Dar vie­nas liz­dei­kie­čių miu­zik­las

Gim­na­zi­jos nuo­tr.
Prem­je­ri­nis Liz­dei­kos gim­na­zi­jos kū­ri­nys – miu­zik­las "Vel­nio nuo­ta­ka".
Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai ne­nu­si­žen­gė ke­le­rių pa­sta­rų­jų me­tų tra­di­ci­joms ir prieš Ka­lė­das mo­kyk­los bend­ruo­me­nei pa­do­va­no­jo nau­ją miu­zik­lą. Šį­kart tai bu­vo miu­zik­las "Vel­nio nuo­ta­ka".

Miu­zik­lo re­ži­sie­rė Ra­sa At­ko­čiū­nie­nė, mu­zi­ki­nės da­lies va­do­vas – gim­na­zi­jos mu­zi­kos mo­ky­to­jas Eval­das Vai­ka­sas, kos­tiu­mus spek­tak­liui su­kū­rė gim­na­zi­jos 3 kla­sės mo­ki­nė Ie­va Vai­čiu­ly­tė.

Liz­dei­kie­čių miu­zik­las pa­sta­ty­tas pa­gal vi­siems pui­kiai ži­no­mą lie­tu­vių ra­šy­to­jo Ka­zio Bo­ru­tos kū­ri­nį "Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas, ar­ba kas dė­jo­si anuo me­tu Paud­ru­vės kraš­te", ku­riam sce­na­ri­jų pa­ra­šė ra­šy­to­jas Si­gi­tas Ge­da, mu­zi­ką su­kū­rė kom­po­zi­to­rius Via­čes­la­vas Ga­ne­li­nas.

Spek­tak­lis žiū­ro­vus su­ža­vė­jo pui­kiai su­kur­ta ypa­tin­ga mis­ti­ne – mi­to­lo­gi­ne dva­sia, be­si­kei­čian­čių spal­vų žais­mu, lie­tu­viš­ko hu­mo­ro ele­men­tais bei Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gy­vo gar­so gru­pės "Ra­tai" pro­fe­sio­na­liu mu­zi­ki­niu at­li­ki­mu.

Susijusios naujienos