa­ro­da ati­da­ry­ta gro­jant Šiau­lių Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­los moks­lei­viams. Pa­ro­da tu­ri tiks­lą su­pa­žin­din­ti moks­lei­vius, kad vie­nas iš eko­lo­gi­nių pro­ble­mų spren­di­mo bū­dų yra se­nų daik­tų, me­džia­gų per­dir­bi­mas ir tiks­li­nis pa­nau­do­ji­mas. Mo­ki­niai bu­vo kvie­čia­mi pa­si­telk­ti sa­vo fan­ta­zi­ją ir ne­sku­bė­ti iš­mes­ti ne­be­nau­do­ja­mų daik­tų ar me­džia­gų, o joms su­teik­ti nau­ją funk­ci­nę pra­smę. Pa­ro­do­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti net iš de­vy­nių Šiau­lių ra­jo­no mo­kyk­lų įvai­rių dar­be­lių ir iš ant­ri­nių ža­lia­vų: kar­to­no dė­žių, plas­ti­ko bu­te­lių, laik­raš­čių ir ki­ta.

Ba­zi­lio­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro dai­lės mo­ky­to­ja Lai­ma Per­mi­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad kon­kur­so lau­rea­tai Meš­kui­čių gim­na­zi­jos moks­lei­viai Ug­nius Po­cius ir To­nis Pet­raus­kis iš se­no bal­do su­kū­rė „Ma­mos kė­dę“, o Ro­si­ta Ka­ni­šaus­kai­tė, Ša­ky­nos mo­kyk­los moks­lei­vė, ne­be­nau­do­ja­mus flo­mas­te­rius pa­nau­do­jo pieš­tu­ki­nės de­ko­rui. Gin­kū­nų So­fi­jos ir Vla­di­mi­ro Zu­bo­vų mo­kyk­los at­sto­vės Ag­nės Pau­laus­ky­tės se­nas po­rce­lia­ni­nis ar­ba­ti­nu­kas ta­po odi­ne dė­žu­te, o Vi­lius Po­cius iš Ba­zi­lio­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro iš plas­ti­ko bu­te­lių su­kū­rė ne vie­ną švies­tu­vą. Vi­sus ste­bi­no Egi­di­jos Bal­se­vi­čiū­tės, Kur­šė­nų Pa­ven­čių mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro de­šim­to­kės vai­ni­kas, su­kur­tas iš po­pie­ri­nių kiau­ši­nių dėk­lų. Ra­min­tos Kon­tau­tai­tės iš Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos de­ko­ruo­tas lan­gas ta­po jos pa­čios fo­tog­ra­fi­jų de­monst­ra­ci­niu sten­du. Ki­ti mo­ki­niai bu­vo no­mi­nuo­ti už kū­ry­biš­ką daik­tų pa­nau­do­ji­mą.

Pa­ro­dos ati­da­ry­mo me­tu žiū­ro­vai ga­lė­jo sma­giai žais­ti žai­di­mus, su­kur­tus iš se­nų daik­tų ir me­džia­gų: kiau­ši­nių dėk­lų te­ni­są, smė­lio ta­py­bą iš ne­vei­kian­čio laik­ro­džio, šo­ki­nė­ti ir at­lik­ti už­duo­tis iš ne­be­nau­do­ja­mų vel­ti­nio ir au­di­nių skiau­čių.

"Da­ly­vau­da­mi pa­ro­do­je „Daik­tai, at­gi­mę ant­ram gy­ve­ni­mui“, mo­ki­niai tu­ri ga­li­my­bę ne tik gi­lin­ti ži­nias ap­lin­kos ap­sau­gos, re­sur­sų tau­py­mo, at­lie­kų rū­šia­vi­mo ir var­to­ji­mo ma­ži­ni­mo sri­ty­se bet ir pra­ktiš­kai pri­tai­ky­ti jas sa­vo gy­ve­ni­me", – tei­gė L. Per­mi­nie­nė.

Pa­ro­da veiks Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ai­do fi­lia­le iki ge­gu­žės 24 die­nos.