Ar Dabikinės upė buvo teršiama?

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams pra­neš­ta, kad Da­bi­ki­nės upė­je pa­ste­bi­mi ter­ša­lai.
Ke­lias sa­vai­tes Ak­me­nės va­ly­mo įren­gi­nių spau­di­mo li­ni­jų da­lis se­nų vamz­dy­nų bu­vo kei­čia­mi nau­jais. Gy­ven­to­jai su­ne­ri­mo, kad ter­ša­lai ga­lė­jo pa­tek­ti į ša­li­mais te­kan­čią Da­bi­ki­nės upę.

Apie tai elekt­ro­ni­niu pa­štu pra­neš­ta Ven­tos re­gio­ni­nio par­ko, Ka­ma­nų vals­ty­bi­nio gam­ti­nio re­zer­va­to, Ma­žei­kių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jams.

"Ma­čiau upe plau­kian­čius kur­ku­ly­nus, jų su­si­kau­pė Da­bi­ki­nė­lės kai­mo mau­dyk­los te­ri­to­ri­jo­je", – ra­šė Da­bi­ki­nė­lės se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tė Mar­ga­ri­ta Ska­bei­kie­nė.

Ji pa­ste­bė­jo, kad to­kių kur­ku­lų nė­ra prieš upės sro­vę nuo va­ly­mo įren­gi­nių, o pa­sro­viui – pil­ni pa­kraš­čiai.

Iš Ka­ma­nų vals­ty­bi­nio gam­ti­nio re­zer­va­to gau­ta­me at­sa­ky­me ra­šo­ma: "Van­dens tel­ki­nių už­terš­tu­mo rei­ka­lus spren­džia Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra. Da­bi­ki­nės hid­rog­ra­fi­nis draus­ti­nis yra Ven­tos re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je, tad jie ir­gi ga­li atei­ti į pa­gal­bą".

Ven­tos re­gio­ni­nio par­ko lai­ki­nai di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis Ne­ri­jus Gud­mo­nas at­sa­kė, kas in­for­ma­ci­ją per­siun­tė Ma­žei­kių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos spe­cia­lis­tams, ka­dan­gi, kaip mo­ty­vuo­ta, "jie tu­ri prie­mo­nes van­dens mė­gi­niams paim­ti".

Ket­vir­ta­die­nį ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­žiū­rė­jo Da­bi­ki­nės upės van­de­nis.

"Pir­mi­niais ty­ri­mo duo­me­ni­mis, vi­zua­liai įver­ti­nus, pa­ste­bi­mas nuo dug­no pa­ki­lęs bio­lo­gi­nės kil­mės pur­vas, – "Šiau­lių kraš­tą" in­for­ma­vo ša­lies Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Ad­mi­nist­ra­vi­mo de­par­ta­men­to Bend­rų­jų rei­ka­lų ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ie­va Krikš­to­pai­ty­tė. – Kreip­si­mės į ša­lies Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rą, kad iš­tir­tų upės van­de­nį la­bo­ra­to­ri­niu bū­du".

Se­nus 600 met­rų il­gu­mo vamz­dy­nus nuo Ak­me­nės va­ly­mo įren­gi­nių iki Da­bi­ki­nės pa­kran­tės ir šiek tiek jo­je kei­tė nau­jais UAB "Ak­me­nės van­de­nys".

Pa­sak šios bend­ro­vės di­rek­to­riaus Ar­vy­do Suo­džio, ter­ša­lai į ap­lin­ką ne­pa­te­ko.

"Kol bu­vo mon­tuo­ja­mi nau­ji vamz­dy­nai, skir­ti pum­puo­ti nuo­te­kas iš Ak­me­nės mies­to siurb­li­nės į ša­li­mais esan­čius va­ly­mo įren­gi­nius, tol nuo­te­kos bu­vo ve­žio­ja­mos spe­cia­liu trans­por­tu: dviem trak­to­riu­kais ir dviem sunk­ve­ži­miais", – sa­kė A. Suo­dis.