Bibliotekos knygoje – Radviliškio krašto legendos

Ger­man­tės JU­CE­VI­ČIŪ­TĖS-KLUC­ZYNS­KOS nuo­tr.
Į nau­ją­ją Rad­vi­liš­kio bib­lio­te­kos kny­gą su­tal­pin­ti pa­sa­ko­ji­mai, le­gen­dos ir pa­da­vi­mai apie Rad­vi­liš­kio kraš­tą.
Rad­vi­liš­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka iš­lei­do dar vie­ną kny­gą. Šį­kart į ją su­til­po iš įvai­rių šal­ti­nių su­rink­tos le­gen­dos, pa­da­vi­mai bei pa­sa­ko­ji­mai, su­si­ję su Rad­vi­liš­kio kraš­tu.

Kny­ga – ir kai­mo bib­lio­te­ko­se

Nau­jo­ji Rad­vi­liš­kio bib­lio­te­kos kny­ga "Pas­lap­tin­gi se­no­vės by­lo­ji­mai. Rad­vi­liš­kio kraš­to le­gen­dos ir pa­da­vi­mai" skai­ty­to­jams pri­sta­ty­ta bib­lio­te­ko­je su­reng­to­je Vie­to­var­džių me­tams skir­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je "Ką pa­lik­si­me atei­ties kar­toms?".

Spal­vo­to­mis iliust­ra­ci­jo­mis pa­puoš­tą 125 pus­la­pių lei­di­nį su­da­rė bib­lio­te­kos In­for­ma­ci­jos-kraš­to­ty­ros sky­rius.

Įžan­gi­nį žo­dį "Iš kar­tos į kar­tą, iš šir­dies į šir­dį" kny­gai pa­ra­šė kraš­tie­tis, poe­tas, kul­tū­ros vei­kė­jas Alek­sand­ras Šid­laus­kas.

500 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu iš­leis­ta bib­lio­te­ki­nin­kų kny­ga bus iš­da­lin­ta vi­siems bib­lio­te­kos sky­riams, tad pa­sieks ir kai­mų skai­ty­to­jus.

In­for­ma­ci­jos-kraš­to­ty­ros sky­riaus bib­lio­te­ki­nin­kės Ri­mos Gied­rie­nės tei­gi­mu, į kny­gą bu­vo su­dė­ta su Rad­vi­liš­kio kraš­tu su­si­ju­si in­for­ma­ci­ja.

"Mums la­bai pa­gel­bė­jo tau­to­sa­kos puo­se­lė­to­ja ir rin­kė­ja Emi­li­ja Bra­jins­kie­nė, kraš­tie­tė kraš­to­ty­ri­nin­kė Bi­ru­tė Ma­ri­jo­na Ku­du­ly­tė-Na­va­kaus­kie­nė.

Kny­gai me­džia­gą – pa­sa­ko­ji­mus, pa­da­vi­mus, le­gen­das – rin­ko­me po kruo­pe­ly­tę, pa­nau­do­jo­me tai, kas bu­vo iš­leis­ta žur­na­luo­se, per­žiū­rė­jo­me pa­ra­šy­tus straips­nius, su­rin­ko­me ran­ka ra­šy­tus pa­sa­ko­ji­mus, te­ko per­žiū­rė­ti se­nus fon­dus, se­ną­ją kar­to­te­ką.

No­rė­jo­me, kad vis­kas su­gul­tų į vie­ną kny­gą, kad moks­lei­viui, mo­ky­to­jui ar stu­den­tui, be­si­do­min­čiam Rad­vi­liš­kio kraš­tu, jo tau­to­sa­ka, ne­rei­kė­tų šios me­džia­gos ieš­ko­ti įvai­riuo­se šal­ti­niuo­se", – sa­kė bi­bio­te­ki­nin­kė.

Ši kny­ga – vie­na iš tri­jų bib­lio­te­kos vyk­do­mo pro­jek­to "Ne­pa­rei­sim kai­mų ta­ke­liu...", fi­nan­suo­to Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės, da­lių.

Įam­žins iš­ny­ku­sius kai­mus

Pa­sak R. Gied­rie­nės, pa­sku­ti­nė, dar neį­gy­ven­din­ta pro­jek­to da­lis, skir­ta iš­ny­ku­sių kai­mų įam­ži­ni­mui Rad­vi­liš­kio, Bai­so­ga­los, Šiau­lė­nų ir Ty­ru­lių se­niū­ni­jo­se.

Se­niū­ni­jo­se bus ati­deng­ti ak­me­nys su juo­se įam­žin­tais iš­ny­ku­sių kai­mų pa­va­di­ni­mais, ta pro­ga su­reng­ti ren­gi­niai.

Anot R. Gied­rie­nės, be­maž kiek­vie­no­je se­niū­ni­jo­je yra to­kių kai­mų – vie­nur dau­giau, ki­tur ma­žiau.

"Pa­vyz­džiui, Bai­so­ga­los se­niū­ni­jo­je jų pri­skai­čiuo­ta 18. Ki­to­se – ma­žiau. Kiek yra iš­ny­ku­sių kai­mų, vis dar te­be­siaiš­ki­na­ma, to­dėl šis pro­jek­tas bus tik šių kai­mų iš­siaiš­ki­ni­mo ir įam­ži­ni­mo pra­džia. Ti­ki­mės, jog šis dar­bas bus plė­to­ja­mas to­liau", – vy­lė­si R. Gied­rie­nė.

Rad­vi­liš­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka įvai­raus tu­ri­nio kny­gų lei­dy­ba už­sii­ma jau ke­lio­li­ka me­tų. Per tą lai­ką die­nos švie­są iš­vy­do per 60 jos iš­leis­tų kny­gų.

Tarp jų – mo­nog­ra­fi­jos "Šiau­lė­nai", "Grin­kiš­kio kraš­tas", tri­jų kny­gų apie kraš­to knyg­ne­šius cik­las "Švie­sos ke­liu" ir dau­ge­lis ki­tų.