Energijos sąnaudas bandys mažinti popieriniais liftais

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­ne dau­giaaukš­čiuo­se na­muo­se nė­ra lif­tų, aukš­tyn ga­li pa­kel­ti au­to­kel­tu­vai.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­to­je pro­gra­mo­je, nu­ma­tan­čio­je di­din­ti ener­gi­nį efek­ty­vu­mą ra­jo­no dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se, "pa­si­reng­ta" mo­der­ni­zuo­ti lif­tus, ku­rių vi­sai nė­ra.

Do­ku­men­te de­ta­li­zuo­ja­ma: "lif­tų kei­ti­mas tech­ni­niu ener­gi­niu po­žiū­riu efek­ty­ves­niais lif­tais, įskai­tant lif­to ir priė­ji­mo prie lif­to pri­tai­ky­mą neį­ga­lių­jų po­rei­kiams".

Tai pa­va­din­ta vie­na iš bū­ti­nų prie­mo­nių, "su­ma­žin­ti bend­ras vi­sų dau­gia­bu­čių na­mų ener­gi­jos są­nau­das ne ma­žiau kaip 40 pro­cen­tų ir juo­se pa­siek­ti ne ma­žes­nę kaip C ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sę".

Ta­ry­bos po­sė­dy­je pro­jek­tą pri­sta­čiu­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­ti­nio ūkio ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Sto­nie­nė pa­tvir­ti­no, kad ra­jo­no dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se nė­ra nė vie­no lif­to ir su šyp­se­nė­le pri­dū­rė: "Gal tu­rė­si­me".

Opo­zi­ci­jos at­sto­vas Sau­lius Bu­ce­vi­čius siū­lė ne­juo­kau­ti to­kiais da­ly­kais, kvie­tė ne­bal­suo­ti už pro­jek­tą.

Pa­siū­ly­mui prieš­ta­ra­vęs ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas sa­kė, kad "pa­ko­re­guo­ti pro­gra­mą bus ga­li­ma ei­go­je".

Komentarai

Justas    Ant, 2019-10-15 / 17:12
Ar gali***vadovauti tokiam atsakingam skyriui,kuri visuose srityse nieko nenutuokia.Tai drg, mero statytinė.
Taip    Ant, 2019-10-15 / 18:49
Pritariu Justui, ta ***buvusi bibliotininkė neturinti jokio mastymo vadovauja uab.Tai mero atradimas.
Tomas Martinaitis    Ant, 2019-10-15 / 18:56
*** yra tikrai kompetetinga savo srities specialistė, ne kartą įrodžiusi savo profesinius sugebėjimus. Klaidų padaryti pasitaiko visiems, bet šiuo atveju jos nebuvo esminės. Prašau nežeminti savivaldybės darbuotojų tokiais anonimiškais komentarais, jei gebate vertinti kitų žmonių vertę išdrįskite ir pasirašyti savo tikraisiais vardais.
kike    Ant, 2019-10-15 / 19:14
... tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja ***pa­tvir­ti­no, kad ra­jo­no dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se nė­ra nė vie­no lif­to ir su šyp­se­nė­le pri­dū­rė: "Gal tu­rė­si­me". ... Ponas ***, ar bereikia komentarų?
jonis    Tre, 2019-10-16 / 20:34
*** gal subega balansą sustatyti?Na jau apie techninius dalykus, tai moteriškė juk neturi žalio supratimo.Juk ir profesija ne ta...!!!!
Nustebusi    Ket, 2019-10-24 / 06:31
Negi tikrai nėra Akmenėje nei vieno lifto? Negi tik savivaldybės pastate žmonės nusipelnė gyventi geriau?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.