Ar „AK“ – tai „Au­to­mat Ka­laš­ni­ko­va“?

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Aro­me­dos Lau­cie­nės tei­gi­mu, vi­suo­me­nės nuo­mo­nė svar­bi, koks tu­ri bū­ti su­kur­tas pre­ki­nis ženk­las.
Pre­ki­nį ženk­lą Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei kū­ru­si Vil­niu­je re­gist­ruo­ta UAB "Lest­ra­de Group" nu­si­sam­dė ad­vo­ka­tus, ku­rie rei­ka­lau­ja bend­ro­vei su­mo­kė­ti už dar­bą. Ki­tu at­ve­ju, ža­da kreip­tis į teis­mą. Sa­vi­val­dy­bė siū­lo tar­tis.

Pa­gal per­nai lapk­ri­čio mė­ne­sio pa­bai­go­je pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį ženk­lo kū­rė­jai dir­bo ke­lias sa­vai­tes. Bai­gian­tis su­tar­ties ter­mi­nui "Lest­ra­de Group" pa­pra­šė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pra­tęs­ti su­tar­tį ke­lioms sa­vai­tėms, nors to­kios ga­li­my­bės ne­bu­vo nu­ma­ty­ta.

"To­dėl Sa­vi­val­dy­bė­je su­stab­dy­ta su­tar­tis – iki kol nu­sprę­si­me, kaip to­liau elg­si­mės", – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Aro­me­da Lau­cie­nė.

Jos tei­gi­mu, prie­žas­tis – "di­de­lis vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mas" ku­ria­mu pre­ki­niu ženk­lu.

"Šiau­lių kraš­tas" pub­li­ka­ci­jo­je "Ak­me­ni­nės šir­dies sim­bo­lis Ak­me­nei ne­tin­ka" (2019-01-15) ra­šė apie ra­jo­no gy­ven­to­jų kri­ti­ką dėl ženk­lo pri­sta­ty­to pro­jek­to: esą trūks­ta lais­vu­mo, po­lė­kio, šo­ki­ruo­ja pa­grin­di­nis ženk­lo sim­bo­lis – ak­me­ni­nė šir­dis.

Po ku­rio lai­ko Sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me vie­ša­me nau­jo va­rian­to pri­sta­ty­me to­kio vaiz­do ne­be­li­ko, iš­ryš­kin­tas jaus­tu­kas "AK".

Jo kū­rė­jai įti­ki­nė­jo, kad rai­dės pra­smin­gos, kaip pir­mo­sios Ak­me­nės pa­va­di­ni­mo. Opo­nen­tai kri­ti­ka­vo dėl dvip­ras­my­bės, pa­siū­lę "pa­gūg­lin­ti" ir įsi­ti­kin­ti, jog pir­miau­sia aiš­ki­na­ma reikš­mė "Au­to­mat Ka­laš­ni­ko­va".

UAB "Lest­ra­de Group" ne­su­ti­ko, kad bū­tų su­stab­dy­ta su­tar­tis, esą jau at­li­ko dar­bą pa­gal su­tar­ties są­ly­gas.

"Ta­čiau dėl siū­lo­mo ženk­lo nė­ra vie­nin­gos nuo­mo­nės, gy­ven­to­jai siū­lo ki­tų va­rian­tų, ne­gu su­kū­rė "Lest­ra­de Group", – sa­kė A. Lau­cie­nė. – To­dėl at­si­dur­ta lyg ak­li­gat­vy­je, neaiš­ku kaip ras­ti vie­nin­gu­mą".

"Lest­ra­de Group" ad­vo­ka­tai nu­ro­dė, kad tu­ri bū­ti pa­si­ra­šy­tas dar­bų priė­mi­mo-per­da­vi­mo ak­tas ir at­si­skai­ty­ta. Jei ne­bus su­mo­kė­ta už dar­bą ženk­lo kū­rė­jams, jie kreip­sis į teis­mą.

"Mes pa­pra­šė­me kar­tu ieš­ko­ti bū­dų, kaip iš­spręs­ti vi­suo­me­nės no­rą da­ly­vau­ti pre­ki­nio ženk­lo kū­ri­mo pro­ce­se, – sa­kė A. Lau­cie­nė. – Ir dar svar­bu ap­tar­ti, ko­kį ko­mu­ni­ka­ci­jos bū­dą pa­si­rink­ti, ku­riant tą ženk­lą".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.