Direktorė ministro prašė matematikos pamokų

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Ra­jo­no ta­ry­bos na­riams ap­ro­dy­ta ra­jo­ne di­džiau­sios mo­ky­mo įstai­gos Nau­jo­sios Ak­me­nės „Sau­lė­te­kio“ pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas – kaip la­biau­siai ap­leis­tos iš vi­sų ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų.
Nau­jo­sios Ak­me­nės „Sau­lė­te­kio“ pro­gim­na­zi­jo­je po­sė­džia­vo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas. Dėl pro­gim­na­zi­jai ski­ria­mo mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų sty­giaus ir ki­to fi­nan­sa­vi­mo iš šių me­tų ra­jo­no biu­dže­to pro­ble­mų.

Tu­rės ap­gau­di­nė­ti, kad iš­gy­ven­tų

Po­sė­dy­je pa­skelb­ta, kad Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai pa­skirs­čius mo­ki­nio krep­še­lio lė­šas šie­met „Sau­lė­te­kiui“ trūks­ta 60 tūks­tan­čių eu­rų.

Ke­li mė­ne­siai įstai­gai va­do­vau­jan­ti di­rek­to­rė Vio­le­ta Ka­ra­lie­nė tei­gė abe­jo­jan­ti lė­šų skirs­ty­mo me­to­di­ka. Sun­ku iš­gy­ven­ti di­džiau­siai ra­jo­no mo­kyk­lai, ku­rio­je mo­ko­si 633 vai­kai, kur kla­sė­se vi­du­ti­nis mo­ki­nių skai­čius – 26.

Dėl to te­le­fo­nu kal­bė­jo­si su nau­juo­ju mi­nist­ru Al­gir­du Mon­ke­vi­čiu­mi.

„Sa­kiau: mo­kė­te ma­te­ma­ti­kos, kai bu­vau vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­vė, da­bar pa­mo­ky­ki­te ma­te­ma­ti­kos kaip di­rek­to­rę“, – pri­si­mi­nė V. Ka­ra­lie­nė.

Pa­ti ana­li­za­vo, kaip sa­kė, „vi­so­kiom pri­zmėm“.

Pa­tei­kė pa­vyz­dį. Pir­mo­kų mo­ky­to­jų me­ti­niams at­ly­gi­ni­mams trūks­ta apie 5 tūks­tan­čių eu­rų. Kur kla­sės mo­ki­nių vi­dur­kis – 19 mo­ki­nių.

Ant­ro­kų mo­ky­to­jams iš­da­li­nus mo­ki­nio krep­še­lio lė­šas, at­lie­ka 3 tūks­tan­čiai eu­rų. To­dėl, kad kla­sė­se vi­du­ti­nis mo­ki­nių skai­čius – 21.

Mat pa­gal mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tą skai­čia­vi­mo me­to­di­ką, „Sau­lė­te­ky­je“ ne­nau­din­ga, jei kla­sė­je yra ma­žiau ne­gu 20 mo­ki­nių.

Ta­čiau per di­de­lis skai­čius – ir­gi ne­nau­din­gas. Penk­to­se – aš­tun­to­se kla­sė­se mo­ki­nių vi­dur­kis yra be­veik 26 mo­ki­niai, o mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams trūks­ta 34 tūks­tan­čių eu­rų.

Ko­kia išei­tis?

„Ne­gi ki­tą rug­sė­jo 1-ąją rei­kės ofi­cia­liai pa­ro­dy­ti ne vi­sus vai­kus, – svars­tė di­rek­to­rė. – Išei­tų, kad tu­ri­me la­vi­ruo­ti. Ne­gi rei­kės ap­gau­di­nė­ti mi­nis­te­ri­ją? Kad vi­dur­kis vai­kų kla­sė­se bū­tų 21. Ir tą rei­kės da­ry­ti – nes ki­taip neiš­gy­ven­si­me“.

Dar be­veik 22 tūks­tan­čių eu­rų iš mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų „Sau­lė­te­ky­je“ trūks­ta spe­cia­lis­tams, ku­rie tei­kia pa­gal­bą mo­ki­niams.

„Sa­vo­tiš­kai ge­rai, kad yra lais­vų eta­tų – nė­ra psi­cho­lo­go, bet kai to­kį spe­cia­lis­tą su­ra­si­me, tai dar la­biau trūks lė­šų“, – sa­kė įstai­gos di­rek­to­rė.

Pro­gim­na­zi­jo­je, kaip nie­kur ki­tur ra­jo­ne, mo­ko­si 8 už­sie­nie­čiai. Jiems bū­ti­na pa­pil­do­ma pe­da­go­go pa­gal­ba.

Di­džiau­sia skriau­da „ap­lin­kos lė­šo­mis“

„Sau­lė­te­kio“ pro­gim­na­zi­ja, jos di­rek­to­rės V. Ka­ra­lie­nės aki­mis, la­biau­siai skriau­džia­ma ra­jo­no biu­dže­te iš­skir­ta ei­lu­te „ap­lin­kos lė­šos“.

„To­dėl mo­kyk­la nu­gy­ven­ta, o ką nors at­nau­jin­ti neį­ma­no­ma, kol liks toks pat pi­ni­gų skirs­ty­mas“, – ma­no V. Ka­ra­lie­nė.

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės „Sau­lė­te­kio“ pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Vio­le­ta Ka­ra­lie­nė kri­ti­kuo­ja šių me­tų ra­jo­no biu­dže­te ne­tin­ka­mai ra­jo­no mo­kyk­loms nu­ma­ty­tas lė­šas.

 

Ji ste­bi­si, kad Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­ja ap­lin­kos lė­šų šie­met gau­na tik 27 tūks­tan­čiais eu­rų ma­žiau, ne­gu „Sau­lė­te­kis“. Nors jam pri­klau­so trys sta­ti­nių kor­pu­sai, iš ku­rių vos vie­nam pri­lygs­ta vie­nin­te­lis tu­ri­mas „Ra­mu­čių“ pa­sta­tas.

„Jei ver­tin­tu­me pa­gal pa­tal­pų plo­tą – vėl nea­dek­va­tu, – sa­kė V. Ka­ra­lie­nė. – „Sau­lė­te­ky­je“, kur plo­tas 2 tūks­tan­čiais kvad­ra­ti­nių met­rų di­des­nis, ne­gu Ra­mu­čiuo­se, nu­sta­ty­ti dvie­jų pa­gal­bi­nių dar­bi­nin­kių eta­tai, o Ra­mu­čiuo­se – trys“.

„Sau­lė­te­kio“ tu­ri­miems 119 kom­piu­te­rių ap­tar­nau­ti tes­kir­ta pu­sė eta­to in­ži­nie­riaus – ma­žai kaip nė vie­no­je ki­to­je ra­jo­no mo­kyk­lo­je. Net du eta­tai nu­sta­ty­ti Ak­me­nės ra­jo­no jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų švie­ti­mo cent­re.

„Ra­mu­čiuo­se mo­ko­si 14 vai­kų su spe­cia­liai­siais po­rei­kiais ir ga­li­ma pe­da­go­gams už dar­bų su­dė­tin­gu­mą ta­ri­fi­kuo­ti 7-8 pro­cen­tus, o „Sau­lė­te­ky­je“ vos vie­ną du ar tris pro­cen­tus, kai to­kių vai­kų yra 64“, – sa­kė V. Ka­ra­lie­nė.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­rys Ri­char­das Su­da­ris sa­kė, kad Ra­mu­čių gim­na­zi­ja įpra­to gy­ven­ti ne pa­gal iš­ga­les, nes pa­si­nau­do­ja Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ku­ri ten­ki­na gim­na­zi­jos pra­šy­mus skir­ti pa­pil­do­mai lė­šų.

Paslaugos sportui ar šarvojimui – iš pro­gim­na­zi­jos biu­dže­to

„Sau­lė­te­kio“ pro­gim­na­zi­ja tu­ri nau­jau­sią ra­jo­ne spor­to sa­lę.

„Ta­čiau at­ro­do lyg ta sa­lė – ne mū­sų“, – sa­kė įstai­gos di­rek­to­rė.

Mat po­pa­mo­ki­niu me­tu vyks­ta ra­jo­no Spor­to cent­ro auk­lė­ti­nių tre­ni­ruo­tės. Ir ne­be­lie­ka vie­tos pro­gim­na­zi­jos veik­lai. To­kia tra­di­ci­ja nu­si­sto­vė­jo se­niai.

Ta­čiau už pa­si­nau­do­ji­mą pa­tal­po­mis Spor­to cent­ras ne­mo­ka nė cen­to „Sau­lė­te­kiui“. Pa­gal Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą, biu­dže­ti­nės įstai­gos ga­li ne­mo­ka­mai nau­do­tis švie­ti­mo įstai­gų spor­to ba­zė­mis.

„Spor­to cent­ro reik­mėms tu­ri­me iš „Sau­lė­te­kio“ biu­dže­to iš­lai­ky­ti ir dau­giau dar­buo­to­jų, skir­ti pa­pil­do­mų pi­ni­gų pa­tal­pų eksp­loa­ta­vi­mui“, – skai­čia­vo V. Ka­ra­lie­nė.

Sab­laus­kių kai­mo dau­gia­funk­cia­me cent­re yra vie­tos bend­ruo­me­nės būs­ti­nė, įsi­kū­ru­si bib­lio­te­ka, vei­kia šar­vo­ji­mo sa­lė ir vyks­ta pa­mo­kos še­šiems „Sau­lė­te­kio“ pra­di­nių kla­sių moks­lei­viams. Ta­čiau vi­sos pa­sta­to eksp­loa­ta­vi­mo iš­lai­dos tik iš pro­gim­na­zi­jos ki­še­nės.

„Sau­lė­te­kio“ pro­gim­na­zi­jos tur­tas yra ir ša­lia mies­to sta­dio­no esan­tys lau­ko te­ni­so kor­tai, tad pri­va­lo ir juos iš­lai­ky­ti.

Biu­dže­tas ne­ska­ti­na tau­py­ti

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir biu­dže­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Rau­bie­nė pa­ta­rė „Sau­lė­te­kio“ ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­teik­ti raš­tus su konk­re­čiais skai­čia­vi­mais, ko­kias veik­las rei­kia pa­pil­do­mai fi­nan­suo­ti. Esą dar įma­no­ma ras­ti ra­jo­no biu­dže­to lė­šų, kai jos bus per­skirs­to­mos.

„Kai iš pat kar­to ra­jo­no biu­dže­to lė­šų pa­skirs­ty­mas su­tvar­ky­tas į mi­nu­są „Sau­lė­te­ky­je“, tai ne­bė­ra pra­smės nė steng­tis su­tau­py­ti, kad pa­tys ga­lė­tu­me kam­šy­ti sky­les“, – pa­žymė­jo V.Ka­ra­lie­nė