Energijos sąnaudas bandys mažinti popieriniais liftais

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­ne dau­giaaukš­čiuo­se na­muo­se nė­ra lif­tų, aukš­tyn ga­li pa­kel­ti au­to­kel­tu­vai.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­to­je pro­gra­mo­je, nu­ma­tan­čio­je di­din­ti ener­gi­nį efek­ty­vu­mą ra­jo­no dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se, "pa­si­reng­ta" mo­der­ni­zuo­ti lif­tus, ku­rių vi­sai nė­ra.

Do­ku­men­te de­ta­li­zuo­ja­ma: "lif­tų kei­ti­mas tech­ni­niu ener­gi­niu po­žiū­riu efek­ty­ves­niais lif­tais, įskai­tant lif­to ir priė­ji­mo prie lif­to pri­tai­ky­mą neį­ga­lių­jų po­rei­kiams".

Tai pa­va­din­ta vie­na iš bū­ti­nų prie­mo­nių, "su­ma­žin­ti bend­ras vi­sų dau­gia­bu­čių na­mų ener­gi­jos są­nau­das ne ma­žiau kaip 40 pro­cen­tų ir juo­se pa­siek­ti ne ma­žes­nę kaip C ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sę".

Ta­ry­bos po­sė­dy­je pro­jek­tą pri­sta­čiu­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­ti­nio ūkio ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Sto­nie­nė pa­tvir­ti­no, kad ra­jo­no dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se nė­ra nė vie­no lif­to ir su šyp­se­nė­le pri­dū­rė: "Gal tu­rė­si­me".

Opo­zi­ci­jos at­sto­vas Sau­lius Bu­ce­vi­čius siū­lė ne­juo­kau­ti to­kiais da­ly­kais, kvie­tė ne­bal­suo­ti už pro­jek­tą.

Pa­siū­ly­mui prieš­ta­ra­vęs ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas sa­kė, kad "pa­ko­re­guo­ti pro­gra­mą bus ga­li­ma ei­go­je".