Gy­vu­lių ūkiai stam­bė­ja

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Po­pu­lia­riau­sias Kel­mės ra­jo­no ūki­nin­kų lai­ko­mas gy­vu­lys – kar­vė. Pa­gal kar­vių skai­čių kel­miš­kiai tre­ti Lie­tu­vo­je.
Šią sa­vai­tę ša­lies ra­jo­nuo­se iš lėk­tu­vų bus mė­to­mos vak­ci­nos nuo pa­siut­li­gės miš­kų žvė­rims. Kel­mės ra­jo­ne jau ke­lin­ti me­tai vak­ci­nos ne­mė­to­mos, nes neuž­re­gist­ruo­ja­ma nė vie­no pa­siut­li­gės at­ve­jo. Gy­vu­lių ūkiams di­des­nę įta­ką da­ro af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras ir rin­ko­s po­ky­čiai.

Kiau­lių ma­ras – ak­tua­les­nis

Vak­ci­na­vi­mo tiks­las ap­sau­go­ti nuo pa­siut­li­gės ir na­mi­nius gy­vū­nus, ku­riuos ga­li už­krės­ti į kie­mus at­slin­kę pa­siut­li­ge už­si­krė­tę lau­ki­niai gy­vū­nai.

Pa­gal esa­mą tvar­ką vak­ci­nos ne­mė­to­mos tuo­se ra­jo­nuo­se, kur neuž­re­gist­ruo­ta pa­siut­li­gės at­ve­jų. Išim­tis tik ša­lies pa­kraš­čiai, ku­rie ri­bo­ja­si su ki­to­mis vals­ty­bė­mis.

Pa­sak Kel­mės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­ko-ve­te­ri­na­ri­jos vals­ty­bi­nio ins­pek­to­riaus Arū­no Vi­lei­kio, anks­tes­niais me­tais kar­tais kliū­da­vo vak­ci­nų ra­jo­no pa­kraš­čiui Kra­žių pu­sė­je, ku­ri ri­bo­ja­si su Ši­la­lės ir Tau­ra­gės ra­jo­nais. Šie­met Klai­pė­dos zo­no­je vak­ci­nos iš lėk­tu­vų iš vi­so ne­bus mė­to­mos.

Dau­giau pa­vo­jų Kel­mės ra­jo­no gy­vu­lių au­gin­to­jams ky­la dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro. Per­nai rugp­jū­čio mė­ne­sį ma­ras bu­vo nu­sta­ty­tas su­me­džio­tam šer­nui.

Gruo­džio mė­ne­sį miš­ke ras­tas nu­gai­šęs šer­nas. Jam taip pat nu­sta­ty­tas af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras.

Iki praė­ju­sių me­tų ma­ro ži­di­nių bu­vo tik ap­lin­ki­niuo­se ra­jo­nuo­se. Kel­mės ra­jo­nas bu­vo iš­li­kęs kaip bu­fe­ri­nė zo­na.

Nors praė­ju­siais me­tais ras­ta ma­ru už­si­krė­tu­sių šer­nų, kiau­lių ūkiuo­se neuž­fik­suo­ta nė vie­no ma­ro at­ve­jo. Sug­riež­tė­jo tik rei­ka­la­vi­mai kiau­lių au­gin­to­jams.

Kel­mės ra­jo­ne re­gist­ruo­ta 850 smul­kiųjų ūkių, ku­riuo­se lai­ko­ma apie 7 000 – 9 000 kiau­lių. Iš vi­so ra­jo­ne šių gy­vu­lių skai­čius svy­ruo­ja nuo 27 iki 30 tūks­tan­čių. Pa­vie­nių gy­ven­to­jų ir smul­kiųjų ūkių lai­ko­mos kiau­lės su­da­ro vos treč­da­lį vi­sų šios rū­šies gy­vu­lių. Du treč­da­lius au­gi­na kiau­lių komp­lek­sai.

Pir­mau­ja kar­vė­mis

Jau daug me­tų iš ei­lės Kel­mės ra­jo­nas ži­no­mas kaip vie­nas iš stip­riau­sių pie­no ža­lia­vos tie­kė­jų. Pa­gal lai­ko­mų mel­žia­mų kar­vių skai­čių jis yra vie­nas iš pir­mau­jan­čių ša­ly­je. Pa­sak A. Vi­lei­kio, šie­met ra­jo­nas uži­ma tre­čią­ją vie­tą ša­ly­je. Mel­žia­mų kar­vių skai­čius svy­ruo­ja tarp 9 – 11 tūks­tan­čių. Dau­giau­sia kar­vių lai­ko Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jo­je, Pa­šiau­šė­je, įsi­kū­ru­si "Šim­šės" bend­ro­vė, Šau­kė­nų se­niū­ni­jo­je, Laiš­kal­nio kai­me įsi­kū­ręs Liud­vi­ko Ja­nu­šaus­ko ir Lio­lių se­niū­ni­jo­je, Pet­kiš­kių kai­me, įsi­kū­ręs Hen­ri­ko Mi­nel­gos ūkis.

Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, jog mel­žia­mų kar­vių ra­jo­ne ne­žy­miai ma­žė­ja. Dar spar­čiau ma­žė­ja ban­dų. Jų at­si­sa­ko se­ny­vi žmo­nės, smul­kiųjų ūke­lių sa­vi­nin­kai. Stam­biuo­se ūkiuo­se kar­vių dau­gė­ja, ban­dos di­dė­ja.

Kel­mės ra­jo­ne do­mi­nuo­ja ti­pi­nis pro­vin­ci­nis, į mais­tą orien­tuo­tas ūkis. Eg­zo­ti­nių gy­vū­nų be­veik ne­lai­ko­ma.

Šių me­tų sau­sio 1 die­ną ra­jo­ne re­gist­ruo­ti 1 758 kar­vių au­gin­to­jai. Jie lai­kė 10 274 kar­ves. Per­nai kar­vių lai­ky­to­jų bu­vo dviem šim­tais dau­giau – 1 957. Su­ma­žė­jo 739 pien­da­vė­mis.

Dau­ge­lis ūki­nin­kų, tu­rin­čių kal­vo­tus ne­der­lin­gus že­mės plo­tus ir ne­ga­lin­čių už­siim­ti au­ga­li­nin­kys­te, vie­toj kar­vių ren­ka­si mė­si­nių gal­vi­jų au­gi­ni­mą. Mė­si­nių gal­vi­jų skai­čius ra­jo­ne au­ga. Šių me­tų pra­džio­je jų bu­vo pri­skai­čiuo­ja­ma 9 817. Per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus mė­si­nių gal­vi­jų ra­jo­ne pa­dau­gė­jo 1 798.

Dau­giau­sia mė­si­nių gal­vi­jų au­gi­na Ker­ka­sių že­mės ūkio bend­ro­vė, Vy­tau­to Bar­kaus­ko ir Vi­do Krikš­ta­na­vi­čiaus ūkiai.

Vy­rau­ja ti­pi­nis pro­vin­ci­jos ūkis

Kel­mės ra­jo­ne užre­gist­ruo­ti 2 957 ūki­nin­kų ūkiai. Že­mės val­das yra užre­gist­ra­vę 5 260 gy­ven­to­jų. Ne­ma­žai iš už­re­gist­ruo­tų ūkių yra ne­di­de­li, pu­siau na­tū­ri­niai.

Pa­sak A. Vi­lei­kio, Kel­mės ra­jo­ne do­mi­nuo­ja ti­pi­nis pro­vin­ci­nis, į mais­tą orien­tuo­tas ūkis. Eg­zo­ti­nių gy­vū­nų be­veik ne­lai­ko­ma.

Nau­jo­vė, jog pa­sta­ruo­ju me­tu ran­da­si stam­bių de­dek­lių viš­tų au­gin­to­jų ūkių. Jų už­re­gist­ruo­ta trys. Di­džiau­sia­me lai­ko­ma apie 3 000 de­dek­lių. Lais­vė­je lai­ko­mų viš­tų kiau­ši­nai da­bar tu­ri pa­klau­są.

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Po­pu­lia­riau­sias Kel­mės ra­jo­no ūki­nin­kų lai­ko­mas gy­vu­lys – kar­vė. Pa­gal kar­vių skai­čių kel­miš­kiai tre­ti Lie­tu­vo­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.