Taikos metai: griauname ir kertame

Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
Griaunami Profsąjungų rūmai Vilniuje.
Griau­na sos­ti­nė­je, ant Tau­ro kal­no, be­veik še­šis de­šimt­me­čius sto­vė­ju­sį pro­fsą­jun­gų rū­mų pa­sta­tą. Ga­lin­ga tech­ni­ka sun­kiai kram­to vi­sai svei­kas ply­tas. Jų tru­pi­niai, ma­tyt, už­grioz­dins ko­kį nors są­var­ty­ną.
Gai­la ne tik po kąs­nį ry­ja­mų dar vi­sai svei­kų kaž­ka­da bu­vu­sio ga­na iš­vaiz­daus pa­sta­to sie­nų. Bet ir mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų.

Jei tei­sin­gai pra­ne­ša ži­niask­lai­da, pro­fsą­jun­gų rū­mų "eu­ta­na­zi­ja ir lai­do­tu­vės" kai­nuos apie du mi­li­jo­nus eu­rų. Gal­būt pri­dė­jus dar ke­le­tą mi­li­jo­nų bu­vo ga­li­ma pa­sta­tą mo­der­ni­zuo­ti? Ar su­re­mon­tuo­ti se­nuo­sius, daug sen­ti­men­tų žmo­nėms ke­lian­čius rū­mus ne­bū­tų iš­min­tin­giau ir pi­giau, ne­gu po­rą mi­li­jo­nų pa­klo­ti už nu­grio­vi­mą, o po to sta­ty­ti dar pus­šim­tį mi­li­jo­nų kai­nuo­sian­čius kon­fe­ren­ci­jų ir kon­cer­tų rū­mus?

Juk tos sie­nos ga­lė­jo sto­vė­ti dar bent pus­šim­tį me­tų. Ar jos žu­do­mos vien to­dėl, kad bu­vo pa­sta­ty­tos so­viet­me­čiu? Ne­gi san­tvar­kos ir be­si­kei­čian­ti po­li­ti­kos vė­jų kryp­tis pa­ženk­li­na ne tik žmo­nes, bet ir sta­ti­nius?

An­tai Ty­tu­vė­nuo­se, ša­lia pa­grin­di­nės gat­vės su­kiu­žu­sia­me, me­di­nia­me na­me įsi­kū­ru­sios bib­lio­te­kos pa­sta­to, ku­riam ne­be­rei­kė­tų nė kra­nų, ran­ka pa­stum­tum – ir nu­griū­tų, pa­vel­do­sau­gi­nin­kai ne­lei­do griau­ti. Mat, ji sta­ty­ta 1920 me­tais, ano­je, ne so­vie­ti­nė­je, Lie­tu­vo­je. Kaž­ka­da pa­sta­te vei­kė mo­kyk­la, ku­rio­je gal­būt mo­kė­si koks nors tau­tai nu­si­pel­nęs vei­kė­jas. Tai kaip čia bus, jei į Ty­tu­vė­nus at­vy­kęs jis ne­ras sa­vo mo­kyk­los? Pas­ta­tas įtrauk­tas į kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą.

Griau­na­mas ir gar­su­sis tik pa­sta­ty­tas Vi­jū­nė­lės dva­ras. Jo sa­vi­nin­kas už šį le­ga­lų van­da­liz­mą rei­ka­lau­ja dau­giau kaip mi­li­jo­no eu­rų. Plo­ja­ma ka­tu­čių – pa­ga­liau ne­va įvyk­dy­tas tei­sin­gu­mas. Apie tuos, ku­rie da­vė lei­di­mus sta­ty­boms, kaž­kaip nie­kas – nė vamt. Ar jiems nu­kris bent plau­kas nuo gal­vos? Ar tik mes, mo­kes­čių mo­kė­to­jai, už tą tei­sin­gu­mą su­mo­kė­si­me? Juk kaš­tuos ne tik nu­grio­vi­mas, dar at­ly­gin­si­me ža­lą ir dva­ro sa­vi­nin­kui. Ar ne iš­min­tin­giau bū­tų bu­vę pa­sta­tą, jei­gu jis jau pa­sta­ty­tas, pri­tai­ky­ti vi­suo­me­nės po­rei­kiams?

Dau­ge­ly­je Eu­ro­pos mies­tų pil­na prieš Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą sta­ty­tų na­mų. Bom­bos juos ap­len­kė. Neg­riau­na jų ir šian­die­ni­niai gy­ven­to­jai. Puo­se­lė­ja, da­žo. Gy­ve­na­muo­se na­muo­se nuo­mo­ja būs­tus, vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tuo­se gy­do, or­ga­ni­zuo­ja kul­tū­ros ren­gi­nius. Nors tos už Lie­tu­vą ge­ro­kai tur­tin­ges­nės ša­lys ga­lė­tų sau leis­ti mies­tų cent­ruo­se ar ki­to­se pres­ti­ži­nė­se vie­to­se nu­griau­ti se­nuo­sius ir pri­sta­ty­ti mo­der­nių pa­sta­tų. Bet kol se­nie­ji mū­rai tar­nau­ja, ne­drįs­ta jų nai­kin­ti. Ir tar­naus jie dar ko­kį šim­tą me­tų.

Jau trys de­šimt­me­čiai griau­na­ma. Po ply­tą, po de­ta­lę, po varž­te­lį. Ig­na­li­nos ato­mi­nę elekt­ri­nę ir vis dar ne­pa­bai­gia­me nu­griau­ti.

Įsi­su­ko­me net į me­džius. Iš­kir­to­me miš­kus, pa­ver­tė­me juos ply­nėm, pri­ly­gin­da­mi me­dį ko­pūs­tui, ku­riam užau­gus, bū­ti­na nu­kirs­ti. Da­bar par­kuo­se ir mies­tų gat­vė­se nai­ki­na­me dar svei­kus bran­džius me­džius, bran­giai mo­ka­me už jų nu­pjo­vi­mą. Pas­kui bran­giai per­ka­me jau­nus me­de­lius, bran­giai mo­kė­si­me už jų prie­žiū­rą, kol vėl išau­gin­si­me.

Gy­ve­na­me tai­kos są­ly­go­mis. Kar­tais tik pa­de­da­me ka­riau­ti ki­tiems. Bet, at­ro­do, jog skau­džiau­siai ka­riau­ja­me pa­tys su sa­vi­mi. Ir tas ka­ras ne ką leng­ves­nis nei ka­riau­jant su išo­rės prie­šais.

Komentarai

Socialistė    Pen, 2019-10-11 / 13:15
Ko daugiau iš visų lygių valdžių esančiuose ešalonuose ''dešiniųjų''bei''liberaliųjų''pajėgų galima tikėtis? Dėl to jie visais būdais ir braunasi valdžion,kad griauti,naikinti šalį išvarant iš jos geriausius žmones,o patiems besaikiai turtėti.Kol prie šalies vairo nestos tikri kairieji (socialistai,komunistai ir pan.)kitko net nesitikėkite,nebūkite naivuoliai.
kike    Pen, 2019-10-11 / 14:55
Na, buvo rūmai kaip rūmai... Bet, kai per TV parodė kokios bus koncertų salės vietoj rūmų, norėjosi verkti.
Petras    Pen, 2019-10-11 / 17:05
Miela Regina. Yra zymiai pigiau pastatyti nauja, nei rekonstruoti sana pasata. Ar Jus to nezinot?
Balamuc    Pen, 2019-10-11 / 19:50
Straipsnio autorei akivaizdi nostalgija tiems laikams, kai vanduo buvo šlapesnis, sniegas-baltesnis, o ji pati - jaunesnė ir gražesnė.
Griaunas    Šeš, 2019-10-12 / 05:27
pasauli sena suardysim,bet nichriena naujai nepastatysim-lendzgrybiniai neobolsevikai tai gieda jau 30 metu
Vantuzas    Šeš, 2019-10-12 / 08:29
Pirmyn, vergai nužemintieji,Išalkusi minia, pirmyn! Sukilkit, žmonės pavergtieji, Visi kovon išvien smarkyn! Pasaulį seną išardysim,Iš pačių pamatų ir tuo Naujai pasaulį atstatysim–Kas buvo nieks, tas bus viskuo!
Saulius    Sek, 2019-10-13 / 09:57
Dėl Vijūnėlės dvaro autorei pritariu, bet palikt iki suirs iki pamatų tokį stalinistinį monstrą , kaip profsąjungų rūmai, būtų tiesiog apsileidimas.Juolab, kad po gaisro jie buvo pavirtę visokių uabų lindynėmis, kas ir už kiek tą griozdą galėjo restauruot ? Ir jei būtų restauruotas taip, kaip mūsų dramos teatras, tada iš tiesų geriau nugriaut, nei turėt parodiją gražiausioj miesto vietoj.
Išmanusis griovimas    Sek, 2019-10-13 / 10:57
Rūmai profsąjungų, o tai labai įtartina. Beveik tarybiniai. Todėl griauti būtina. O tos pačios epochos palikimas nacionalinė Mažvydo biblioteka yra NACIONALINĖ, todėl gal nebus griaunama. Nors gal ir nereikia čia ideologijos ieškoti. Tiesiog griovimas, vėliau naujo projektavimas, statymas, tai vis darbo vietos, atlyginimai, o kai kam ir tiesiog atsivėręs gausybės ragas, nepriklausomai nuo to bus kas nors pastatyta ar ne. Kaip pavyzdys nacionalinis stadionas Vilniuje ar menų fabrikas pas mus - objektų nėra, bet procesas ne vieną veikėją sočiai pamaitino.
internacionalistas    Pir, 2019-10-14 / 18:07
Tai kaip karmanus babkių prisigūsi jei ne griaudamas ir statydamas? elementarno Vatson.
Ramus    Ant, 2019-10-15 / 08:04
O kokios paskirties senovinis pastatas galėtų išsilaikyti? Kas ten turėtų veikti, kad apsimokėtų? Grožio salonas, masažo salonas ar dar kas? Treniruoklių salė? Politinės partijos būstinė? Kas???
Gaila    Ant, 2019-10-15 / 11:05
Gaila, kad pas sita ponia, o gal pagal ja drauge, tiek daug sovietinio meslo? Nors jokia ji drauge. Del profsajungu rumu, tai kokia gali buti nostalija melui, prievartai, dvigubam gyvenimui, svetimai tvarkai? Del Vijuneles, ant neteisybe pamatu teisybes pastato nepastatysi. Visi verkiam, korupcija, kisininkavimas, o Vijuneles dvaras kas ne korupcija? Pinigai pinigais, bet veiksmas teisingas, ir kaip sako A. Tapinas labai sveika musu jaunai demokratijai. Na homosovietikus fass....
Blogai,    Ket, 2019-10-24 / 21:58
kad šita ponia reiškia savo diletantiškas mintis ten, kur nesupranta. Gal nesusidūrė su senų pastatų remontais ir nesuvokia kiek tai kainuoja. Pasaulyje galima rasti nemažai pavyzdžių, kai griaunami ir gerokai jaunesni pastatai ir dar naudojami, nes nebeatitinka šiandienos poreikių. Tai kokius poreikius atitiko profrūmai, kad juos reikėtų renovuoti. Jei ankstesnės miesto valdžios buvo neįgalios pasirūpinti miesto bulvaro medžiais, tai nereiškia, kad dabartinė daro blogai, atnaujindama gatves, kurios tapo šviesesnės. Kas pagalvojo apie tuos žmones, kurie gyvena nuolatiniame senų liepų šėšėlyje.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.