Bubių mokyklos istorijai – 120 metų

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Mo­ky­to­jos ati­da­ro Bu­bių mo­kyk­los 120 me­tų ju­bi­lie­jui skir­tą pa­ro­dą "Tu esi".
Šią sa­vai­tę Šiau­lių ra­jo­no Bu­bių mo­kyk­la, įkur­ta gra­fo Dmit­ri­jaus Zu­bo­vo dar 1899 me­tais, pa­mi­nė­jo 120 me­tų ju­bi­lie­jų. At­vyks­tan­čius į ju­bi­lie­jaus šven­tę pa­si­ti­ko gy­vas lau­kų ir dar­že­lių au­ga­lų bei gė­ry­bių ki­li­mas, ati­da­ry­ta pa­ro­da, o į kon­cer­tą pa­kvie­tė gra­fų Zu­bo­vų pa­li­kuo­nis, žy­mus pia­nis­tas Ro­kas Zu­bo­vas.

Su šven­te mo­kyk­los bend­ruo­me­nę, jos di­rek­to­rių Vai­dą Ba­cį svei­ki­no bu­vę ir esa­mi mo­kyk­los mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Grei­čius, ki­ti sve­čiai.

Me­ro pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Grei­čius pa­si­džiau­gė pa­si­kei­tu­sia, at­si­nau­ji­nu­sia mo­kyk­la, pui­kia ir ener­gin­ga bend­ruo­me­ne ir tuo, kad mo­kyk­la žen­gia į nau­ją švie­ti­mo is­to­ri­jos eta­pą, nes ra­jo­nas ga­li tu­rė­ti pir­mą Lie­tu­vo­je jung­ti­nę mo­kyk­lą, ku­rios da­li­mi tap­tų ir Bu­bių mo­kyk­la.

Vi­sai ei­lei mo­kyk­los dar­buo­to­jų bu­vo įteik­ti Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­dė­kos raš­tai. Apie tai, ko­kia drau­giš­ka ir šil­ta bei de­mok­ra­tiš­ka at­mos­fe­ra vy­rau­ja šio­je mo­kyk­lo­je, liu­di­jo nuo­šir­džios ir gar­sios mo­ki­nių ova­ci­jos ap­do­va­no­tiems my­li­miems mo­ky­to­jams.

Bu­bių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Žy­man­čius pa­do­va­no­jo mo­kyk­lai pa­ties iš gi­lės išau­gin­tą ąžuo­lo so­di­nu­ką.

Po ofi­cia­lių svei­ki­ni­mų ati­da­ry­ta fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Tu esi“. Pa­ro­dos ren­gė­ja is­to­ri­jos mo­ky­to­ja Zi­ta Vait­ke­vi­čie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie mo­kyk­los pra­džią, ku­ri su­si­ju­si su gra­fo Dmit­ri­jaus Zu­bo­vo ir jo šei­mos švie­tė­jiš­ka veik­la. 1899 me­tais gra­fas ati­da­rė ir sa­vo lė­šo­mis iš­lai­kė pra­di­nę mo­kyk­lą, ku­rio­je mo­ky­to­ja­vo ir gra­fo duk­ros Ele­na ir Da­ri­ja Zu­bo­vai­tės. 120 me­tų mo­kyk­los is­to­ri­ja iš­li­ko is­to­ri­nė­se nuo­trau­ko­se.

Bu­bių mo­kyk­los mo­ki­niai nu­vy­ko į Bei­no­riš­kės pra­vos­la­vų ka­pi­nes, esan­čiais ne­to­li Ba­zi­lio­nų mies­te­lio, kur pa­lai­do­tas gra­fas Dmit­ri­jus Zu­bo­vas ir jo mo­ti­na gra­fie­nė Alek­sand­ra Zu­bo­va, Šiau­lių mer­gai­čių gim­na­zi­jos (da­bar - Didžd­va­rio gim­na­zi­ja), įkū­rė­ja ir sta­ty­to­ja Alek­sand­ra Zu­bo­va, ir pa­ger­bė jų at­mi­ni­mą.

Pir­mą­ją šven­tės da­lį mo­kyk­lo­je su­reng­ta įvai­rių edu­ka­ci­nių už­siė­mi­mų. Vi­sų lau­kė pie­tų pik­ni­kas mo­kyk­los so­de. Šven­tės pro­ga mo­kyk­lą ap­lan­kė ir ypa­tin­gas sve­čias - gra­fų Zu­bo­vų gi­mi­nės pa­li­kuo­nis pia­nis­tas Ro­kas Zu­bo­vas, ku­ris yra ir gar­sio­jo kom­po­zi­to­riaus Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio proa­nū­kis. Šven­tę vai­ni­ka­vo R. Zu­bo­vo kon­cer­tas.

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Šven­tės sve­čius pa­si­ti­ko gy­vas lau­kų ir dar­že­lių au­ga­lų bei gė­ry­bių ki­li­mas "Bu­bių mo­kyk­lai 120".
Bu­bių mo­kyk­los ar­chy­vo nuo­tr.
Šven­tės pro­ga Zu­bo­vų įkur­tą mo­kyk­lą ap­lan­kė šios gi­mi­nės pa­li­kuo­nis pia­nis­tas Ro­kas Zu­bo­vas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.