Iš kur puola rusai?

As­me­ni­nė nuo­tr.
Rū­ta Ja­nu­tie­nė sa­ko, jog per rin­ki­mus tu­rė­jo pa­si­rink­ti: „Ar ei­ti su žmo­nė­mis, ar su re­gio­no eli­tu – man dėl to nė ne­rei­kė­jo du kar­tus pa­gal­vo­ti.“

Prieš ke­lias sa­vai­tes toks re­ži­sie­rius Do­na­tas Ul­vy­das pa­skel­bė la­bai svar­bią ži­nią. Da­lia Gry­baus­kai­tė jam pri­si­pa­ži­no, kad mo­kė­si KGB mo­kyk­lo­je.

D.Ul­vy­das pa­sa­ko­jo, kad jam pri­sta­tant sa­vo fil­mą apie Da­lią Gry­baus­kai­tę „Vals­ty­bės pa­slap­tis“, au­di­to­ri­jo­se jo vis klaus­da­vo: „O kur ta KGB mo­kyk­la?“ To­liau jau vi­siš­kai tiks­liai: „O ką apie KGB mo­kyk­lą ga­li­ma pa­sa­ky­ti? Ji jau yra sa­kiu­si: „Taip, aš ten mo­kiau­si! Ką apie tai kal­bė­ti?“ Siū­lau pa­tiems pa­klau­sy­ti, jei ma­no­te, kad Ja­nu­tie­nė iš­si­gal­vo­jo: Lais­vės TV, „Lai­ky­ki­tės ten po­kal­biai“, 2019 12 14, 9’28’’ https://www.you­tu­be.com/watch?v=QQo8SS31tWM

Ta­čiau dar įdo­miau yra tai, kas vy­ko po D.Ul­vy­do sen­sa­cin­go pra­ne­ši­mo. Žur­na­lis­tas And­rius Ta­pi­nas iš­klau­sė ir... už­da­vė ki­tą klau­si­mą. Vy­rams ne­ki­lo jo­kių abe­jo­nių. Gry­baus­kai­tė mo­kė­si KGB mo­kyk­lo­je. O kur dar ga­lė­jo bū­ti išug­dy­ta va­do­vė, per ke­le­rius me­tus pa­da­riu­si tai, ko Krem­liui ne­pa­vy­ko per 20 me­tų, ku­rių me­tu Lie­tu­va ap­siė­jo be Gry­baus­kai­tės: pa­vers­ti Lie­tu­vą Ru­si­jos ener­ge­ti­ne sa­te­li­te?

Ato­mi­nė už­da­ry­ta. At­vilk­tas du­jų ter­mi­na­las, už ku­rį mo­kes­čių mo­kė­to­jai per­mo­kės mi­li­jar­dą eu­rų ir ku­riuo im­por­tuo­ja­mos „Gazp­ro­mo“ du­jos. „Ro­sa­to­mas“ jau pa­sta­tė ant Lie­tu­vos sie­nos vie­ną ato­mi­nę ir sta­to ki­tą – Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je, 10 ki­lo­met­rų nuo Lie­tu­vos sie­nos ir 30 km nuo Tau­ra­gės.

Ma­ža to, D.Gry­baus­kai­tė at­vi­rai pro­te­ga­vo ir vi­sais įma­no­mais ir neį­ma­no­mais bū­dais grū­do į Lie­tu­vos ši­lu­mos ūkį bend­ro­vę „For­tum“, ku­rią ne­se­niai V.Pu­ti­nas pa­skel­bė stra­te­gi­ne par­tne­re vys­tant Ru­si­jos ato­mi­nę ener­ge­ti­ką.

Jau tik­rai rau­do­no­ji Da­lia ga­lė­tų ir tu­rė­tų ra­por­tuo­ti sa­vo va­do­vy­bei kaip V.Pu­ti­nas: „Už­duo­tis įvyk­dy­ta!“ O kaž­kur Lu­bian­ko­je, slap­to­je ir iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je Plie­ni­nei Mag­no­li­jai ga­lė­tų skir­ti ko­kį nors plie­ni­nį or­di­ną. Lie­tu­va la­biau nei ka­da nors yra pri­riš­ta prie ru­siš­ko ener­ge­ti­nio vamz­džio ir nei vie­nas „pa­trio­tas“ su neuž­mirš­tuo­le at­la­pe nė ne­su­lo­jo...

Ma­ža to, mums su pa­nie­ka nu­ga­rą at­su­ko ir bu­vę par­tne­riai – kai­my­nai, ir JAV. Pa­na­šu, kad nie­kas už Lie­tu­vos sie­nų jau ne­be­ti­ki ta ne­ta­len­tin­ga an­ti­ru­siš­ka vai­dy­ba. Lat­viai, len­kai, es­tai pirks Ast­ra­vo elekt­rą. Pirks ir skan­di­na­vai, nes ka­be­lis, sie­jan­tis Lie­tu­vą su Šve­di­ja, at­si­ra­do iš­kart po to, kai Mins­kas pra­ne­šė sta­ty­siąs ato­mi­nę. Taip, taip. Ta jung­tis yra ne Lie­tu­vai nuo ru­so gel­bė­ti, bet ru­siš­kai elekt­rai at­si­pūs­ti.

Kas dėl ame­ri­kie­čių, tai jie aiš­kiai pa­sa­kė, kad, jei rei­kės, tieks Ast­ra­vui ato­mi­nį ku­rą. Nie­ko as­me­niš­ka, pa­sau­lis yra suin­te­re­suo­tas... Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­ne ne­prik­lau­so­my­be, jei jau Lie­tu­va taip idio­tiš­kai pa­lin­do po tuo ru­su.

Ir tai nė­ra pro­ce­so, ku­rį Gry­baus­kai­tės po­li­ti­nis gim­dy­to­jas V.Lands­ber­gis va­di­na „šliau­žian­čiu per­vers­mu“, pa­bai­ga.

Lie­tu­vos ban­ke li­ko Vi­tas Va­si­liaus­kas, ku­ris tą pa­tį da­ro su Lie­tu­vos fi­nan­sų rin­ka. Ši­tas vei­kė­jas, ka­dai­se tal­ki­nin­ka­vęs Ru­si­jos oli­gar­chui Cvet­ko­vui ati­da­ri­nė­jant są­skai­tas Lie­tu­vos ko­mer­ci­niuo­se ban­kuo­se, pa­sta­ruo­ju me­tu su­sku­bo ati­da­ri­nė­ti du­ris į Eu­ro­pą įta­ria­moms ru­siš­koms pi­ni­gų plo­vyk­loms ir Krem­liaus oli­gar­chų fi­nan­suo­ja­miems vir­tua­liems ban­kams.

Pir­mas bu­vo „Re­vo­lut“, fi­nan­suo­ja­mas Ru­si­jos mi­li­jar­die­riaus Ju­ri­jaus Mil­ne­rio. Šis in­ves­ta­vo į „Re­vo­lut“ 250 mln. USD iš ri­zi­kos ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jų bend­ro­vės „DST Glo­bal“. Mil­ne­ris pa­gar­sė­jo, kai per Ru­si­jos vals­ty­bi­nį ban­ką VTB įsi­gi­jo „Fa­ce­book“ ak­ci­jų. Pi­ni­gai ak­ci­joms įsi­gy­ti at­ke­lia­vo iš įmo­nės „Gazp­rom In­vest­hol­ding“, ku­ri kont­ro­liuo­ja­ma Krem­liaus. At­lik­da­mas šias ope­ra­ci­jas, Mil­ne­ris bend­ra­dar­bia­vo su Ru­si­jos oli­gar­chu Ali­še­riu Us­ma­no­vu, ar­ti­mu Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no ap­lin­kai. Ame­ri­kie­čiai Mil­ne­rį iš sa­vo rin­kos iš­vi­jo. Ta­da jam du­ris ati­da­rė pa­slau­gu­sis Vi­tas Va­si­liaus­kas, t.y. Lie­tu­vos ban­kas.

Šią sa­vai­tę – dar vie­na nau­jie­na. „Lie­tu­vos ban­kas“ re­gist­ra­vo nau­ją vir­tua­lių fi­nan­sų „įstai­gą“ „Set­tek“, apie ku­rios sa­vi­nin­kus Ma­rius Lau­ri­na­vi­čius, Vil­niaus po­li­ti­kos ana­li­zės ins­ti­tu­to spe­cia­lis­tas, sa­ko: „Rim­ti ban­di­tai“. Pap­ra­šy­tas pa­siaiš­kin­ti, D.Gry­baus­kai­tės rin­ki­mų šta­bo va­do­vo va­do­vau­ja­mas Lie­tu­vos ban­kas at­sa­kė, kad jie nie­ko ne­ži­no, jų nie­kas neįs­pė­jo.

At­ver­čiu Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to 2018 m. ata­skai­tą ir skai­tau įspė­ji­mą: „Šio­mis ga­li­my­bė­mis ak­ty­viai do­mė­jo­si ir in­ves­ta­vi­mu už­sii­man­čios bend­ro­vės, įvai­rias fi­nan­si­nes pa­slau­gas tei­kian­čios kom­pa­ni­jos bei fi­nan­si­nių tech­no­lo­gi­jų (fin­tech) įmo­nės, ku­rių ka­pi­ta­lo kil­mė, veik­la ir ry­šiai Lie­tu­vai prie­šiš­ko­se vals­ty­bė­se nea­ti­ti­ko na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sų. Ri­zi­ką na­cio­na­li­niam sau­gu­mui kė­lė ir Lie­tu­vo­je re­gist­ruo­tų įmo­nių, bend­ra­dar­biau­jan­čių su Ru­si­jos vers­lo su­bjek­tais, tu­rin­čiais tie­sio­gi­nių są­sa­jų su šios ša­lies ka­ri­nės pra­mo­ni­nės komp­lek­su, veik­la.“

Neįs­pė­jo? VSD įspė­jo iš­kart, kai tik Sei­mas priė­mė, Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė, o Lie­tu­vos ban­kas grie­bė­si sku­biai vyk­dy­ti Lie­tu­vos ban­kų įsta­ty­mo pa­tai­sų, kur­tų spe­cia­liai tam, kad į Lie­tu­vą kaip koks nar­ko­ma­nas į sa­vo fi­nan­sų ve­nas su­si­leis­tų do­zę pur­vi­nų ru­siš­kų pi­ni­gų. Pa­tai­sas pa­tei­kė du so­cial­de­mok­ra­tai – An­ta­nas Nes­tec­kis ir And­rius Pa­lio­nis.

Ti­kiuo­si, kad ne­la­bai jus nu­var­gi­nau, dės­ty­da­ma fak­tus? Jei kas su­plu­ko be­skai­ty­da­mas, tai la­bai at­si­pra­šau. Ta­čiau ma­nau, kad ši­ta kli­ka „ne­za­bud­ki­nin­kų“ iš Lie­tu­vos atė­mė ne tik ener­ge­ti­nę ir fi­nan­si­nę ne­prik­lau­so­my­bę, bet, vi­sų pir­ma, svei­ką pro­tą ir ge­bė­ji­mą at­skir­ti sa­vus nuo sve­ti­mų.

Vy­tau­tas Lands­ber­gis, ku­ris mums do­va­no­jo Da­lią iš KGB mo­kyk­los, vi­siš­kai ne­suk­ly­do, kai pra­ne­šė, jog Lie­tu­va jau oku­puo­ta. Klai­da bu­vo vei­do iš­raiš­ka ir ne ta gė­lė at­la­pe. Tą ži­nią jis tu­rė­jo pra­neš­ti ne­slėp­da­mas tik­rų jaus­mų, su džiu­ge­siu, o vie­to­je neuž­mirš­tuo­lės ran­ko­je lai­ky­ti rau­do­nų gvaz­di­kų puokš­tę.

Komentarai

Janutien    Tre, 2020-01-29 / 16:03
Sugalvok ką nors naujo. Spjaudai ant Prezidentės - apspjaudai mus visus.
Liucijus    Ket, 2020-01-30 / 12:08
Ši moterėlė iš visų televizijų išmesta užsinorėjo Seimo nare būti, koją jau ten įkėlė, "mokosi" būdama Seimo nario padėjėja (patarėja).
Algis    Ket, 2020-01-30 / 14:12
Oba! Tikrai Šiaulių kraštas su šita patvorių šmeižto skelbėja pramušė dugną. Sveikinu!
Laima    Ket, 2020-01-30 / 15:08
Gera komanda į seimą - Puteikis, Krivickas, Janutienė ... Dar Minedą, P.Gražulį, verslininką Ž.Grigaitį pasikvieskite, sėkmė garantuota.
rimas    Ket, 2020-01-30 / 20:07
nors nelabi man patinka Grybauskaite,bet Janutienei iki jos dar tolokai
????    Pen, 2020-01-31 / 16:06
kažin kodėl tokios kietos Prezidentės ir ES lydėrės niekas niekur nepriima?
????    Ant, 2020-02-04 / 18:59

In reply to by to ???

iš kur jūs žinot, kad manęs niekas nepriima ir aš nereikalingas? pagal mano poreikius ir veiklą, socialinę padėtį, aš pakankamai reikalingas ir priimtas. Ir čia kalba ne apie mane. O va gerb. Prezidentė tiek daug padarė Lietuvai ir ES, tiek buvo liaupsinama kai kurios žiniasklaidos. O dabar tylu, ramu...
Egis    Ant, 2020-02-04 / 10:41
žemiausias padugnės J-ienės lygis. Kiek dar žeminsi Lietuvos žmones? Eik dirbti viešuosius, bent jau naudos bus, dabar nieko nedaro tik mala liežuviu, dar vienas žurnalistinis grigeo šūdų vamzdis, bandantis būt rašančia politike, kad tik papilstyti šūdus, baisu pagalvot ką tokia seime veiktų. Gėda!
Zosia is Aukstelkes    Tre, 2020-02-05 / 09:30
rusai puola va tiesiai is sio ponios Janutienes straipsnio

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.