Ekstremalių situacijų nenagrinėjo – jų kol kas nėra

Eli­gi­jos ZOLT­NE­RIE­NĖS nuo­tr.
Po­sė­džia­vu­si Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja ap­ta­rė praė­ju­sius me­tus ir šių me­tų ak­tua­li­jas.
Į pir­mą­jį šių me­tų po­sė­dį su­si­rin­ku­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja ekst­re­ma­lių įvy­kių ne­nag­ri­nė­jo. Ja­me ap­tar­ti praė­ju­sie­ji me­tai bei šių die­nų ak­tua­li­jos.

La­biau siau­čia tu­ber­ku­lio­zė ir er­kės

Apie epi­de­mio­lo­gi­nę si­tua­ci­ją ra­jo­ne kal­bė­ju­si Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Rad­vi­liš­kio sky­riaus ve­dė­ja Lo­re­ta Stirb­lie­nė pa­si­džiau­gė, jog rad­vi­liš­kie­čiai ta­po są­mo­nin­ges­ni ir jau dau­giau gy­ven­to­jų skie­pi­ja­si nuo gri­po.

Pa­sis­kie­pi­jo apie 7 pro­cen­tus ra­jo­no gy­ven­to­jų. Vals­ty­bės lė­šo­mis įskie­py­tos 1 629 gri­po vak­ci­nos do­zės, mo­ka­ma gri­po vak­ci­na ra­jo­no as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se pa­si­skie­pi­jo 656 as­me­nys.

Per­nai ra­jo­ne už­fik­suo­ti trys ty­mų at­ve­jai. Šia li­ga su­si­rgo kon­tak­tų su ser­gan­čiu li­go­niu tu­rė­ję me­di­kai.

1,3 kar­to išau­go ser­ga­mu­mas at­vi­ra plau­čių tu­ber­ku­lio­ze, išaiš­kin­ti 25 už­si­krė­tę as­me­nys, ku­rie gy­do­mi Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­ko­je. Smar­kiai išau­go su­si­rgi­mų, ku­riuos pla­ti­na er­kės, skai­čius. 2019 me­tais re­gist­ruo­ti de­vy­ni su­si­rgi­mai er­ki­niu en­ce­fa­li­tu ir 51 su­si­rgi­mas Lai­mo li­ga. Bū­ta ir vė­ja­rau­pių pro­trū­kių.

L. Stirb­lie­nė ko­mi­si­jos na­riams po­sė­dy­je kal­bė­jo ir apie pa­sau­ly­je plin­tan­tį ko­ro­na­vi­ru­są, ku­rio su­si­rgi­mo at­ve­jų Lie­tu­vo­je kol kas nė­ra už­fik­suo­ta, ta­čiau iš­mok­ti sau­go­tis šios in­fek­ci­jos, pa­sak L. Stirb­lie­nės, rei­kia jai dar ne­pa­si­ro­džius.

Pa­sak spe­cia­lis­tės, ra­jo­no Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žai jau ap­rū­pin­ti pirš­ti­nė­mis, res­pi­ra­to­riais ir ki­to­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis. Me­di­kai įspė­ti bū­ti­nai jas dė­vė­ti, jei tek­tų vyk­ti pas pa­cien­tus, ku­rie ga­li bū­ti už­si­krė­tę ko­ro­na­vi­ru­su.

Di­džiau­sias pa­vo­jus – sė­li­nan­tis paukš­čių gri­pas

Apie gy­vū­nams pa­vo­jin­gas li­gas po­sė­dy­je pa­si­sa­kė Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Rad­vi­liš­kio sky­riaus ve­dė­jas Al­vy­das Tri­li­kaus­kas.

Vie­na iš to­kių li­gų – paukš­čių gri­pas. Ra­jo­ne yra vie­nas paukš­ty­nas, au­gi­nan­tis apie 10 tūks­tan­čių broi­le­rių, ta­čiau šie­met pra­si­dė­jus anks­tes­nei paukš­čių mig­ra­ci­jai, ne tik jam, bet ir ki­tiems paukš­čių au­gin­to­jams pri­va­lo­ma na­mi­nius paukš­čius lai­ky­ti už­da­ry­tus.

Ši kas­me­ti­nė pre­ven­ci­nė prie­mo­nė tę­sia­si paukš­čių mig­ra­ci­jos me­tu.

"Ap­si­sau­go­ti nuo paukš­čių gri­po ga­li­ma. Bet jo­kios prie­mo­nės ne­pa­dės, jei­gu žmo­nės ne­bus su­pra­tin­gi. Di­die­siems paukš­ty­nų komp­lek­sams, ku­rių te­ri­to­ri­jos sie­kia 40 ar net 100 hek­ta­rų, bus daug rū­pes­čių. Bet dar di­des­nė ki­ta grės­mė.

Jei­gu ma­ži ūki­nin­kai, lai­kan­tys ke­lias viš­tas, nu­mos ran­ka į ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rių pa­ta­ri­mus, to­kia­me ūky­je nu­sta­čius vi­ru­są, vi­si paukš­čiai, pro­duk­ci­ja, kiau­ši­niai, le­sa­lai, pa­kra­tai ir men­ka­ver­tis in­ven­to­rius bus su­nai­ki­na­mi.

Ap­link gri­po vi­ru­so ži­di­nį žlug­tų vi­sas paukš­ti­nin­kys­tės vers­las. Nes 3 ir 10 ki­lo­met­rų spin­du­liu apie ži­di­nį ūkiams tai­ko­mi di­džiu­liai ap­ri­bo­ji­mai", – įspė­jo vet­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas.

Pa­sak jo, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je yra pa­reng­tas na­mi­nių paukš­čių ap­sau­gos nuo lau­ki­nių paukš­čių li­gos pla­nas. Ma­ži ir di­de­li paukš­ti­nin­kys­tės ūkiai jau nuo ko­vo 2 die­nos ga­lės pra­šy­ti Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014-2020 me­tų pro­gra­mos lė­šų su­stip­rin­ti sa­vo ūkių ap­sau­gą. Pre­ven­ci­jos prie­mo­nėms iš vi­so bus skir­ta apie 6 mi­li­jo­nus eu­rų.

A. Tri­kaus­ko pa­teik­tais duo­me­ni­mis, Af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro ži­di­nių kiau­lių ūkiuo­se 2019 me­tais ne­nus­ta­ty­ta. Lau­ki­nė­je fau­no­je šer­nams nu­sta­ty­ti ke­tu­ri tei­gia­mi at­ve­jai. 2020 me­tais sau­sio mė­ne­sį af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro at­ve­jis nu­sta­ty­tas Kir­ši­no me­džio­to­jų bū­re­lio su­me­džio­tam šer­nui. 2019 m. ra­jo­ne vie­nam su­me­džio­tam šer­nui bu­vo nu­sta­ty­ta tri­chi­ne­lio­zė.

"Lai­mei, ra­jo­ne epi­zoo­ti­nė si­tua­ci­ja kol kas nė­ra su­dė­tin­ga", – re­ziu­ma­vo A. Tri­li­kaus­kas.

"Ra­jo­ne gy­ven­ti sau­gu"

Praė­ju­sius me­tus ap­žvel­gė ra­jo­no Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vai.

Vi­si kal­bė­ju­sie­ji pa­brė­žė, kad pre­ven­ci­ja ir išanks­ti­nės sau­gu­mo prie­mo­nės yra ge­riau­sia ap­sau­ga ir ge­riau­siais bū­das iš­veng­ti eis­mo įvy­kių, gais­rų bei ki­tų ne­lai­mių.

Praė­ju­sių me­tų įvy­kius ir įstai­gos veik­los re­zul­taus ap­žvel­gęs Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Li­nas Va­lius sa­vo kal­bą pra­dė­jo pa­ti­ki­ni­mu, kad Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne gy­ven­ti yra sau­gu, o mo­bi­li po­li­ci­ja pa­sak jo, lai­ku rea­guo­ja į vi­sus iš­kvie­ti­mus.

Per­nai ra­jo­ne nu­žu­dy­tas vie­nas žmo­gus, įvyk­dy­ta 11 plė­ši­mų, 123 va­gys­tės. Opiau­sia pro­ble­ma įvar­dy­ti smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jai. Jų per me­tus bu­vo net 203. Dėl jų pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai.

L. Va­lius pa­brė­žė vi­suo­me­nės svar­bą in­for­muo­jant po­li­ci­ją apie smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jus, ypač ten, kur au­ga ma­ža­me­čiai ir ne­pil­na­me­čiai vai­kai.

Anot L. Va­lio, gy­ven­to­jai į po­li­ci­ją krei­pia­si dėl įvai­rių vei­kų. Daž­niau­siai pra­šo­ma pa­dė­ti iš­spręs­ti bui­ti­nius konf­lik­tus šei­mo­se, daug pra­ne­ši­mų bū­na apie ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus. Pas­ta­rų­jų per­nai bū­ta itin daug – net 2876. Ko­ne ket­vir­ta­da­lis šių pa­žei­dė­jų baus­ti už grei­čio vir­ši­ji­mą, su­lai­ky­ti 67 ne­blai­vūs ir 63 gir­ti vai­ruo­to­jai.

Pag­rin­di­nės už­re­gist­ruo­tų eis­mo įvy­kių prie­žas­tys – ne­si­lai­ko­ma sau­gaus grei­čio, ne­pra­lei­džia­mi pės­tie­ji, ne­vyk­do­mas rei­ka­la­vi­mas duo­ti ke­lią. Dėl šių ir ki­tų prie­žas­čių eis­mo įvy­kiuo­se žu­vo du žmo­nės, 40 as­me­nų bu­vo su­žeis­ta.

Ug­nia­ge­siai be dar­bo ne­bu­vo

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Vir­gi­ni­jaus Ivoš­kos tei­gi­mu, praė­ję me­tai ra­jo­no ug­nia­ge­siams bu­vo la­bai dar­bin­gi. Dau­giau bū­ta ir gais­rų, ir įvai­rių gel­bė­ji­mo dar­bų. Pas­ta­rų­jų – ko­ne ket­vir­ta­da­liu dau­giau nei 2018-ai­siais.

Rad­vi­liš­ky­je ir Vė­riš­kių kai­me ki­lę gais­rai per­nai pa­rei­ka­la­vo dvie­jų gy­vy­bių. Dar du žmo­nės nu­ken­tė­jo nuo ug­nies ir dū­mų.

Dau­giau­sia gais­rų ki­lo Rad­vi­liš­kio mies­to ir Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jo­se – 77, ma­žiau­siai (po tris gais­rus) ki­lo Skė­mių ir Ty­ru­lių se­niū­ni­jo­se.

V. Ivoš­ka pa­si­džiau­gė, kad šie­met ug­nia­ge­siams dar­buo­tis pa­gel­bės me­tų pa­bai­go­je gau­tas nau­jas gais­ri­nis au­to­mo­bi­lis "Vol­vo".

Rad­vi­liš­kio PGT įsi­gi­jo ir spe­cia­lią pa­gal­vę, ant ku­rios bus ga­li­ma iš­gel­bė­ti ir iš 16 met­rų aukš­čio krin­tan­tį žmo­gų.

Pa­sak V. Ivoš­kos, ap­si­sau­go­ti nuo gais­rų pa­de­da ak­ty­vi pre­ven­ci­ja ir kont­ro­lė, tad ug­nia­ge­siai vyk­do ir šį dar­bą: lan­ko gy­ven­to­jus, da­ly­vau­ja moks­lei­vių ren­gi­niuo­se, bend­ra­dar­biau­ja su bend­ruo­me­nė­mis, se­niū­ni­jo­mis, ži­niask­lai­da.

Per­nai tar­ny­bos spe­cia­lis­tai so­cia­liai rem­ti­niems gy­ven­to­jams su­mon­ta­vo 68 au­to­no­mi­nius dū­mų ju­tik­lius, ap­lan­kė per 1,5 tūks­tan­čio gy­ve­na­mų­jų būs­tų, in­for­muo­da­mi apie dū­mų de­tek­to­rių rei­ka­lin­gu­mą, sau­gų kū­re­ni­mą, bui­ti­nių elekt­ri­nių ir šil­dy­mo prie­tai­sų sau­gų nau­do­ji­mą.