Atpiginti maršrutą privertė konkurencija

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Praė­ju­sią žie­mą mies­te pra­dė­ję va­ži­nė­ti nau­jie­ji "Emt­ros" au­to­bu­sai "Ive­co", į Šiau­lius ke­lei­vius veš pi­giau.
Kon­ku­ren­ci­nė ko­va pri­ver­tė ke­lei­vius ve­žan­čią Rad­vi­liš­kio ra­jo­no bend­ro­vę "Emt­ra" pra­šy­ti su­ma­žin­ti ve­ži­mo ta­ri­fą nau­jam marš­ru­tui.
Tai – pir­mas toks at­ve­jis, kai UAB "Emt­ra" pra­šė ne pa­di­din­ti, o su­ma­žin­ti ke­lei­vių ve­ži­mo kai­ną.

Iš­vengs "tuš­čio" va­ži­nė­ji­mo

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba at­si­žvel­gė į UAB "Emt­ra" pra­šy­mą ir lei­do vie­nu nau­jai at­si­da­riu­siu marš­ru­tu (Rad­vi­liš­kis – Šniū­rai­čiai per Vos­ko­nius – Šiau­liai) tai­ky­ti ma­žes­nį ta­ri­fą.

Ve­žė­jas to pa­pra­šė, no­rė­da­mas pa­di­din­ti įmo­nės kon­ku­ren­cin­gu­mą.

Pa­sak "Emt­ros" di­rek­to­riaus Vla­do Mil­ko­no, nau­ja­sis marš­ru­tas iš da­lies bu­vo rei­ka­lin­gas tam, kad į Šiau­lius pa­si­pil­dy­ti ku­ro va­žiuo­jan­tys trys nau­jie­ji įmo­nės au­to­bu­sai, va­ro­mi su­slėg­to­mis du­jo­mis, ne­va­ži­nė­tų "tuš­čiai".

Ka­dan­gi su­slėg­to­mis du­jo­mis Rad­vi­liš­kio ra­jo­no de­ga­li­nės ne­pre­kiau­ja, už eu­ro­pi­nes lė­šas pirk­tiems "Ive­co" au­to­bu­sams pri­si­pil­ti ku­ro tek­da­vo va­žiuo­ti į Šiau­lius.

Pa­sak V. Mil­ko­no, kiek­vie­ną mė­ne­sį "Ive­co" au­to­bu­sai "tuš­čiai", vien dėl ku­ro, nu­va­žiuo­da­vo maž­daug po 2 tūks­tan­čius ki­lo­met­rų.

To­dėl ir su­ma­ny­ta ati­da­ry­ti nau­ją marš­ru­tą į Šiau­lius, ku­rį, pa­gal rei­ka­la­vi­mus, te­ko su­de­rin­ti ir su ra­jo­no, ir su Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė­mis.

V. Mil­ko­no tei­gi­mu, iki Šiau­lių bu­vo pra­tęs­tas se­na­sis marš­ru­tas į Šniū­rai­čius.

Nau­juo­ju marš­ru­tu pra­dė­ję va­žiuo­ti "Emt­ros" au­to­bu­sai, pri­tai­kius ra­jo­ne nu­sta­ty­tą va­žia­vi­mo ta­ri­fą, bū­tų "ne­pa­tem­pę" kon­ku­ren­ci­jos, ka­dan­gi pa­na­šiu lai­ku va­žiuo­jan­tys ki­tų ra­jo­nų ve­žė­jai ke­lei­vius ve­ža pi­giau.

Į Šiau­lius du "Ive­co" au­to­bu­sai kas­dien pa­da­rys po vie­ną rei­są.

Pel­no ne­si­ti­ki

Ke­lio­nė iš Rad­vi­liš­kio į Šiau­lius šiuo me­tu pi­giau­siai kai­nuo­ja va­žiuo­jan­tiems Ma­žei­kių au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­su – 1,50 eu­ro.

Už pa­na­šią kai­ną – 1,60 eu­ro – ke­lei­vius ve­ža "Bus­tu­ro" Klai­pė­dos au­to­bu­sų par­ko ve­žė­jai. 2 eu­rus ke­lio­nė kai­nuo­tų va­žiuo­jant "Kaut­ros" au­to­bu­su, 2,10 eu­ro – bend­ro­vės "Toks" au­to­bu­su.

Pri­tai­kius nau­ją­jį ta­ri­fą nau­jam "Emt­ros" marš­ru­tui, ke­lio­nė į Šiau­lius rad­vi­liš­kie­čiams kai­nuos ne 2,40, o 2 eu­rus.

Bend­ro­vės di­rek­to­rius pri­pa­ži­no – jei ne kon­ku­ren­cin­ga kai­na, dėl ta­ri­fo su­ma­ži­ni­mo ne­bū­tų ėję į Ta­ry­bą.

Nau­juo­ju marš­ru­tu ke­lei­viai bus pra­dė­ti vež­ti nuo spa­lio 1 die­nos.

Bend­ro­vės va­do­vas pel­no iš šio marš­ru­to ne­si­ti­ki. Ti­ki­ma­si, kad tai nors iš da­lies pa­dengs tu­rė­tus "tuš­čio" va­ži­nė­ji­mo nuo­sto­lius.