„Auksinis“ sūris ir nugarinė

ŽŪB „Ža­ga­rės pie­ni­nė“ nuo­tr.
„Ža­ga­rės sū­ris PRE­MIUM“ pra­dė­tas ga­min­ti tik šių me­tų ko­vą, o jau su­lau­kė auk­si­nio įver­ti­ni­mo.
Tra­di­ci­nė­je Lie­tu­vos ga­min­to­jų pa­ro­do­je „Rin­kis pre­kę lie­tu­viš­ką 2019“, ku­rio­je ap­do­va­no­ti ge­riau­siai įver­tin­ti mais­to ga­mi­niai, auk­so me­da­lius pel­nė ŽŪB „Ža­ga­rės pie­ni­nė“ ir ŽŪB „De­li­ka­te­sas“ pro­duk­ci­ja.

Skaist­gi­rio že­mės ūkio bend­ro­vė „Ža­ga­rės pie­ni­nė“ auk­so me­da­lį ga­vo už pa­ro­dai pri­sta­ty­tą šie­met vasario–kovo mė­ne­siais pra­dė­tą ga­min­ti ir var­to­to­jams pa­teik­tą „Ža­ga­rės sū­rį PRE­MIUM“. Nes­tan­dar­ti­nės ap­va­lios for­mos sū­ris ga­mi­na­mas iš vie­tos Skaist­gi­rio že­mės ūkio bend­ro­vės lai­ko­mų kar­vių pie­no, ku­rio ne­rei­kia nie­kur to­li vež­ti, tad pro­duk­ci­ja bū­na la­bai švie­žia. Sū­rio rie­bu­mas sie­kia 43 pro­cen­tus.

„Žmo­nės jį jau va­di­na mo­čiu­tės sū­riu, kaip iš kai­mo, ir tei­rau­ja­si, ieš­ko šio ga­mi­nio. Do­mi­si ir pre­ky­bi­nin­kai, nuo rugp­jū­čio mė­ne­sio su šiuo sū­riu įė­jo­me į „Ri­mi“ tink­lą“, – pa­sa­ko­jo že­mės ūkio bend­ro­vės „Ža­ga­rės pie­ni­nė“ pie­no per­dir­bi­mo ce­cho va­do­vė Eve­li­na Mie­žiū­nie­nė. Į pa­ro­dą pie­ni­nė ve­žė par­duo­ti sep­ty­nių rū­šių sū­rių ir taip pat nau­ją ga­mi­nį – varš­kės už­te­pė­lės alie­ju­je su skir­tin­gais prie­dais: čes­na­kais, prie­sko­nių mi­ši­niu ir ci­ber­žo­le.

ŽŪB „De­li­ka­te­sas“ auk­so me­da­liu ap­do­va­no­ta už li­ni­jos „Sko­nio kal­vė“ šal­tai rū­ky­tą kiau­lie­nos nu­ga­ri­nę.

„Kuo ji iš­skir­ti­nė? Ogi tuo, kad pa­ga­min­ta be prie­dų, žy­mi­mų rai­de­le „E“. Ža­lia­va ga­mi­niui at­ren­ka­ma la­bai kruopš­čiai, mė­sa pa­gar­di­na­ma pi­pi­rais, kmy­nais, drus­ka, ait­rią­ja pa­pri­ka, bran­di­na­ma run­ke­lių ir mor­kų ekst­rak­te ir rū­ky­ta alks­nio dū­muo­se. Sug­rį­žo­me prie tra­di­ci­nio rū­ky­mo alks­nio drož­lių dū­mais, tam tu­ri­me įsi­ren­gę ke­tu­rias rū­kyk­las“, – sa­kė ŽŪB „De­li­ka­te­sas“ pir­mi­nin­kas Ri­čar­das Mil­kin­tis.

Pro­duk­ci­ja, ku­rios bend­ro­vė ga­li pa­siū­ly­ti iki 100 kom­po­zi­ci­jų, pre­kiau­ja­ma ne tik Lie­tu­vo­je, bet eks­por­tuo­ja­ma į Lat­vi­ją, Es­ti­ją, Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją, Vo­kie­ti­ją bei ki­tas Eu­ro­pos ša­lis.

Mė­sos ga­mi­nių įmo­nė kas­met da­ly­vau­ja pa­ro­do­se Vo­kie­ti­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je. Ne­se­niai bend­ro­vės at­sto­vai grį­žo iš tarp­tau­ti­nės pa­ro­dos Kiol­ne (Vo­kie­ti­ja), kur pa­vy­ko už­megz­ti ry­šius su tri­mis ga­li­mais nau­jais už­sa­ko­vais.

Ir „Ža­ga­rės pie­ni­nės“, ir „De­li­ka­te­so“ pro­duk­ci­ja ap­do­va­no­ta ne vie­ną kar­tą. Pa­sak R. Mil­kin­čio, jų bend­ro­vė už ga­mi­nius auk­so me­da­lius gau­na jau ne ma­žiau kaip pen­ke­rius me­tus iš ei­lės. O pie­ni­nės va­do­vė E. Mie­žiū­nie­nė iš­var­di­jo: 2016 me­tais „Ag­ro­balt“ pa­ro­do­je auk­są ga­vo tra­di­ci­nis Ža­ga­rės sū­ris, 2018 me­tais to­je pa­čio­je pa­ro­do­je įver­tin­tas 22 pro­cen­tų rie­bu­mo lie­tu­viš­kas varš­kės sū­ris, 2017 me­tais „Ža­ga­rės sū­ris“ iš­rink­tas me­tų ga­mi­niu. O pie­ni­nė du­ris at­vė­rė tik 2015 me­tais.

ŽŪB „De­li­ka­te­sas“ nuo­tr.
ŽŪB „De­li­ka­te­sas“ auk­so me­da­liu ap­do­va­no­ta už li­ni­jos „Sko­nio kal­vė“ šal­tai rū­ky­tą kiau­lie­nos nu­ga­ri­nę.

Komentarai

...    Pen, 2019-10-18 / 18:40
Sviestas ir gautų aukso medalį karinėje parodoje... juk pasak priklausančių įmonių vieno veikėjo- juo galima patrankas tepti...
Svečias    Šeš, 2019-10-19 / 12:24
Kazin ar daug tu -,, skolu ,,- isveza Delikatesas kaip anksciau?
Tadas LT    Ket, 2019-10-24 / 13:22
Kelis kart per metus pravažiuoju Žagarę, Skaistgirį ir sustoju prie mažytės parduotuvėlės pakely. Visada perku lauktuvėms vietinių "Karvučių" ir sūrio. Bet kodėl tik čia? Aš gyvenu už 100 kilometrų nuo Skaistgirio, o juk kartais norisi tų Žagarės sūrių. Negi važiuosi už 100 kilometrų?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.