Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia paminėjo 270 metų sukaktį

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Ju­bi­lie­jaus pro­ga Šv. Mi­šias Ba­zi­lio­nų baž­ny­čio­je au­ko­jo Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis, baž­ny­čios kle­bo­nas To­mas Ūk­sas, uk­rai­nie­čių ir lie­tu­vių ku­ni­gai.
Rug­sė­jo 20 die­ną, Šiau­lių ra­jo­ne, Ba­zi­lio­nų mies­te­ly­je vei­kian­ti Šv. Ba­zi­li­jaus Di­džio­jo baž­ny­čia iš­kil­min­gai pa­mi­nė­jo 270 me­tų ju­bi­lie­jų.

Ju­bi­lie­jaus šven­tė­je su­lauk­ta gar­bin­gų sve­čių, at­vy­ko Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis, Lie­tu­vių – uk­rai­nie­čių is­to­ri­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė dr. Al­do­na Va­si­liaus­kie­nė, ku­ri ty­ri­nė­jo vie­nuo­lių ba­zi­li­jo­nų or­di­no veik­los bei is­to­ri­jos rai­dą.

Į Ba­zi­lio­nų Šv. Ba­zi­li­jaus Di­džio­jo baž­ny­čios ju­bi­lie­jų at­ke­lia­vo ypa­tin­gi sve­čiai iš Uk­rai­nos – Iva­no Fran­kivs­ko Kris­taus Ka­ra­liaus baž­ny­čios kle­bo­no pa­gal­bi­nin­kas tė­vas Pav­lo (Pet­ro Ja­chi­me­cas) OSBM, Met­ro­po­li­to Jo­sy­fo Vel­ja­mi­no Ruts­kio Fi­lo­so­fi­jos – teo­lo­gi­jos stu­di­jų Ba­zi­li­jo­nų ins­ti­tu­to vi­ce­rek­to­rius T. Je­ro­ni­mas (Ole­has Hri­mas) OSBM. Taip pat da­ly­va­vo Ka­ma­jų Šv. Ka­zi­mie­ro pa­ra­pi­jos kle­bo­nas And­rius Šu­kys. Švęs­ti gar­bin­go baž­ny­čios ju­bi­lie­jaus su­si­rin­ko gau­si Ba­zi­lio­nų mies­te­lio, mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro bend­ruo­me­nė.

Šv. Mi­šias Šv. Ba­zi­li­jaus Di­džio­jo Ba­zi­lio­nų mies­te­lio baž­ny­čios ju­bi­lie­jaus pro­ga au­ko­jo Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis, Ba­zi­lio­nų baž­ny­čios kle­bo­nas To­mas Ūk­sas, uk­rai­nie­čių ir lie­tu­vių ku­ni­gai.

Lie­tu­vių – uk­rai­nie­čių is­to­ri­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė dr. Al­do­na Va­si­liaus­kie­nė per­skai­tė baž­ny­čio­je pra­ne­ši­mą ,,Ba­zi­lio­nų Šv. Ba­zi­li­jaus Di­džio­jo pa­ra­pi­jai – 270“. Pri­si­min­ta il­ga­me­tė šv. Ba­zi­li­jaus or­di­no ir baž­ny­čios is­to­ri­ja. Šv. Ba­zi­li­jaus or­di­nas – tai vie­nin­te­lis or­di­nas, įkur­tas et­ni­nė­se Lie­tu­vos že­mė­se dar 1617 me­tais. Mies­te­lio baž­ny­čios gy­va­vi­mo is­to­ri­ja pra­si­dė­jo 1749 me­tais, kai bro­liai dva­ri­nin­kai Jo­nas ir An­ta­nas Bei­no­rai iš Pa­du­by­sio pa­kvie­tė Ry­tų apei­gų ka­ta­li­kus vie­nuo­lius – ba­zi­li­jo­nus – įsi­kur­ti mies­te­ly­je. Su vie­tos dva­ri­nin­kų pa­gal­ba vie­nuo­liams pa­vy­ko pa­sta­ty­ti Šv. Ba­zi­li­jaus Di­džio­jo baž­ny­čią, o kiek vė­liau ir vie­nuo­ly­ną. 1773 me­tais vie­nuo­liai ba­zi­li­jo­nai mies­te­ly­je įstei­gė pra­džios mo­kyk­lą, ku­ri po 20 me­tų ta­po ag­ra­ri­ne, o vė­liau – ke­turk­la­se. Vie­nuo­liai ba­zi­li­jo­nai at­si­sa­kė mo­kyk­lo­je fi­zi­nių baus­mių, su mo­ki­niais el­gė­si švel­niai. Tuo me­tu mo­kyk­lo­je mo­kė­si apie 200 mo­ki­nių, o bu­vo me­tų, kai su­si­rink­da­vo ir iki 300.

Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras, svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­sius su gar­bin­gu baž­ny­čios ju­bi­lie­ju­mi, ak­cen­ta­vo, kad 1749-ie­ji me­tai mies­te­liui žy­mi daug dau­giau, nei ne tik šios baž­ny­čios gy­va­vi­mo pra­džią. Tai ir pla­čia­ša­kės kul­tū­ros šia­me kraš­te įsi­tvir­ti­ni­mas, tai ir krikš­čio­niš­ko­jo ti­kė­ji­mo rū­mo sta­ty­ba žmo­nių šir­dy­se. Tai taip pat ir pa­sau­li­nės kul­tū­ros sklai­da šia­me kraš­te per kny­gas, vie­nuo­ly­no bib­lio­te­ką su pa­čių vie­nuo­lių ba­zi­li­jo­nų Vil­niu­je įkur­to­je spaus­tu­vė­je spaus­din­to­mis kny­go­mis.

Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė dė­ko­jo žmo­nėms, ku­rie at­gai­vi­no is­to­ri­nę at­min­tį apie vie­nuo­lius ba­zi­li­jo­nus. Ji ir pa­ti yra pri­si­dė­ju­si prie šios veik­los – tuo me­tu, kai dir­bo Šiau­lių ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja pri­si­dė­jo, kad bū­tų pra­dė­ti vie­nuo­lių ba­zi­li­jo­nų is­to­ri­jos ty­ri­nė­ji­mai ir at­min­ties at­gai­vi­ni­mas. Ta­da bu­vo pra­dė­tos reng­ti moks­li­nės kon­fe­ren­ci­jos, pra­dė­ti moks­li­niai is­to­ri­niai vie­nuo­lių or­di­no ty­ri­nė­ji­mai, už­megz­ti ry­šiai su Uk­rai­no­je vei­kian­čiu or­di­nu.

Iš baž­ny­čios ren­gi­nys per­si­kė­lė į Ba­zi­lio­nų mo­kyk­lą-dau­gia­funk­cį cent­rą, čia vy­ko jau pen­kio­lik­to­ji moks­li­nė kon­fe­ren­ci­ja. Kon­fe­ren­ci­jos me­tu kon­cer­ta­vo Ba­zi­lio­nų kul­tū­ros cent­ro at­li­kė­jai.

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Pa­mi­nė­ti Ba­zi­lio­nų baž­ny­čios ju­bi­lie­jų at­vy­ko vi­sas bū­rys gar­bin­gų sve­čių.