Už kiek užaugs mieste liepelė

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
To­kia, kaip da­bar, ne­beaugs. Ir ne­rei­kia – sa­ko ar­chi­tek­tai, nes jiems jų gil­di­jos pro­jek­tuo­ti na­mai gra­žes­ni už lie­pas. Sko­nio rei­ka­las. Šį kar­tą ne apie tai. Šį kar­tą apie ma­ni­pu­lia­ci­jas vie­šą­ja in­for­ma­ci­ja ir at­so­di­na­mų me­de­lių kai­no­mis.

Šiau­lių val­džia ti­ki ar­chi­tek­tais ir sa­ko – mies­tui rei­kia nau­jų me­džių. Ma­žų, pa­to­gių, ku­rie ma­žiau mė­tys ru­de­nį la­pus. Me­džių gy­nė­jai įžvel­gė klas­tą – val­džia sie­kia iš­taš­ky­ti nau­jiems me­de­liams Eu­ro­pos dos­niai at­sei­kė­tus eu­rus. Ne kar­tą Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų klau­sė – kiek kai­nuos vie­no nau­jo bloz­no me­de­lio at­si­ra­di­mas re­konst­ruo­to­se gat­vė­se. Val­džios žmo­nės rai­tė­si, kaip un­gu­riai ant įkai­tu­sios kep­tu­vės, bet neiš­si­da­vė. Me­džių gy­nė­jai ėmė­si skai­čiuo­ti pa­tys. Ir su­skai­čia­vo! Esą vie­nas me­du­kas pa­keis de­šimt­me­čius ke­ro­ju­sias lie­pas P. Vi­šins­kio gat­vė­je už 1 600 eu­rų. Cent­ri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra, ku­ri duo­da eu­ro­pi­nių pi­ni­gė­lių gra­žin­ti Šiau­liams ir kont­ro­liuo­ja, kaip Sa­vi­val­dy­bės juos lei­džia, me­džių gy­nė­jams juo­du ant bal­to su­ra­šė: 101 me­dis ir krū­mas kar­tu su de­ko­ra­ty­vi­niais žel­di­niais mies­tui kai­nuos 162,5 tūks­tan­čio eu­rų. Da­ly­ba pa­pras­ta, re­zul­ta­tas aiš­kus.

Val­džia pa­ga­liau su­pra­to, kad leis­da­mi "ne­pro­fe­sio­na­lams" pa­tiems skai­čiuo­ti, pra­mo­vė. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis nuo dū­šios dės­tė, ko­kią de­zin­for­ma­ci­ją sklei­džia me­džių my­lė­to­jai, o ži­niask­lai­da jų klau­so­si. Kad tik­rai tiek tie ne­lai­min­gi me­de­liai ne­kai­nuos. O kiek kai­nuos? Ne­ži­no. Ir ne­va ži­no­ti ne­no­ri. Ką tai duos – klau­sė. Bet pa­ža­dė­jo su­skai­čiuo­ti. Už tuos pi­ni­gus so­dins ne tik me­de­lius, bet dar ir pus­šim­tį krū­mų, sės ve­ją, so­dins žel­di­nius...

Skai­čia­vo, plu­ko vi­są sa­vai­tę. Jos pa­bai­go­je Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je pa­skel­bė "Auk­si­niai me­de­liai Šiau­liuo­se kol kas ne­bus so­di­na­mi". Šian­dien – ne, ry­toj – gal ir­gi ne, o po­ryt? Ga­li­ma su­pras­ti, kad iš prin­ci­po so­di­na­mi jie bus, tik kol kas – ne? Kiek trun­ka val­džios "kol kas"?

To­je pa­čio­je pro­pa­gan­di­nė­je ži­nu­tė­je Sa­vi­val­dy­bė skel­bia, kad P. Vi­šins­kio gat­vė­je "vi­du­ti­nė vie­no so­di­nu­ko kai­na – 100,86 Eur". To­kio "bloz­no", ku­rio apim­tis 10–14 cen­ti­met­rų.

O tai kiek kai­nuos, anot pa­ties di­rek­to­riaus, že­mės pa­ruo­ši­mas, duo­bių iš­ka­si­mas, prie­žiū­ra, at­so­di­ni­mo ri­zi­ka? Ga­vo­me "iš­sa­mų" at­sa­ky­mą: "Pro­jek­to są­ma­tos po­zi­ci­ja "Nau­ji me­džiai" api­ma: vie­tos pa­ruo­ši­mą, rei­ka­lin­gą grun­tą, pa­so­di­ni­mo dar­bus ir so­di­nu­ko kai­ną (...). Vi­du­ti­nė vie­no so­di­nu­ko kai­na – 100,86 Eur".

Pa­na­šu į anek­do­tą, kai pre­ky­bi­nin­ko pa­klau­sus, kiek jo pre­kė kai­nuos, jis at­sa­ko: "A kiek rei­kia?"

Rei­kia tik so­di­nu­ko kai­nos – 100 eu­rų. Rei­kia su vi­sais dar­bais – 100 eu­rų. Tie­siog nuo­sta­biai gra­žus skai­čius.

Nors šią sa­vai­tę vi­ce­me­ras ne­bes­lė­pė, kad už su­pla­nuo­tus eu­rus, so­di­nu­kų, ko ge­ro, ne­pa­so­dins". Nie­kas nei­na so­din­ti už to­kią gra­žią kai­ną. Ir prie pu­sant­ro mi­li­jo­no, su­kaup­to P. Vi­šins­kio gat­vės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tui, teks pri­dė­ti dar ko­kį mi­li­jo­ną. Ir jau iš mies­to, o ne Eu­ro­pos pi­ni­gi­nės.

Tie­sa, skel­bia­ma, kad Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je so­di­nu­kai bus la­biau pa­na­šūs į me­džius – apie 30 cen­ti­met­rų skers­mens, ta­čiau ir kai­na jų bus ki­ta – 400 eu­rų.

Ne­se­niai Šiau­lių mies­to ar­chi­tek­tai mies­to val­džiai pa­ste­bė­jo, kad dėl silp­no vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sri­ty­je ky­la ne­su­sip­ra­ti­mų tarp mies­tie­čių ir mies­to po­li­ti­kų. Ne­su­si­kal­bė­ji­mo kul­mi­na­ci­ja įvar­di­ja­ma is­to­ri­ja su me­džiais Šiau­lių bul­va­re. O jei kal­bė­tis nė­ra no­ro?

Mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ga­ran­ta­vo, kad me­džių klau­si­mą mies­te jau iš­spren­dė. Su ar­chi­tek­tų pa­gal­ba so­cia­li­niuo­se tink­luo­se vi­sus įti­ki­no, kad se­nus me­džius kirs­ti ir at­so­din­ti nau­jus bū­ti­na. Jau vi­siems aiš­ku ir vi­si pri­ta­ria.

Ka­žin, ar su to­kia me­ro po­zi­ci­ja su­tik­tų prie ker­ta­mų me­džių ra­ki­nę­si šiau­lie­čiai. Bet už vie­ną da­ly­ką mies­to val­džia me­džių gy­nė­jams tik­rai tu­ri bū­ti dė­kin­ga – kad pa­ga­liau pri­ver­tė su­si­skai­čiuo­ti, tai kiek kai­nuos to vie­no nau­jo me­de­lio pa­so­di­ni­mas. Ir se­no nu­kir­ti­mas. Nors me­džiai mies­te šie­nau­ja­mi jau ne­be pir­mus me­tus.

Be­je, už me­džių iš­sau­go­ji­mą pa­si­sa­kan­tys ak­ty­vis­tai ga­vo raš­tą iš Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, ku­ria­me ra­šo­ma, kad Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė pa­si­ža­dė­jo me­džių kir­ti­mo ir nau­jų me­džių at­so­di­ni­mo kai­nas ar­ti­miau­siu me­tu pa­vie­šin­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Su­lau­kė­me ir ar­ti­miau­sios spau­dos kon­fe­ren­ci­jos. Jo­je me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius pa­sa­kė vie­ną sa­ki­nį – skai­ty­ki­te Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­pį.

Tai ko ti­kė­tis me­džių gy­nė­jams, jei net mi­nis­te­ri­jas mies­to val­džia lei­džia sau maus­ty­ti?

Dėl "auk­si­nių me­de­lių" mies­to val­džia kal­ti­na me­džių sau­go­to­jus. Tik ar ne­pra­vers­tų žvilg­te­lė­ti į veid­ro­dį. Juk tuos bau­bus pa­tys ir užau­gi­no. Nu­ty­lė­da­mi, slėp­da­mi, ma­ni­pu­liuo­da­mi skai­čiais. Žmo­nės iš sa­vo pa­čių rink­tos val­džios pir­miau­siai ti­ki­si ele­men­ta­rios pa­gar­bos ir aiš­kių fak­tų bei ar­gu­men­tų. Vi­suo­me­nės kvai­li­ni­mas pri­mi­ty­via pro­pa­gan­da šian­dien ne­be­vei­kia.