Už kiek užaugs mieste liepelė

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
To­kia, kaip da­bar, ne­beaugs. Ir ne­rei­kia – sa­ko ar­chi­tek­tai, nes jiems jų gil­di­jos pro­jek­tuo­ti na­mai gra­žes­ni už lie­pas. Sko­nio rei­ka­las. Šį kar­tą ne apie tai. Šį kar­tą apie ma­ni­pu­lia­ci­jas vie­šą­ja in­for­ma­ci­ja ir at­so­di­na­mų me­de­lių kai­no­mis.

Šiau­lių val­džia ti­ki ar­chi­tek­tais ir sa­ko – mies­tui rei­kia nau­jų me­džių. Ma­žų, pa­to­gių, ku­rie ma­žiau mė­tys ru­de­nį la­pus. Me­džių gy­nė­jai įžvel­gė klas­tą – val­džia sie­kia iš­taš­ky­ti nau­jiems me­de­liams Eu­ro­pos dos­niai at­sei­kė­tus eu­rus. Ne kar­tą Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų klau­sė – kiek kai­nuos vie­no nau­jo bloz­no me­de­lio at­si­ra­di­mas re­konst­ruo­to­se gat­vė­se. Val­džios žmo­nės rai­tė­si, kaip un­gu­riai ant įkai­tu­sios kep­tu­vės, bet neiš­si­da­vė. Me­džių gy­nė­jai ėmė­si skai­čiuo­ti pa­tys. Ir su­skai­čia­vo! Esą vie­nas me­du­kas pa­keis de­šimt­me­čius ke­ro­ju­sias lie­pas P. Vi­šins­kio gat­vė­je už 1 600 eu­rų. Cent­ri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra, ku­ri duo­da eu­ro­pi­nių pi­ni­gė­lių gra­žin­ti Šiau­liams ir kont­ro­liuo­ja, kaip Sa­vi­val­dy­bės juos lei­džia, me­džių gy­nė­jams juo­du ant bal­to su­ra­šė: 101 me­dis ir krū­mas kar­tu su de­ko­ra­ty­vi­niais žel­di­niais mies­tui kai­nuos 162,5 tūks­tan­čio eu­rų. Da­ly­ba pa­pras­ta, re­zul­ta­tas aiš­kus.

Val­džia pa­ga­liau su­pra­to, kad leis­da­mi "ne­pro­fe­sio­na­lams" pa­tiems skai­čiuo­ti, pra­mo­vė. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis nuo dū­šios dės­tė, ko­kią de­zin­for­ma­ci­ją sklei­džia me­džių my­lė­to­jai, o ži­niask­lai­da jų klau­so­si. Kad tik­rai tiek tie ne­lai­min­gi me­de­liai ne­kai­nuos. O kiek kai­nuos? Ne­ži­no. Ir ne­va ži­no­ti ne­no­ri. Ką tai duos – klau­sė. Bet pa­ža­dė­jo su­skai­čiuo­ti. Už tuos pi­ni­gus so­dins ne tik me­de­lius, bet dar ir pus­šim­tį krū­mų, sės ve­ją, so­dins žel­di­nius...

Skai­čia­vo, plu­ko vi­są sa­vai­tę. Jos pa­bai­go­je Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je pa­skel­bė "Auk­si­niai me­de­liai Šiau­liuo­se kol kas ne­bus so­di­na­mi". Šian­dien – ne, ry­toj – gal ir­gi ne, o po­ryt? Ga­li­ma su­pras­ti, kad iš prin­ci­po so­di­na­mi jie bus, tik kol kas – ne? Kiek trun­ka val­džios "kol kas"?

To­je pa­čio­je pro­pa­gan­di­nė­je ži­nu­tė­je Sa­vi­val­dy­bė skel­bia, kad P. Vi­šins­kio gat­vė­je "vi­du­ti­nė vie­no so­di­nu­ko kai­na – 100,86 Eur". To­kio "bloz­no", ku­rio apim­tis 10–14 cen­ti­met­rų.

O tai kiek kai­nuos, anot pa­ties di­rek­to­riaus, že­mės pa­ruo­ši­mas, duo­bių iš­ka­si­mas, prie­žiū­ra, at­so­di­ni­mo ri­zi­ka? Ga­vo­me "iš­sa­mų" at­sa­ky­mą: "Pro­jek­to są­ma­tos po­zi­ci­ja "Nau­ji me­džiai" api­ma: vie­tos pa­ruo­ši­mą, rei­ka­lin­gą grun­tą, pa­so­di­ni­mo dar­bus ir so­di­nu­ko kai­ną (...). Vi­du­ti­nė vie­no so­di­nu­ko kai­na – 100,86 Eur".

Pa­na­šu į anek­do­tą, kai pre­ky­bi­nin­ko pa­klau­sus, kiek jo pre­kė kai­nuos, jis at­sa­ko: "A kiek rei­kia?"

Rei­kia tik so­di­nu­ko kai­nos – 100 eu­rų. Rei­kia su vi­sais dar­bais – 100 eu­rų. Tie­siog nuo­sta­biai gra­žus skai­čius.

Nors šią sa­vai­tę vi­ce­me­ras ne­bes­lė­pė, kad už su­pla­nuo­tus eu­rus, so­di­nu­kų, ko ge­ro, ne­pa­so­dins". Nie­kas nei­na so­din­ti už to­kią gra­žią kai­ną. Ir prie pu­sant­ro mi­li­jo­no, su­kaup­to P. Vi­šins­kio gat­vės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tui, teks pri­dė­ti dar ko­kį mi­li­jo­ną. Ir jau iš mies­to, o ne Eu­ro­pos pi­ni­gi­nės.

Tie­sa, skel­bia­ma, kad Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je so­di­nu­kai bus la­biau pa­na­šūs į me­džius – apie 30 cen­ti­met­rų skers­mens, ta­čiau ir kai­na jų bus ki­ta – 400 eu­rų.

Ne­se­niai Šiau­lių mies­to ar­chi­tek­tai mies­to val­džiai pa­ste­bė­jo, kad dėl silp­no vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sri­ty­je ky­la ne­su­sip­ra­ti­mų tarp mies­tie­čių ir mies­to po­li­ti­kų. Ne­su­si­kal­bė­ji­mo kul­mi­na­ci­ja įvar­di­ja­ma is­to­ri­ja su me­džiais Šiau­lių bul­va­re. O jei kal­bė­tis nė­ra no­ro?

Mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ga­ran­ta­vo, kad me­džių klau­si­mą mies­te jau iš­spren­dė. Su ar­chi­tek­tų pa­gal­ba so­cia­li­niuo­se tink­luo­se vi­sus įti­ki­no, kad se­nus me­džius kirs­ti ir at­so­din­ti nau­jus bū­ti­na. Jau vi­siems aiš­ku ir vi­si pri­ta­ria.

Ka­žin, ar su to­kia me­ro po­zi­ci­ja su­tik­tų prie ker­ta­mų me­džių ra­ki­nę­si šiau­lie­čiai. Bet už vie­ną da­ly­ką mies­to val­džia me­džių gy­nė­jams tik­rai tu­ri bū­ti dė­kin­ga – kad pa­ga­liau pri­ver­tė su­si­skai­čiuo­ti, tai kiek kai­nuos to vie­no nau­jo me­de­lio pa­so­di­ni­mas. Ir se­no nu­kir­ti­mas. Nors me­džiai mies­te šie­nau­ja­mi jau ne­be pir­mus me­tus.

Be­je, už me­džių iš­sau­go­ji­mą pa­si­sa­kan­tys ak­ty­vis­tai ga­vo raš­tą iš Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, ku­ria­me ra­šo­ma, kad Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė pa­si­ža­dė­jo me­džių kir­ti­mo ir nau­jų me­džių at­so­di­ni­mo kai­nas ar­ti­miau­siu me­tu pa­vie­šin­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Su­lau­kė­me ir ar­ti­miau­sios spau­dos kon­fe­ren­ci­jos. Jo­je me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius pa­sa­kė vie­ną sa­ki­nį – skai­ty­ki­te Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­pį.

Tai ko ti­kė­tis me­džių gy­nė­jams, jei net mi­nis­te­ri­jas mies­to val­džia lei­džia sau maus­ty­ti?

Dėl "auk­si­nių me­de­lių" mies­to val­džia kal­ti­na me­džių sau­go­to­jus. Tik ar ne­pra­vers­tų žvilg­te­lė­ti į veid­ro­dį. Juk tuos bau­bus pa­tys ir užau­gi­no. Nu­ty­lė­da­mi, slėp­da­mi, ma­ni­pu­liuo­da­mi skai­čiais. Žmo­nės iš sa­vo pa­čių rink­tos val­džios pir­miau­siai ti­ki­si ele­men­ta­rios pa­gar­bos ir aiš­kių fak­tų bei ar­gu­men­tų. Vi­suo­me­nės kvai­li­ni­mas pri­mi­ty­via pro­pa­gan­da šian­dien ne­be­vei­kia.

Komentarai

Ramus    Pen, 2019-10-18 / 10:59
O jei politinės partijos paskelbtų kokios būtų jų medelių kainos? Tada rinkėjai žinotų už kurią balsuoti. Paprastam skaitytojui visa ta išdėstyta abrakadabra visiškai neįdomi. Trumpai šnekant: Valstiečių medelio kaina? Gabrieliaus ? Žakario? Veličkos?
Stefanija    Pen, 2019-10-18 / 12:18
poetas E. Mieželaitis tyrinėdamas gamtą ir jos poveikį, išskyrė medžių svarbą žmogaus aplinkai. Jis rašo, "kad medis yra išmintingai mąstantis žaliasis fenomenas. Medis protinga būtybė. Geometriniais ratais jo kamiene susiklosčiusi ir cilindrine forma aukštyn besistiebianti medžiaga aiškiai byloja apie gyvybės gamybinį procesą. O mes lengva ranka naikiname tą gyvybės procesą. Ar taip nutolome nuo gamtos ir nebe suvokiame, kad esame viso labo trapūs gamtos kūdikiai, kurie naikindami aplinką, susinaikins patys.
čia tam Ramiam    Pen, 2019-10-18 / 12:28
išnaikinot jau visas partijas Šiauliuose. Intrigom, papirkinėjimais, šmeižtais, psichologiniu smurtu. Dabar Šiaulių valdžioj komitetčikai, ane, Ramus. Konkretūs bolševikai, kuriems ant visų nusispjaut. Svarbu pinigėlius pasidalyt, nes projektai brangsta keistai smarkiai. Otkatai didėja. Ura, tovarišč Ramus. Vsio zakono ir skaidru, tovarišč kapitan miesto saulė, a gal jau ir koks majoras, kas čia žino...
Ramui    Pen, 2019-10-18 / 12:34
Komentuojate ir vėl panašu, kad esate vienas iš politikų, kuris save teisina rodydamas pirštu į kitus politikus. Paprastam skaitytojui tai labai atsibodę jau. Domintis kas vyksta Šiauliuose, nesunku atspėti kas yra Žakario ir Veličkos nedraugas.
miestietis    Pen, 2019-10-18 / 13:02
Aš dar tokio nemačiau, kuriam miesto medžio pjovimas sukeltu euforiją, bet, kaip ir kitur žmogaus gyvenime, kartais tenka aukoti kažką ,kad ateityje nauda persvertu netektis. Į Stefanijos pacituoto poeto pavingriavimą, dėl esą protingų medžių buvimo, tai norisi pateikti truputį grubų palyginimą- kai norisi tualetan, tai mes negalvojame, kad ten naudodami popierines higienos priemones mes paaukojame ir kažkada augusį medį.
miestieti miestieti...    Šeš, 2019-10-19 / 15:47

In reply to by miestietis

Pasakėte A , pasakykit ir B - ir kokia gi ta nauda ateityje mūsų laukia? Apipeliję apsamanoję "medeliai" po 1600 pinigų už štuką. Taigi jau dešimtmetį "grožimės" tokiais bulvaro rekonstruotoje dalyje. Nejaugi nematote, kokie tie medeliai - ką čia pezate apie naudą? Aaa, tiesa, gali būti kad tamsta - iš tų naudos (otkato) gavėjų šoblos. Tuomet atsiprašau.
taigi    Pen, 2019-10-18 / 16:46
Geras straipsnis. Šaunuolė Jūratė. Seniai aišku, kad šuo pakastas ne medžiuose, o arogancijoje ir nežmoniškume. O toks geras ir žalias dėjosi kol neatėjo į valdžią. Ir kaip greitai viskas apsivertė kuomet ją gavo. Labiausiai visuomenę nervina asilo galva su vinguriuojančia pakalikų uodega. Melagis ir apsimetėlis tas Igtisos akcininkas, kedenantis dirvą savo verslams.
Socreliktas    Pen, 2019-10-18 / 17:43
glušius "Saulė", paskendęs chalujiškų nuomonių pliurzėje, ne tik įsivaizduoja, bet ir viešai nusipeza, kad jį, pigių ir pokvailių otkatinių projektų bei jo medkirčių filosofiją palaiko dauguma, na kone visi vieningai.
Romualdas    Pen, 2019-10-18 / 20:54
KOKIA VALDZIA MIESTELENAI V I E N I N G A I ISSIRINKO -TOKIA DABAR IR TURI,Tad nieks kits cia nekalts,,,,,
As    Šeš, 2019-10-19 / 16:04
30 cm skersmens-jus idijotai ar kuri velnia. Cia jau subrendes medis.tikrai esat debilai-ziurekit ka rasot ir ka spausdinat,taip ir kirsinat visuomene patys neturedami supracio apie ka rasot
indėnų patarlė    Šeš, 2019-10-19 / 16:50
"Tik po to, kai bus nukirstas paskutinis medis, tik po to, kai bus užteršta paskutinė upė, tik po to, kai bus pagauta paskutinė žuvis, tik po to jūs suprasite, kad pinigai nevalgomi" Argi ne, Artūrai ir Domai?
miestietis    Šeš, 2019-10-19 / 17:46

In reply to by indėnų patarlė

Nereikia dramatizuoti, nes naujų pasodinta bus daugiau, nei nupjauta senų, bet problema, reikia pripažinti, visgi yra- ar kokybiškais medžiais apsikeisime?
nauja mada    Šeš, 2019-10-19 / 19:02
medį mieruoti APIMTIMI,o ne storiu/diametru kad tik būt painiau
as    Šeš, 2019-10-19 / 19:42
o kai tokia peraugus liepa,ar kastonas ,pakilus didesniam vejui,uzvirs ant automobiliu,suzalos zmogu,ar,neduok dieve,uzmus suaugusi ar vaika,tai vel bus kalta savivaldybe,kad nenupjove medziu.is kurios puses beziuresi-valdininkai visad kalti bus,otie kurie rakinas prie medziu,garsiausiai sauks-valdzia kalta....
rokas    Pir, 2019-10-21 / 14:04
Šiaulių visuomenės nereikia kvailinti, ji iš esmės kvaila. Nes tik kvailas žmogus gali laikytis įsikibęs į seną medį ir nesuprasti, kad miestas - ne miškas, čia vyrauja kiti dėsniai. Tik kvailas žmogus gali nenorėti miesto rekonstrukcijos. Ir kvailumo viršūnė - vieno itin medžius mylinčio politiko kvietimas per fb ateiti su kastuvais ir išsikasti pjauti numatomas liepas. Aš jį suprantu: per anuos rinkimus į valdžią nepakliuvo, tai dabar gaudo progą pasirodyti geresniu už visus gerus. Bet parodė tik savo kvailumą. Nes jei kažkokie žmonės su lopetom išsikas pusšimčio metų liepas, tai, klausimas - kur jas dės? Veš į mišką sodinti, ar į savo kiemą? Žodžiu, durnių pilnas miestas. Ir labiau apsikvailinti vargu ar pavyks.
rokuti    Ant, 2019-10-22 / 13:01

In reply to by rokas

Ironiškai pritariu tau, kad miestiečiai kvaili. Kvaili todėl, kad leidžia tokiems kaip tu įsitaisyti sau ant sprando ir net nebando nusimesti. Miestiečiai baisiausiai nusivylę valdžios elgesiu su jais, bet protestuoja tik saujelė. Kodėl? Gal bijo, gal tingi, o gal kvaili. Bet kuruo atveju, ką čia tu rašai - iš esmės yra labai baisu. Baisu dėl paties kvailumo. Vieno išminčiaus jau seniai yra pasakyta - "kad ir ką mes bekalbėtume apie kitus, mes tepasakome, kas esame". Taigi aštuonis kartus save įsivardinai visišku kvailiu, gali persiskaičiuoti :). Kadangi panašu, kad esi iš mūsų dabartinės valdžiukės šoblos, labai gerai, kad pademonstruoji savo neįgalumą. Galgi miestiečiai pagaliau pabus iš letargo?
>rokučiui    Ant, 2019-10-22 / 14:41

In reply to by rokuti

Nuvilsiu jus. aš net ne iš Šiaulių, taigi jūsų vadinamajai "šoblai" negaliu niekaip priklausyti. O per solidų atstumą man labai aiškiai matosi, kad Šiauliai - gezų, primityvų ir "nesuprastų meninykų" miestas. be abejonės, yra ir puikių žmonių ir įdomių kūrėjų, bet jie nei prie medžių rišasi, nei svetimų pinigų neskaičiuoja, nei kvailų akcijų neskelbia (iškaskim senas liepas lopetom ir išsineškim...). Jie, kiek teko bendrauti, labai gerai mato atsinaujinančio miesto perspektyvą, ir nei tingi, nei nusivylę, tiesiog nesivelia į kvailas diskusijas ir netrukdo dirbti specialistams. Paminėsit mano žodį - po kelerių metų visi džiaugsis puikiu rezultatu. O šitie visi "protesto balsai" nugrims į nebūtį. na, gal kas ir prisimins, kad kažkas čia prie senų medžių rišosi, su skundais į Seimą ir Vyriausybę lakstė, bet tik tiek. Kaip sakė poetas, "Nesustabdysi upės bėgimo"...
rokuti    Ant, 2019-10-22 / 21:59

In reply to by >rokučiui

Man vienodai, iš kur tamsta. Ne iš Šiaulių, tai ne iš Šiaulių - vienu durneliu mažiau :) Tik kirba toks negeras įtarimas, kad iš Šiaulių :) ir netgi dar tikslesnis įtarimas :DDD
rokas    Tre, 2019-10-23 / 09:49

In reply to by rokuti

Bijau, ne tą kryptį mąstymui pasirinkot. Jeigu manęs netapatintumėt su savo įtarimais, kitaip reaguotumėt į komentarus. Aš nesu tai, kuo mane įtariat. Nusiraminkit ir nebesukit sau galvos.
Administrstorius+ miestietis    Pir, 2019-10-21 / 16:10
Atrodo, kad sovietmečiu gaji telefoninė teisė toliau klesti. Ir tai vieša paslaptis. Ne tik Zakir- deputatas, bet ir kiti tautos išrinktieji nevengia paskambinti ir "patvarkyti reikalų": arba su miestų ir miestelių merais, ar kitais vadovais.
VINCAS    Pir, 2019-10-21 / 21:14
mieste susidarė situacija, kurią galima įvardyti kaip SODOMA IR GOMORA, viešoje erdvėje klesti patyčios, grūmojimai, valdžios daugiažodžiavimas ir spiūvis į pagrindinį demokratinį principą: valdžia tarnauja žmogui ir siekia įgyvendinti žmonių lūkesčius, o ne demonstruoti savo raumenis.
TAIGI    Pen, 2019-10-25 / 21:25
"NENUSIMINKIT" IR KAUNE JAUNOS LIEPELĖS JAU SENAI NUMETĖ LAPUS.,STYRA PAGALIUKAI.PASODINO,KAD PASODINTŲ,O NE KAD AUGTŲ,NES ĮKIŠTOS Į KIETĄ ŽEMĘ,NEBUVO LAISTOMOS,KAI SVILINO KARŠTIS.MANAU,TAS PATS VISUR....
Nunu    Ant, 2019-12-10 / 16:04
Vieno medelio pasodinimas ir priežiūra,be sodinuko kainos yra sąmatoje įvertinta apie 911 Eurų. O pridėjus ir sodinuko vertę gausime virš tūkstančio. Auksiniai medeliai nėr ką ir sakyti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.