Visoje Europoje vienoda minimali alga – įmanoma?

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Vik­to­ras Us­pas­ki­chas pa­tei­kė Eu­ro­pos Par­la­men­tui re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą, kad vi­so­se ES ša­ly­se mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas ne­bū­tų ma­žes­nis nei 750 Eur. Šis siū­ly­mas bu­vo pa­skelb­tas spa­lio 24-ąją Stras­bū­re vy­ku­sia­me Eu­ro­pos Par­la­men­to po­sė­dy­je. Už­re­gist­ruo­tas ir per­duo­tas svars­ty­ti. Lie­tu­viams dar­bi­nin­kams toks mi­ni­mu­mas ko­ne ste­buk­lui pri­lyg­tų, ta­čiau darb­da­viai to­kius pa­siū­ly­mus ver­ti­na skep­tiš­kai.

„Eu­ros­tat“ duo­me­ni­mis, 2019 m. sau­sį ma­žiau­sia mi­ni­ma­li al­ga bu­vo Bul­ga­ri­jo­je - 286 Eur, o di­džiau­sia - Liuk­sem­bur­ge - 2071 Eur. Try­li­ko­je ES vals­ty­bių mi­ni­mu­mas bu­vo ma­žes­nis nei 750 Eur.

O kaip ma­no pa­ts eu­ro­par­la­men­ta­ras V.Us­pas­ki­chas - pri­tars jo ko­le­gos šiai re­zo­liu­ci­jai ar ne­pri­tars?

– Jū­sų pa­siū­ly­ta re­zo­liu­ci­ja, jei jai bū­tų pri­tar­ta, su­ma­žin­tų so­cia­li­nę pi­lie­čių at­skir­tį ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir ki­to­se ES ša­ly­se. Ar jū­sų siū­lo­mas 750 Eur dy­džio pri­va­lo­mas mi­ni­mu­mas bū­tų prieš mo­kes­čius, ar į ran­kas?

– Prieš mo­kes­čius. Skir­tin­go­se ES ša­ly­se yra skir­tin­gi mo­kes­ti­niai at­skai­ty­mai. Kai ku­rio­se ES ša­ly­se nuo to­kios su­mos iš vi­so nė­ra mo­kes­čių.

– Gal at­si­me­na­te, ku­rio­se?

– Taip grei­tai neat­sa­ky­siu, bet aš ne­siū­lau vi­soms ES vals­ty­bėms mi­ni­ma­lias al­gas su­vie­no­din­ti. Ku­rios ga­li mo­kė­ti dau­giau, te­gul mo­ka. Bet ma­žiau mo­kė­ti nei 750 Eur, ne­ga­lė­tų. Kai ku­rio­se ša­ly­se vien mi­ni­ma­li al­ga de­šimt kar­tų ski­ria­si. Vo­kie­ti­jo­je ji - 1500 Eur, o kai­nos - be­veik to­kios kaip Lie­tu­vo­je. Vo­kie­ti­jo­je ir už mi­ni­mu­mą žmo­nės nor­ma­liai pra­gy­ve­na.

– O Lie­tu­vo­je už mi­ni­mu­mą skurs­ta. Ar ki­tų ša­lių eu­ro­par­la­men­ta­rai bent įsi­vaiz­duo­ja, kaip sun­kiai kai ku­rie mū­sų žmo­nės gy­ve­na?

– Gal­vo­ju, kad to­li gra­žu ne vi­si, bet in­for­ma­ci­ja vi­siems priei­na­ma. Be­veik ket­vir­ta­da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų gy­ve­na že­miau skur­do ri­bos. Skur­do sta­tis­ti­ka yra vi­siems Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riams priei­na­ma. Mes ga­li­me pa­žiū­rė­ti į ki­tų ES vals­ty­bių sta­tis­ti­kas, o joms priei­na­ma Lie­tu­vos sta­tis­ti­ka.

– Ar ži­no­te, ko­kia mi­ni­ma­li al­ga prieš mo­kes­čius bus Lie­tu­vo­je nuo 2020 m. pra­džios?

– Pas mus bus apie 600 Eur.

– Be­veik tiks­liai. Suk­ly­do­te tik 7 eu­rais. Ki­tą­met mi­ni­mu­mas bus 607 Eur.

– Ne­suk­ly­dau. Tik suap­va­li­nau skai­čių.

– Lie­tu­vo­je da­bar vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis sie­kia 1317,6 Eur, neats­kai­čius mo­kes­čių. O koks vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis yra jums ar jū­sų šei­mai pri­klau­san­čio­se įmo­nė­se?

– 1418 Eur. Lie­tu­vo­je vi­du­ti­nis už­mo­kes­tis toks, kad kai ku­rie pen­si­nin­kai, pa­vyz­džiui, Grai­ki­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Ita­li­jo­je dau­giau pen­si­jos gau­na...

– Bet gal Lie­tu­vo­je žmo­nėms dar pri­mo­ka­ma vo­ke­liuo­se? Juk dar 2007 m. vie­na „Kre­ke­na­vos ag­ro­fir­mos“ tuo­me­ti­nė dar­buo­to­ja pa­ti pri­si­pa­ži­no, kad pi­ni­gų gau­da­vo ir vo­ke­liuo­se?

– Tai bu­vo ins­ce­ni­zuo­tas skun­das, teis­mas neį­ro­dė. Tuo me­tu apie 40 pro­c. vers­li­nin­kų taip mo­kė­jo al­gas, bet nie­kur ki­tur ne­tik­ri­no. Švo­ge­riai ga­lė­jo mo­kė­ti še­šė­li­nius at­ly­gi­ni­mus ir jų nie­kas ne­tik­ri­no. Du­si­no tik Us­pas­ki­chą.

– Kaip ma­no­te - ar Eu­ro­pos Par­la­men­tas pri­tars jū­sų siū­ly­mui, kad vi­so­se ES ša­ly­se mi­ni­ma­li al­ga ne­bū­tų ma­žes­nė nei 750 Eur?

– Pa­žiū­rė­sim. Da­bar dir­ba ko­mi­te­tas. Bet jei jis pro­jek­tą at­mes­tų, tai dar ne­bū­tų pa­bai­ga. Bū­tų ki­tas ėji­mas. Rink­čiau ta­da pa­ra­šus vi­sų eu­ro­par­la­men­ta­rų, ieš­ko­čiau pa­lai­ky­mo, ran­kų tik­rai ne­nu­lei­siu. Eu­ro­pos Są­jun­go­je už skur­do ri­bos yra dau­giau nei šim­tas mi­li­jo­nų žmo­nių. Jei žmo­nės gaus dau­giau pa­ja­mų, ma­žės še­šė­li­nė eko­no­mi­ka, bus są­ži­nin­ges­nė kon­ku­ren­ci­ja rin­ko­je, di­dės var­to­ji­mas.

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė tvir­ti­na, kad mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas ES ša­ly­je tu­rė­tų siek­ti ne ma­žiau kaip 60 pro­c. vi­du­ti­nio ša­lies at­ly­gi­ni­mo. Kar­tu po­li­ti­kė vi­lia­si, kad ES svars­to­mas pa­siū­ly­mas dėl mi­ni­ma­lios al­gos virs ne tik re­ko­men­da­ci­ja, bet ir įpa­rei­go­ji­mu.

„Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­do­vė pa­ža­dė­jo, kad vie­nas jos prio­ri­te­ti­nių dar­bų bus siū­ly­mai dėl mi­ni­ma­lios al­gos ES. Ji mi­nė­jo, kad siū­ly­mai bus pa­teik­ti per 3 mė­ne­sius. Va­di­na­si, jau net ir kon­ser­va­to­riai su­pran­ta, kad ES rei­kia mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo. So­cial­de­mok­ra­tai sie­kia, kad mi­ni­ma­li al­ga bū­tų ne ma­žes­nė nei 60 pro­c. nuo vi­du­ti­nio ša­lies at­ly­gi­ni­mo“, - šeš­ta­die­nį Kau­no ra­jo­ne vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Ge­ro­vės vals­ty­bė so­cia­li­nė­je Eu­ro­po­je“ sa­kė V.Blin­ke­vi­čiū­tė.

Eu­ro­par­la­men­ta­rės tei­gi­mu, ES tu­rė­tų priim­ti di­rek­ty­vą.

Lie­tu­vo­je vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis tre­čią­jį šių me­tų ket­vir­tį sie­kė 1317,6 Eur „po­pie­riu­je“, va­di­na­si, 60 pro­c. su­mos bū­tų 790,56 Eur.

Komentarai

bate    Šeš, 2019-12-14 / 18:00
nu kažkaip reikia taip vadinamus verslininkus priversti savo darbuotojams bent kažkiek daugiau mokėti. Bent kažkas bando gobšuoliams kasnius sumažint.
taigis    Sek, 2019-12-22 / 16:44
Darbdaviai turės našiau suktis, ne tik darbuotojai,daryti versluose pokyčius ir galės mokėti padorius atlyginimus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.