"Juo­kis" – pil­nu­tė­lė­je sa­lė­je

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Tel­šių ra­jo­no Ne­va­rė­nų "Ka­na­pis" pro­gra­mai sce­na­ri­jų pa­dė­jo su­kur­ti pro­fe­sio­na­lios pa­tir­ties tu­rįs Vac­lo­vas Vi­čius.
Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se šeš­ta­die­nį įvy­ku­sio­je hu­mo­ro šven­tė­je "Juo­kis 2019" pro­gra­mas ro­dė pen­ki ko­lek­ty­vai iš Aukš­tai­ti­jos ir Že­mai­ti­jos. Pir­ma­sis kon­cer­tas re­gio­ne su­do­mi­no pil­nu­tė­lę sa­lę žiū­ro­vų.

Il­ga­me­tės kon­cer­ti­nės pa­tir­ties tu­rin­ti "Spran­dži­na" iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Še­du­vos mies­te­lio žiū­ro­vus ža­vi ak­tua­lio­mis te­mo­mis, šar­žuo­ta vai­dy­ba, sma­gio­mis imp­ro­vi­za­ci­jo­mis, mu­zi­ki­niais in­tar­pais. Izo­li­nos Sta­nu­lie­nės va­do­vau­ja­mas jau­nat­viš­kas ko­lek­ty­vas šį­kart pa­ro­dė dvi pro­gra­mas. "Mei­lės ki­birkš­tys" pa­šie­pė pa­stan­gas bet ko­kia kai­na su­ras­ti sa­vo lai­mę. "Ro­man­ti­ka" juo­kė­si iš su­sve­ti­mė­ji­mo, su­ma­te­ria­lė­ji­mo ir ki­tų ydų bei silp­ny­bių.

Že­mai­ti­jo­je kaip vie­na kū­ry­bin­giau­sių gru­pių ži­no­mas Tel­šių ra­jo­no Ne­va­rė­nų "Ka­na­pis" su­do­mi­no į se­ny­vos mo­ters gim­ta­die­nį su­si­rin­ku­sių mo­te­rų pri­si­mi­ni­mais. Prog­ra­mos kul­mi­na­ci­ja – sce­no­je pa­si­ro­dę vy­rai, tarp ku­rių gru­pės va­do­vas Al­bi­nas Šmukš­ta, at­sa­ki­nė­jo į žiū­ro­vų klau­si­mus, pa­ta­ri­nė­jo nu­si­mi­nu­siems ir nu­si­vy­lu­siems, kvie­tė į vis­ką žvelg­ti links­miau.

"Vie­da­ras" iš Pa­gė­gių ra­jo­no Nat­kiš­kių (va­do­vė Ra­sa Ar­mo­nie­nė) iro­niš­kai žvel­gė į žmo­nių tar­pu­sa­vio san­ty­kius, me­di­ci­nos ir ki­tas ne­vy­ku­sias re­for­mas.

Šiau­lių ra­jo­no Ža­rė­nų "Epi­de­mi­ja" (va­do­vė Si­gu­tė But­vi­die­nė) pa­šie­pė vy­rų ne­pas­to­vu­mą, mo­te­rų dvi­vei­diš­ku­mą, tuš­ty­bę.

"Kviet­ko­mis" pa­si­va­di­nu­sios dvi at­li­kė­jos iš Skuo­do ra­jo­no Šat­ra­mi­nių (va­do­vė An­ge­lė Pau­liu­vie­nė) pa­sa­ko­jo dvi is­to­ri­jas že­mai­tiš­kai.

Ko­lek­ty­vus pri­sta­tė hu­mo­ro šven­tės or­ga­ni­za­to­rius Vac­lo­vas Vi­čius iš Vil­niaus, pa­do­va­no­jo sa­vo nau­jau­sią kny­gą "Par­duo­da­ma", iš jos skai­tė iro­niš­kų ei­lė­raš­čių ir epig­ra­mų.

Šia pro­gra­ma Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je pra­dė­tas "Juo­kio" nau­jau­sių pro­gra­mų cik­las re­gio­ne. Ki­tą die­ną – pa­si­ro­dy­mas Ario­ga­lo­je (Ra­sei­nių ra­jo­nas).

Iš vi­so į šven­tę įsi­jun­gė 22 ko­lek­ty­vų dau­giau kaip 100 at­li­kė­jų. Bai­gia­mie­ji kon­cer­tai nu­ma­ty­ti vė­ly­vą ru­de­nį.

"Ma­lo­nu su­do­min­ti pub­li­ką, svar­bu pa­tiems ar­tis­tams vie­niems ki­tus pa­ma­ty­ti, – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė V. Vi­čius. – Džiu­giau­sia, kad žmo­nės re­pe­tuo­ja ir ei­na į sce­ną, pa­tys ra­šo sce­na­ri­jus, ku­ria sce­nog­ra­fi­jas, re­ži­suo­ja be jo­kio ma­te­ria­laus at­ly­gio".

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Lie­tu­vos hu­mo­ro sam­bū­rio "Juo­kis" va­do­vau­jan­tis Vac­lo­vas Vi­čius pil­nu­tė­lė­je žiū­ro­vų sa­lė­je žy­mė­jo­si pa­sta­bas, ste­bė­da­mas hu­mo­ro ko­lek­ty­vų pro­gra­mas.

V. Vi­čius lai­ko­mas Lie­tu­vos hu­mo­ro sam­bū­rio "Juo­kis" sie­la. To­kio žan­ro at­li­kė­jų pa­si­ro­dy­mus or­ga­ni­zuo­ja nuo 1980 me­tų. Net­ru­kus spė­jo iš­gar­sė­ti te­le­vi­zi­jos lai­do­mis Me­la­gių die­ną, ba­lan­džio 1-ają, kai pa­si­ro­dy­da­vo va­di­na­mo­sios agitb­ri­ga­dos. Vė­liau ren­gi­niai pa­va­din­ti sa­ty­ros ir hu­mo­ro šven­tė­mis.

"Jau tre­ti me­tai te­le­vi­zi­jos ne­beį­si­lei­džia mū­sų, mė­gė­jų, nes esą tin­ka tik pro­fe­sio­na­lūs at­li­kė­jai, – ap­gai­les­ta­vo V. Vi­čius. – Bet dėl to žiū­ro­vų ne­ma­žė­ja sa­lė­se. Hu­mo­rui sce­no­je rei­ka­lin­ga tie­sio­gi­nė reak­ci­ja, o žyd­rie­ji ek­ra­nai tą ener­gi­ją lyg nu­siur­bia".

V. Vi­čio ma­ny­mu, pro­gra­mų ly­gis ga­lė­tų bū­ti aukš­tes­nis, jei sce­na­ri­jus ra­šy­tų pro­fe­sio­na­lai, ta­čiau to­kių neat­si­ran­da. Gal­būt, kad la­bai sun­kus žan­ras, ma­no "Juo­kis" ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius.

"Tad mums be­lie­ka pa­si­rin­ki­mas iš dvie­jų kri­te­ri­jų – įdo­mu ar neį­do­mu", – pu­siau juo­kais pu­siau rim­tai sa­ko V. Vi­čius.