Aktyvi Gegužių kaimo bendruomenė palydėjo vasarą

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Ge­gu­žių kai­mo bend­ruo­me­nė links­mo­je šven­tė­je at­si­svei­ki­no su va­sa­ra ir pa­si­ti­ko ru­de­nį.
Rug­sė­jo 8-ąją Šiau­lių ra­jo­no Ge­gu­žių kai­me su­reng­ta spor­to ir me­no šven­tė, skir­ta vi­sai šei­mai. Šven­tė­je Ge­gu­žių kai­mo gy­ven­to­jai at­si­svei­ki­no su va­sa­ra ir žen­gė į ru­de­nį.

Kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Al­do­na Pet­ra­vi­čie­nė šven­tės ati­da­ry­mo me­tu kar­tu su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sig­na­ta­ru Al­gi­man­tu Sė­jū­nu pa­si­džiau­gė, kad šis kai­mas tu­ri tiek daug nuo­sta­baus ir ak­ty­vaus jau­ni­mo, su­si­rin­ku­sio į ren­gi­nį.

Šven­tės da­ly­viai tu­rė­jo daug veik­los. Ka­dan­gi ren­gi­ny­je sve­čia­vo­si Šiau­lių po­li­ci­jos bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai, ma­žie­ji gy­ven­to­jai ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos po­li­ci­jos amu­ni­ci­ja, pa­si­ma­tuo­ti pa­rei­gū­no uni­for­mą, pa­si­do­mė­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­no pro­fe­si­ja.

Ma­žus ir di­de­lius į vi­suo­ti­nę mankš­tą su­kvie­tė Šiau­lių ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, o vai­kų dai­na­vi­mo stu­di­ja „Sing“ vai­ku­čius kar­tu su tė­ve­liais kvie­tė į sma­gią mu­zi­ki­nę pa­mo­kė­lę, ma­žie­ji šven­tės da­ly­viai pie­šė pie­ši­nius, skir­tus krep­ši­nio var­žy­bų nu­ga­lė­to­jams.

Vy­rai ko­vė­si krep­ši­nio var­žy­bo­se 3x3, šo­ko ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Nai­sių fi­lia­lo šiuo­lai­ki­nių šo­kių gru­pė „Sti­lius“. Į šven­tę su­si­rin­kę Ge­gu­žių kai­mo gy­ven­to­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti sa­ve įvai­rio­se rung­ty­se ir es­ta­fe­tė­se, pa­si­klau­sy­ti Vil­tės Da­ni­le­vi­čiū­tės, ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Bri­dų fi­lia­lo Pa­ka­pės ro­man­sų at­li­kė­jų gru­pės „Vė­jū­nė“ kon­cer­to.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.