Sutemos

Su nau­jau­sia Ša­rū­no Bar­to ki­no juos­ta „Su­te­mo­se“ šios pa­sta­bos su­si­ju­sios tik pa­va­di­ni­mu ir pa­grin­di­ne iš­da­vys­tės te­ma: fil­me rūs­čiau­sias ki­tų tei­sė­jas, uo­liau­sias pa­trio­tas ir yra tik­ra­sis už­si­mas­ka­vęs Lie­tu­vos par­ti­za­nų Ju­das. Pa­pa­sa­ko­siu at­virkš­ti­nę is­to­ri­ją.

Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je eta­ti­nio bai­sū­no vaid­mens jau ant­rą de­šimt­me­tį neuž­lei­džia Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis, pa­gal ofi­cia­lias vi­suo­me­nės ap­klau­sas la­biau­siai nei­gia­mai žmo­nių ver­ti­na­mas kraš­to po­li­ti­nis ly­de­ris, tiek ži­niask­lai­do­je, tiek slap­to­se pa­žy­mo­se be­maž at­vi­rai va­di­na­mas mas­kol­ber­niu.

Ir V.To­ma­ševs­kio įkur­ta va­do­vau­ja­ma par­ti­ja - Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja - dau­ge­liui bu­vo an­ti­lie­tuvš­ka po­li­ti­nė jė­ga, ap­žval­gi­nin­kų ir po­li­ti­kų teks­tuo­se „to­ma­ševs­ki­nin­kai“ pri­ly­go keiks­ma­žo­džiui. Net ir ta­da, kai Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja išau­go iki par­la­men­ti­nės par­ti­jos, ta­pu­sios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­re (kaip ir nū­nai).

Sei­me tik įpu­sė­jus ka­den­ci­jai pra­dė­jau abe­jo­ti šiuo prie­ta­ru ir mąs­ty­mo ste­reo­ti­pu - il­gai­niui įsi­ti­ki­nau, kad tai ma­lo­nūs, man svar­biau­sia - ne­ko­rum­puo­ti žmo­nės. Ypač ge­rą įspū­dį da­rė jų de­le­guo­tas in­te­li­gen­tiš­kas bu­vęs ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­čius (da­bar­ti­nis pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas), pro­fe­sio­na­liai tvar­kę­sis su pro­ble­miš­ku, la­biau­siai ko­rum­puo­tu ener­ge­ti­kos sek­to­riu­mi - prie mi­nist­ro ko­rup­ci­ja nie­kaip ne­li­po, sta­čiai bal­ta var­na, to­dėl ir bu­vo pri­vers­tas ap­leis­ti po­stą anks­čiau lai­ko.

To­kios dvi bal­tos var­nos Vy­riau­sy­bė­je - Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė ir Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius, be pa­tir­ties, vie­šų­jų ry­šių, ne­drau­giš­kai su­tik­tos ži­niask­lai­dos. Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė bent kiek spar­nus ap­svi­lo Aly­taus gais­re, su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras ne­sėk­min­gai pa­pie­ta­vo Abu Da­by­je. Be abe­jo, ne he­ro­jus. Ne­nus­teb­čiau, jei­gu bū­tų ne­pės­čias iš­ger­ti ir pa­val­gy­ti už dy­ką. Bet ar toks bū­tų pir­mas ir pa­sku­ti­nis? Nie­kam nė mo­tais, kas to­kią ne­ti­ku­sią są­skai­tų pa­tei­ki­mo ir ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką įve­dęs: ar mo­kė­da­vo už pie­tus mi­nist­ro pirm­ta­kas Ro­kas Ma­siu­lis, kvies­ti­nių pie­tų šei­mi­nin­kė pa­što vir­ši­nin­kė, ki­ti už­sta­lės sve­čiai. Ži­niask­lai­dą do­mi­no tik vie­nas val­gy­to­jas.

J.Nar­ke­vi­čiaus pie­tų epas at­sklei­dė, kaip ap­verk­ti­nai mo­no­po­li­zuo­ta Lie­tu­vos ži­niask­lai­da, ku­ri te­su­ge­ba pūs­ti į vie­ną dū­dą. Vals­ty­bi­nės mo­no­po­li­jos per vie­šuo­sius pir­ki­mus ir ta­ria­mo vie­ši­ni­mo pa­slau­gas par­klup­dė ant ke­lių ne­prik­lau­so­mą ži­niask­lai­dą, su­kur­da­mos jų kont­ro­liuo­ja­mą „mainstream‘ą“. Ši vie­nin­ga sro­vė die­na die­non ne­gai­les­tin­gai prau­sė varg­šą mi­nist­rą kaip di­džiau­sią vi­sų lai­kų ne­nau­dė­lį ar nu­si­kal­tė­lį - ki­tas jau se­niai bū­tų su­si­kro­vęs man­te­lę ir din­gęs iš aki­ra­čio. Bet nei J.Nar­ke­vi­čius, nei V.To­ma­ševs­kis ne­pa­ro­dė de­ra­mos pa­gar­bos Lie­tu­vos ži­niask­lai­dos die­vams, ku­rie už­si­rūs­ti­nę TV stu­di­ją pa­ver­tė NKVD tar­dy­to­jo ka­bi­ne­tu, kaip Š.Bar­to „Su­te­mo­se“.

An­tai Ed­mun­das Ja­ki­lai­tis iš­nau­do­jo vi­sas tul­žies, ug­nies ir sie­ros at­sar­gas, ban­dy­da­mas pri­vers­ti V.To­ma­ševs­kį pri­si­pa­žin­ti, kad tai jis už­drau­dęs J.Nar­ke­vi­čiui at­si­sta­ty­din­ti. Nep­ri­si­pa­ži­no. Ne ma­žiau nuo­žmų kan­ki­ni­mą tą pa­tį va­ka­rą TV ete­ry­je at­lai­kė ir J.Nar­ke­vi­čius, iš ku­rio Ne­mi­ra Pump­ric­kai­tė vi­saip mė­gi­no iš­gau­ti pa­ža­dą pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį dėl ge­le­žin­ke­lio elekt­ri­fi­ka­ci­jos, - at­ro­dė, dar kiek ir ve­dė­ja iš­si­trauks re­vol­ve­rį. Mi­nist­ras ne­pa­lū­žo. Bet po­li­ti­kams pa­tar­ti­na į TV lai­das ei­ti su ad­vo­ka­tu.

Tai štai kur šuo pa­kas­tas. Vi­si ma­nė, kad mi­nist­rui už pie­tus są­skai­ta bu­vo pa­teik­ta dėl pa­što. Iš tą pa­tį va­ka­rą skir­tin­go­se TV stu­di­jo­se su­kel­tos is­te­ri­jos paaiš­kė­jo, kad J.Nar­ke­vi­čius pri­my­nė kur kas stam­bes­nę uo­de­gą - de­ga ge­le­žin­ke­lio elekt­ri­fi­ka­ci­jos 350 mln. eu­rų ver­tės su­tar­tis.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vy­bė dve­jus me­tus ne­pak­ru­ti­no pirš­to, lauk­da­ma pa­sku­ti­nio mo­men­to. O ta­da iš­trau­kė su­tar­tį, kai jau ne­bė­ra pa­si­rin­ki­mo, iš­ki­lu­si grės­mė pra­ras­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ski­ria­mų pro­jek­tui 85 pro­c. lė­šų.

Ta pa­ti sche­ma, pui­kiai su­vei­ku­si, re­konst­ruo­jant ge­le­žin­ke­lio at­kar­pą Kau­nas-Šeš­to­kai. Su­tar­tis taip pat bu­vo pa­si­ra­šy­ta pa­sku­ti­niu mo­men­tu, ver­čian­tis per gal­vą, lai­mi­nant Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos emi­sa­rui Pa­ve­lui Te­lič­kai, ku­ris nei­šei­da­vo iš D.Gry­baus­kai­tės pre­zi­den­tū­ros. Į ba­lą bu­vo iš­mes­ta apie pu­sę mi­li­jar­do eu­rų. Nū­nai ant kor­tos pa­sta­ty­ta 350 mln. eu­rų - vei­kiau­siai tai pa­sku­ti­nė pro­ga šią ka­den­ci­ją pa­si­šil­dy­ti ran­kas. Ir mi­nist­ras už­si­mo­jo atim­ti ši­to­kį kau­lą - iš čia toks vi­suo­ti­nis urz­gi­mas ir dan­tų šie­pi­mas.

Ar ne­pra­si­dė­ju­sios vals­ty­bės su­te­mos, jei­gu iš vi­sų par­la­men­ti­nių par­ti­jų - vie­nin­te­lė po­li­ti­nio pa­kraš­čio re­gio­ni­nė, įta­ri­mų ly­di­ma Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga ir jos de­le­guo­tas anaip­tol ne he­ro­jiš­kas mi­nist­ras ne­lei­džia dar­syk mū­sų api­plėš­ti vi­du­ry­je bal­tos die­nos?

„Su­te­mo­se“ sam­di­nys įduo­da dėl pa­ža­dė­tos že­mės sa­vo ge­ra­da­rį šei­mi­nin­ką. Ar ne taip dėl sa­vo nau­dos Lie­tu­vą iš­duo­da pa­trio­ti­nė­mis ap­si­me­tan­čios di­džiau­sios na­cio­na­li­nės par­ti­jos? Kaip iki to nu­si­gy­ve­no­me?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.