Universitetų jungtuvių labirintuose

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Jau il­gą lai­ką mies­to pro­ble­mos spren­džia­mos feis­bu­ke. Ko tik ne­ra­si – ar­gu­men­tuo­tų ir karš­tų dis­ku­si­jų, pa­gy­rų ir pra­keiks­mų vie­tos val­džiai, net švie­žiau­sių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko pa­svars­ty­mų.

Ta­čiau ne vien feis­bu­ke spren­džia­si mies­to li­ki­mas. Praė­ju­sį mė­ne­sį jis spren­dė­si ir sos­ti­nė­je. Ne Vy­riau­sy­bės ko­ri­do­riuo­se, Pre­zi­den­tū­ro­je ar Sei­me.

Vil­niaus uni­ver­si­te­te vy­ko rek­to­riaus rin­ki­mai. Pri­min­siu, kuo tai svar­bu Šiau­liams.

1997-ai­siais įkur­to mū­sų mies­to uni­ver­si­te­to po­zi­ci­jos per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį ėmė silp­ti, stu­den­tų skai­čius trau­kė­si, vis la­biau dau­gė­da­vo abe­jo­nių stu­di­jų ko­ky­be (nors tam tik­ros sri­tys – ypač pe­da­go­gi­kos – iš­li­ko stip­rios). 2017-ai­siais Šiau­lių uni­ver­si­te­tas nu­spren­dė sa­va­no­riš­kai įsi­trauk­ti į aukš­to­jo moks­lo op­ti­mi­za­vi­mo pro­ce­są. Su­ta­rė pri­si­jung­siąs prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to.

Sei­mas pa­tvir­ti­nęs mū­siš­kio uni­ver­si­te­to pri­jun­gi­mą prie sos­ti­nės Al­ma Ma­ter. Jau ke­le­ri me­tai, kai abi bend­ruo­me­nės ta­ria­si, kaip su­si­lie­ti, ko at­si­sa­ky­ti, ką ati­duo­ti ir ką pa­siim­ti.

2018-ai­siais ryš­kė­jo bū­si­mo­jo Vil­niaus uni­ver­si­te­to pa­da­li­nio mū­sų mies­te kon­tū­rai. Ta­čiau už vie­šų­jų ry­šių pra­ne­ši­mų ku­ria­mo pie­ši­nio si­tua­ci­ja klim­po. 2019-ųjų lie­pos 1-oji tu­rė­jo žy­mė­ti nau­ją­jį pus­la­pį aukš­to­jo moks­lo Šiau­liuo­se is­to­ri­jo­je. Vis dėl­to šį įvy­kį vie­niems me­tams Sei­mas ati­dė­jo. Esą bend­ruo­me­nėms dar rei­kia lai­ko su­si­tar­ti dėl są­ly­gų.

Su­si­tar­ti – tai su­si­tar­ti. Ta­čiau da­bar­ti­nis Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius Ar­tū­ras Žu­kaus­kas tai vie­nur, tai ki­tur vis už­si­min­da­vęs, kad aukš­tų­jų mo­kyk­lų jung­tu­vės Vil­niui ne­la­bai rei­ka­lin­gos, o ir šiau­lie­čiai ap­si­lei­dę, net tvar­ky­tis ne­no­ri!

Pro­fe­so­rius da­ly­va­vęs mi­nė­tuo­se rek­to­riaus rin­ki­muo­se – sie­kęs ant­ros ka­den­ci­jos. Kas, jau da­bar aki­vaiz­du, grės­tų il­ga­me­tė­mis de­ry­bo­mis ir gal net vi­siš­kai už­da­ry­tu Šiau­lių uni­ver­si­te­tu. O ta­da ne­be­bū­tų ko ir pri­jung­ti.

Rin­ki­mi­nė­je ko­vo­je A. Žu­kaus­kas gy­rę­sis, kaip pa­vy­ko su­tvar­ky­ti sa­vo­jo uni­ver­si­te­to ūkį ir fi­nan­sus, koks gra­žus ir švie­sus gy­ve­ni­mas šio­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je jam rek­to­riau­jant. Ir ša­lia to­kio kles­tin­čio uni­ver­si­te­to vals­ty­bės val­džia ma­to to­kį pra­sčio­kiš­ką Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Kaip tai įma­no­ma?!

„Tai rei­ka­lau­ja Šiau­lių uni­ver­si­te­tą pri­jung­ti, tai dar ką nors“, – Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos sa­vy­bes vie­nuo­se iš de­ba­tų įvar­di­jo pro­fe­so­rius, kal­bė­da­mas apie in­ves­ti­ci­jų į aukš­tą­jį moks­lą pro­ble­mas.

Bet­gi Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas so­cia­li­niuo­se tink­luo­se gy­ręs A. Žu­kaus­ką, ne­slė­pęs op­ti­miz­mo Šiau­lių uni­ver­si­te­to atei­ties klau­si­mu. O štai vie­šai tas pa­ts A. Žu­kaus­kas ima ir pa­sa­ko, kad jung­tu­vės la­biau pri­vers­ti­nės nei sa­va­no­riš­kos.

Vis dėl­to Vil­niaus uni­ver­si­te­tas pa­si­rin­ko ki­tą rek­to­rių. Is­to­ri­jos fa­kul­te­to de­ka­ną pro­fe­so­rių Rim­vy­dą Pet­raus­ką. Aiš­ku, rink­ta­si ne dėl po­žiū­rio į jung­tu­ves su Šiau­lių uni­ver­si­te­tu.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to ta­ry­ba at­si­žvel­gė į kan­di­da­tų vi­zi­jas, į da­bar­ti­nę uni­ver­si­te­to si­tua­ci­ją. A. Žu­kaus­kas ją pie­šęs la­bai gra­žią, ta­čiau uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nė pa­sku­ti­niuo­sius pen­ke­rius me­tus gy­ve­no bai­mė­je. Ne­su­ža­vė­jo fi­zi­ko už­mo­jai pa­lik­ti po vie­ną pro­fe­so­rių ka­ted­ro­je, am­bi­cin­gi, bet ne­pa­ma­tuo­ti tau­py­mo mas­tai ir rin­ki­mi­niams tiks­lams strei­kuo­ti iš­ri­kiuo­ta uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nė.

O kas bus su Šiau­liais da­bar? Pa­ma­ty­si­me.

Ba­lan­dį rek­to­riaus pa­rei­gas pra­dė­sian­tis ei­ti R. Pet­raus­kas ne­slė­pė tu­rįs vil­ties, kad aukš­to­jo moks­lo kon­so­li­da­ci­ja sėk­min­gai įvyks. „De­ry­bos vyks­ta. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad jos baig­sis sėk­me ir tu­rė­sim stip­rų uni­ver­si­te­to fi­lia­lą Šiau­liuo­se“, – nau­jie­nų po­rta­lui „15min“ sau­sio 25-ąją sa­kė R. Pet­raus­kas.

Ar Vil­niaus uni­ver­si­te­tas ateis į Šiau­lius? Pa­ma­ty­si­me 2020-ųjų lie­pos 1-ąją.

Komentarai

:(    Ket, 2020-02-06 / 23:29
Tai kad viskas jau kaip ir aišku. Į miestą "ateis" tik tos pedagoginės studijos, kurių VU neturi: logopedai ir pradinukai. Gal dar kažkas netyčia iš programų, kuriose netelpa visi norintieji. O ar su tokia pasiūla "ateis" studentai, dar neaišku. Kažin ar aukštosios pavadinimas diplome nusvers įsidarbinimo ir gyvenimo sostinėje privalumus? Panašu, ne kuriems etatiniams "mokslininkams" jau reikėtų ieškotis naujų darbo galimybių.
to :(    Pen, 2020-02-07 / 09:08
....kai kas jau ir rado naujų darbo galimybių, tik darbo metodai nepasikeitė, "vadovaujama" kaip pirmakursiams
Algimantas    Pen, 2020-02-07 / 15:04
Bus dar kukliau negu, kad buvo Šiaulių pedagoginis institutas. Bet, ko gero, kitos išeities nėra ar dargi tai - vienintelė išeitis (kita - bankrotas/užsidarymas).
:(    Pen, 2020-02-07 / 16:44

In reply to by Algimantas

Šiaulių pedagoginis institutas buvo tam tikras lygis: ir įstoti ne visi norintieji įstodavo, ir prastai besimokančius be problemų pramėtydavo, ir baigdavo ne visi. Dabartinis ŠU jau seniai iki tokio lygio netempia. O su tokiomis studijų programomis tik laiko klausimas, kada ateis ta paskutinioji.
žemaitis iš Vilniaus    Šeš, 2020-02-08 / 08:45
Šu - ŠU Blogas sutrumpinimas /Nepagalvota, kad žemaičiams 'šu' yra šuo. Taigi. Įdomu, ar dar šoka ponų suklijuotas DAGILIS, katras važiavo šokti į Tailandą. Sakė ka buvo tokia neva mainų programa, ŠU valdžiukė sukūrė ant greitųjų kolektyvą ir išvažiavo turistauti. Prisišoko
Nuomonė    Ant, 2020-02-11 / 10:32
Paminėtas Šiaulių pedagoginis institutas buvo tikra aukštoji mokykla - konkursas 3 į vieną vietą (matematikoje), kai kur ir dar didesnis, studentų matematikų-fizikų komanda matematikos varžybose kovodavo kaip lygiaverčiai su Vilniaus universiteto studentais, fizikų komanda taipogi (1977-1978 m. ). O kai tik institutas patapo universitetu - ir krachas, nuo tada ir prasidėjo kritimas žemyn. O gaila!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.