Akmenės gimnazistė tapo olimpiados prizininke

Vytauto RUŠKIO nuo­tr
Ak­me­nės gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kė Va­sa­rė Kup­re­vi­čiū­tė la­ko­niš­kai nu­sa­ko prie­žas­tį, ko­dėl ta­po pa­veiks­lus: "Tik taip ga­liu ge­riau­siai iš­reikš­ti sa­ve".
Ša­lies moks­lei­vių dai­lės olim­pia­dos pri­zi­nin­kė Va­sa­rė Kup­re­vi­čiū­tė – vie­nin­te­lė iš Ak­me­nės gim­na­zi­jos pel­niu­si to­kį įver­ti­ni­mą.

Per­nai į olim­pia­dą at­vy­ku­siems da­ly­viams nu­ro­dy­ta su­kur­ti pa­veiks­lus ne pa­gal at­ran­kos eta­pų te­mą, kas bū­da­vo anks­tes­niais me­tai įpras­ta. Pas­kelb­ta vi­siš­kai nau­ja – Že­mai­ti­jos avia­ci­ja.

Ko­mi­si­ja įver­ti­no nau­jau­sią au­to­rių ta­py­bą ir jų at­si­vež­tą "po­rtfe­liuo­se".

V. Kup­re­vi­čiū­tė, jos dai­lės mo­ky­to­jos Jū­ra­tės Va­ra­na­vi­čie­nės tei­gi­mu, pa­ste­bė­ta dėl in­di­vi­dua­laus sti­liaus, kū­ry­bi­nio brai­žo. Su sim­bo­liz­mo ele­men­tais. Yra pa­na­šu­mų į gra­fi­ką. Mė­gia­mos in­terp­re­ta­ci­jos po­rtre­to žan­re.

"Ko­mi­si­jai bu­vo svar­bu, ko­kias tu­ri idė­jas, kaip jais iš­gy­ve­ni bei su­ge­bi iš­reišk­ti", – sa­kė J. Va­ra­na­vi­čie­nė.

Olim­pia­do­je su­kur­to pa­veiks­lo au­to­rė neiš­sau­go­jo. Ant tos pa­čios dro­bės už­ta­pė ki­tą pa­veiks­lą. Jis eks­po­nuo­ja­mas gim­na­zi­jo­je vei­kian­čio­je gim­na­zis­tės au­to­ri­nė­je pa­ro­do­je.

"Ne­pa­jėg­čiau dau­ge­lio da­ly­kų tin­ka­mai ap­tar­ti žo­džiais, o ga­liu ta­py­da­ma, – sa­kė V. Kup­re­vi­čiū­tė. – Ki­ta ver­tus, po­žiū­ris, ver­ti­ni­ni­mas yra ma­ny­je, o vi­sa tai lyg ne­no­rė­da­ma bet ga­lop pa­ro­dau su­ku­ria­mais pa­veiks­lais".

Į res­pub­li­ki­nes moks­lei­vių olim­pia­das iki šiol yra pa­te­kę daug Ak­me­nės gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nių. Da­lis jų ga­vo dip­lo­mus, ko­mi­si­jai įver­ti­nus sti­liaus sa­vi­tu­mą, tech­ni­kos val­dy­mą ar ki­tus kū­ry­bos as­pek­tus.

Pa­sak dai­lės mo­ky­to­jos J. Va­ra­na­vi­čie­nės, gim­na­zi­jo­je ga­būs mo­ki­niai nė­ra ri­bo­ja­mi, ga­li pa­si­reikš­ti. Nuo­lat ren­gia­mos pa­ro­dos.