Fortepijonu grojo vietinis duetas

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­nės Do­mi­ny­ka Gu­ri­nai­tė (kai­rė­je) ir Emi­li­ja Lo­pai­ty­tė džiau­gė­si au­to­ri­niu for­tep­jo­ni­nės mu­zi­kos kon­cer­tu su jam pa­ren­gu­siu mo­ky­to­ju Iman­tu Ve­žu­ku.

Ak­me­nės kraš­to mu­zie­ju­je su­reng­ta­me for­te­pi­jo­no mu­zi­kos kon­cer­te due­tu gro­jo Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­nės Emi­li­ja Lo­pai­ty­tė ir Do­mi­ny­ka Gu­ri­nai­tė.

At­li­kė­jos pri­sta­tė už­sie­nio kla­si­kų ir šiuo­lai­ki­nių lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių kū­ri­nius.

Tai pir­mas kon­cer­tas ra­jo­no mu­zi­kos is­to­ri­jo­je, kai au­to­ri­nia­me kon­cer­te for­te­pi­jo­nu skam­bi­no vie­ti­nis mo­kyk­li­nio am­žiaus due­tas.

Pa­sak klau­sy­to­jos Mei­lės Girs­kie­nės, ku­ri apie tris­de­šimt me­tų dir­ba mo­ky­to­ja Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­lo­je, pa­de­monst­ruo­tas aukš­tas at­li­ki­mo ly­gis.

"Dė­me­sį tu­rė­tų at­kreip­ti ra­jo­no val­džia, kad mer­gai­tes pa­gerb­tų", – siū­lė M. Girs­kie­nė.

Ket­ve­ri me­tai trun­ka due­to kon­cer­ti­nė veik­la. Prieš mė­ne­sį pel­ny­tas aukš­čiau­siu įver­ti­ni­mas – tre­čio­ji vie­ta Lie­po­jo­je (Lat­vi­ja) įvy­ku­sia­me šeš­ta­ja­me tarp­tau­ti­nia­me for­te­pi­jo­ni­nių an­samb­lių kon­kur­se.

At­li­kė­jas mo­ko Imants Ve­žuks.

Kon­cer­te dar skam­bė­jo ven­tiš­kių moks­lo drau­gų at­lie­ka­mos dai­nos, smui­ko mu­zi­ka.

Dai­na­vo ir vie­nos iš at­li­kė­jų tė­tis Ma­ri­jus Lo­pai­tis, dir­ban­tis gy­dy­to­ju Ak­me­nės ra­jo­no svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.