Melagių laivas

Šią sa­vai­tę su­ka­ko pen­ke­ri me­tai, kai Lie­tu­va ta­po šio me­la­gių lai­vo įkai­te. Me­la­gin­gas jau pa­ts lai­vo pa­va­di­ni­mas „In­de­pen­den­ce“. Tai ne mū­sų ne­prik­lau­so­my­bė - ji tik iš­nuo­mo­ta 10 me­tų už be­pro­tiš­ką kai­ną - 700 mln. eu­rų, kai ga­lė­jo­me to­kį lai­vą nu­pirk­ti už 220 mln. eu­rų. Ko ver­ta iš­nuo­mo­ta ne­prik­lau­so­my­bė? Ar ne pa­si­ty­čio­ji­mas iš ne­prik­lau­so­my­bės, jei­gu „In­de­pen­den­ce“ su Sin­ga­pū­ro vė­lia­va (pa­gal lai­vo re­gist­ra­ci­jos vie­tą), įgu­lo­je - nė vie­no Lie­tu­vos pi­lie­čio, o ir val­do ši­tą mū­sų ta­ria­mą „Nep­rik­lau­so­my­bę“ die­vai ži­no kas.

Mat taip pat me­la­gys­tė, kad „In­de­pen­den­ce“ pri­klau­so Nor­ve­gi­jos „Hoegh LNG“, jei­gu spręs­tu­me pa­gal ad­re­są - ga­li­te ap­lan­ky­ti ar­ba pa­ra­šy­ti laiš­ką: 22 Vic­to­ria Street, Ha­mil­ton HM 12 Ber­mu­da. Šia­me Ber­mu­dų of­šo­re nor­ve­giš­ko­ji mo­ti­ni­nė „Leif Hoegh & Co“val­do tik 44,39 pro­c. ak­ci­jų, ki­tos pri­klau­so Ame­ri­kos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir Kip­ro ak­ci­nin­kams. Ka­dan­gi „In­de­pen­den­ce“ iš­lai­ky­mas so­cia­li­zuo­tas (už­krau­tas vi­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams), štai kam mes krau­na­me pel­nus. Ypač įdo­mūs yra 20 pro­c. „Hoegh LNG “ ak­ci­nin­kų, ku­rie pa­va­din­ti „ki­ti“, t.y. ano­ni­miš­ki, be to, iš ki­to of­šo­ro, re­gist­ruo­to jau Kip­re. Kam rei­ka­lin­ga to­kia of­šo­rų ru­siš­ka „mat­rioš­ka“, ką ras­tu­me jos vi­du­je, jei­gu išar­dy­tu­me?

Bet di­džiau­sias me­las, kad „In­de­pen­den­ce“ at­pi­gi­no Lie­tu­vai du­jas. At­virkš­čiai, ter­mi­na­las du­jų kai­ną tik pa­di­di­no. Lie­tu­va iki šiol už gam­ti­nes du­jas Eu­ro­pos Są­jun­go­je mo­ka bran­giau­siai, ją len­kia tik Ru­mu­ni­ja ir Suo­mi­ja. O na­cio­na­li­nis vers­las, pra­mo­nė už gam­ti­nes du­jas mo­ka 41 pro­c. bran­giau nei ES vi­dur­kis. Lie­tu­vos pra­mo­nei, pir­miau­sia stra­te­gi­nei įmo­nei Jo­na­vos „Ache­ma“, tai vir­to nau­ja mil­ži­niš­ka mo­kes­ti­ne prie­vo­le, pa­va­din­ta sau­gu­mo de­da­mą­ja. Kie­no sau­gu­mo? „In­de­pen­den­ce“ ak­ci­nin­kų, už­sie­nie­čių įgu­los? Ar „Gazp­ro­mo“, iš ku­rio slap­čio­mis SGD ter­mi­na­las vėl per­ka du­jas?

Nū­nai su­ka­ma gal­va, ką da­ry­ti su ta „Independence”? Sei­me svars­to­mas įsta­ty­mas dėl mil­ži­niš­kų pa­sko­lų (135 mln. eu­rų pir­ma­jam eta­pui ir 160 mln. eu­rų ant­ra­jam), vėl ku­ria­mos pa­sa­kos apie ter­mi­na­lo nau­dą. Pag­rin­di­nio pa­sa­ki­nin­ko vaid­muo pa­ti­kė­tas ter­mi­na­lo di­rek­to­riui Ar­tū­rui Mo­liui, ku­ris po­ri­na ne­va pa­sko­la pir­miau­sia rei­ka­lin­ga „Ache­mai“ (iš tik­rų­jų jai dar 20 ar net 40 me­tų bus pa­riš­tas ak­muo po kak­lu, už pa­sko­lą mo­kės dar šiuo me­tu ne­gi­mę vai­kai), o „In­de­pen­den­ce“ per pen­ke­rius me­tus lei­do su­tau­pyt Lie­tu­vai, jo skai­čia­vi­mais, 100 mln. eu­rų. Tai, ži­no­ma, įžū­lus me­las, nes skai­čiuo­ta... 2014m. kai­no­mis, ku­rios ne­tru­kus pa­sau­ly­je smu­ko dėl at­pi­gu­sios naf­tos ir ska­lū­ni­nių du­jų pro­ver­žio.

Ar su­pran­ta Sei­mas, už ko­kį jam pri­mes­tą įsta­ty­mą dėl pa­sko­los SGD ter­mi­na­lui jis ren­gia­si bal­suo­ti? Kuo po 20 me­tų pa­virs šis me­la­gių lai­vas? Ne tik tech­no­lo­gi­ne at­gy­ve­na, bet ir rū­džių krū­va. Su­rū­di­ju­si „Nep­rik­lau­so­my­bė“. Sim­bo­liš­ka.

O ir kam Lie­tu­vai toks di­de­lis ter­mi­na­las, jei du­jų rin­ka trau­kia­si, spau­džia Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos CO2 nor­ma­ty­vai? Pa­si­ro­do, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos (ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas sto­vė­jo prie „In­de­pen­den­ce“ afe­ros iš­ta­kų) koor­di­nuo­ta­me Na­cio­na­li­nės ener­ge­ti­kos ir kli­ma­to sri­ties veiks­mų pla­ne nu­ma­ty­ta, kad vals­ty­bė su­bsi­di­juos 1000 su­skys­tin­to­mis du­jo­mis va­ro­mų sunk­ve­ži­mių - Lie­tu­vo­je jų va­ži­nės dau­giau, nei vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je kar­tu su­dė­jus. Mes čem­pio­nai!

Į vie­ną daik­tą su­si­jungs du pel­nin­giau­si, to­dėl la­biau­siai ko­rum­puo­ti, Lie­tu­vo­je sek­to­riai - ener­ge­ti­kos ir trans­por­to. Aš ti­kė­jau­si, kad Ro­kas Ma­siu­lis, pa­kel­tas į ko­vos su ko­rup­ci­ja ri­te­rius, atė­jęs į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją, ne­gaiš­da­mas iš­vilks į die­nos švie­są am­žiaus afe­rą - ge­le­žin­ke­lio tie­si­mą nuo Kau­no iki Šeš­to­kų. Tai tu­rė­jo bū­ti „Rail Bal­ti­ca“ da­lis, ku­rio­je grei­tis 220 km per va­lan­dą. Bet ge­le­žin­ke­lis bu­vo ne tie­sia­mas, o vin­giuo­ja­mas, krei­vo­ja­mas se­nuo­ju py­li­mu - nau­jau­sia įran­ga su­kiš­ta į se­ną inf­rast­ruk­tū­rą. Be to, šia­me ruo­že pa­si­šau­ta sta­ty­ti dar vie­ną ter­mi­na­lą prie Kau­no, ta­ry­tum bū­tų ne­ga­na Šeš­to­kuo­se. Į ba­lą iš­mes­ta be­maž pu­sė mi­li­jar­do eu­rų (80 pro­c. ES ir 20 pro­c. vals­ty­bės biu­dže­to). Mak­si­ma­lus grei­tis šia­me ruo­že - 70 km per va­lan­dą.

Ko­dėl bu­vęs su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras ne­pas­te­bė­jo pu­sės mi­li­jar­do, jo pirm­ta­kų pa­leis­to vė­jais? At­sa­ky­mas pa­pras­tas - tą pu­sę mi­li­jar­do pa­si­da­li­no įta­kin­giau­sių Lie­tu­vos par­ti­jų do­no­rai - ge­le­žin­ke­lį Kau­nas-Šeš­to­kai tie­sė (krei­vi­no) li­be­ra­lams mei­li „Mit­ni­ja“ so­cial­de­mok­ra­tų pri­žiū­ri­mi „Kau­no til­tai“ ir Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams ne­sve­ti­ma „Hid­ros­ta­ty­ba“. O kur Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga? Jos šio­je puo­to­je už pu­sę mi­li­jar­do eu­rų ne­bu­vo. To­dėl jos de­le­guo­ti ne­pa­ty­rę mi­nist­rai ir ke­lia pa­vo­jų sau­giam eis­mui se­nais iš­ban­dy­tais marš­ru­tais.

–––

P. S. Dau­giau­sia pa­sau­ly­je SG du­jo­mis va­ro­mų sunk­ve­ži­mių tu­ri Uz­be­kis­ta­nas, gau­nan­tis du­jas iš sa­vo tel­ki­nių. Tu­ri­me į ką ly­giuo­tis. Lie­tu­va su „In­de­pen­den­ce“ pa­si­vys ir pra­lenks Uz­be­kis­ta­ną ir SGD sunk­ve­ži­miais, ir du­jų eks­por­tu, ir ko­rup­ci­ja.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.