Ka­ran­ti­nas – gy­vy­biš­kai bū­ti­na

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja spau­džia stab­dį ir Lie­tu­vo­je. Kas šian­dien pro­tin­giau – bai­min­tis si­tua­ci­jos, ar į ją tie­siog nu­si­spjau­ti? Kas da­ro vals­ty­bei dau­giau ža­los – puo­lan­tys pirk­ti kruo­pų, ar iš­di­džiai iš­vyks­tan­tys tu­ris­tau­ti? Me­di­kai stve­ria­si už gal­vos – daž­nai iš­si­la­vi­nę, fi­nan­siš­kai pra­ku­tę žmo­nės, tar­si įno­rin­gi vai­kai, ne­no­ri su­vok­ti, su ko­kia grės­me su­si­dū­rė­me. Lie­tu­vius pri­stab­do tik val­džios drau­di­mai – to­kie tad mes są­mo­nin­gi.

Mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga la­bai rū­pi­na­si ne tik kaip su­val­dy­ti vi­ru­so pli­ti­mą, bei ir in­for­ma­ci­ją apie jį. Skir­man­tas Ma­li­naus­kas pa­si­ro­dė ne­pa­ti­ki­mas ko­mu­ni­ka­to­rius, jį pa­kei­tė pa­ti­ki­mes­niu – Gied­riu­mi Svirp­liu. Re­zul­ta­tas pa­si­ju­to iš­kart. Iki ket­vir­ta­die­nio Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja kas­dien 3 kar­tus vie­šin­da­vo vi­ru­so ty­ri­mų re­zul­ta­tus, da­bar – tik vie­ną kar­tą. Mi­nist­ras mu­ša­si į kru­ti­nę ir ža­da in­for­ma­ci­jos ne­slėp­ti. O vė­luo­ti su in­for­ma­ci­ja to­kio­je si­tua­ci­jo­je tin­ka­ma?

At­ro­do, kad iš Azi­jos ša­lių į Eu­ro­pą oro li­ni­jo­mis at­skri­dęs vi­ru­sas pa­ma­žu įti­ki­na ir dau­ge­lį lie­tu­vių, kad su juo rei­kia skai­ty­tis.

Jei prieš ke­lias die­nas so­cia­li­niuo­se tink­luo­se dau­gu­ma ko­men­ta­rų bu­vo apie tai, kad Lie­tu­vo­je vos vie­nas in­fek­ci­jos at­ve­jas ir ko čia pa­ni­kuo­ti, ir kad vi­si, ku­rie at­kal­bi­nė­ja nuo ke­lio­nių į už­sie­nį, ma­si­nių ren­gi­nių yra asi­lai, tai da­bar tais pa­čiais il­gaau­siais asi­lais ta­po tie, ku­rie neuž­da­ro oro uos­tų, mo­kyk­lų, ren­gi­nių ir iš­vis, ša­lies sie­nų.

Pir­miau­siai, ma­tyt, tai iš­gir­do Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius. Pen­kioms sa­vai­tėms už­da­rė dar­že­lius, mo­kyk­las, uni­ver­si­te­tus, at­šau­kė vi­sus ren­gi­nius, su­stab­dė ki­no teat­rų, spor­to klu­bų ir ki­tų poil­sio ar pra­mo­gų vie­tų veik­lą. Griež­tai? Me­ro lo­gi­ka tvir­ta – ge­riau taip, nei lauk­ti mir­čių nuo vi­ru­so.

A. Ve­ry­gai tai, kad Vil­niaus me­ras jį ap­len­kė, ne­pa­ti­ko ir jis pri­mi­nė, kad tai jis ko­ro­na­vi­ru­sui mū­sų ša­ly­je yra val­džia Nr. 1. O kad me­ras tik­rai tuo pa­ti­kė­tų, ap­kal­ti­no jį sa­vi­va­le ir net pa­gra­si­no tei­si­nė­mis pa­sek­mė­mis. Tie­sa, mi­nist­rui me­ro ryž­to pri­trū­ko. Jis ug­dy­mo įstai­gas už­da­rė dviems sa­vai­tėms, už­drau­dė pra­mo­gas ir ren­gi­nius, ta­čiau lei­do rink­tis at­vi­ro­se erd­vė­se ma­žiau nei po 100 pi­lie­čių. Spor­to var­žy­bos vyks be žiū­ro­vų, nors dau­gu­ma tarp­tau­ti­nių čem­pio­na­tų su­stab­dy­ti.

Ša­lies Prem­je­ras ket­vir­ta­die­nio ry­tą ža­dė­jo griež­tas pri­va­lo­mas prie­mo­nes – pri­da­rė ke­lio­nes į ša­lis, ku­rio­se vi­ru­sas iš­pli­tęs la­biau­siai. Dėl ki­tų ke­lio­nių li­ko tik re­ko­men­da­ci­jos – ko­kį mė­ne­sį nuo ke­lio­nių su­si­lai­ky­ti. O lie­tu­vai­čiams, kaip ži­nia, kas ne­drau­džia­ma, tas ga­li­ma.

Nors vi­sa ži­niask­lai­da jau ku­rį lai­ką ne­pails­ta skelb­ti pa­vo­jaus sig­na­lus, da­lis mū­sų tau­tie­čių kaž­ko­dėl ma­no, kad tai ne apie juos. Su­si­pa­kuo­ja fir­mi­nius sli­di­nė­ji­mo kos­tiu­mus ir ki­tą at­ri­bu­ti­ką ir iš­va­ro į Šiau­rės Ita­li­jos sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tus. Nuos­ta­būs vaiz­dai, ad­re­na­li­nas, gur­ma­niš­kas mais­tas, vis­kas at­pi­gę... Ir jo­kios ko­ro­nės.

Prieš ge­rą sa­vai­tę šiau­lie­čių šei­mą su mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­ku nuo sli­di­nė­ji­mo pra­mo­gų pan­de­mi­jos epi­cent­re neat­bai­dė nė grės­mė jų vai­ko svei­ka­tai ar tai, kad mo­ki­nu­kas, įskai­čia­vus sa­vai­tę ke­lio­nė­je, ne­lan­kys mo­kyk­los tris sa­vai­tes.

Dviems sli­di­nė­ji­mo fa­na­ti­kams ne­pa­si­se­kė. Jų ak­ty­vus poil­sis epi­de­mi­jos zo­no­je bai­gė­si pa­sy­via izo­lia­ci­ja Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je. Tik ap­mo­kės ją jau vi­si mo­kes­čių mo­kė­to­jai, o ne pa­tys į grės­mę spjo­vę tu­ris­tau­to­jai.

Į Ma­žei­kius su­grį­žo Šiau­rės Ita­li­jo­je naf­tos ga­myk­lą sta­tan­čių dar­buo­to­jų bū­rys. Vie­ti­nei val­džiai su­ne­ri­mus, įmo­nės at­sto­vai pa­reiš­kė, kad jų dar­buo­to­jai – ne val­džios rei­ka­las. Ir tik pa­gra­si­nus uni­for­muo­tais pa­rei­gū­nais, vers­li­nin­kai stai­ga ėmė bend­ra­dar­biau­ti su Sa­vi­val­dy­be ir teik­ti in­for­ma­ci­ją.

Ka­dan­gi Šiau­rės Ita­li­jos sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tai pa­tys už­tren­kė du­ris be­bai­miams tu­ris­tams, lie­tu­viams pra­mo­gų teks pa­siieš­ko­ti ki­tur. Ir ras, kol ne­par­si­veš vi­ru­so iš „drau­giš­kes­nių“ Eu­ro­pos ša­lių.

Mi­nist­ras A. Ve­ry­ga aiš­ki­na, kad ži­niask­lai­da ne­duo­da me­di­kams ra­miai dirb­ti. Bet bū­tent Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­rius pro­fe­so­riaus Al­bi­no Nau­džiū­no pa­sa­ky­ti žo­džiai pra­grę­žė kai ku­rių sli­di­nė­to­jų są­mo­nę: „Pap­ras­tai grįš jau­ni, stip­rūs žmo­nės, sli­di­nin­kai, spor­tiš­ki ir jie per­si­rgs leng­vai ta li­ga. Vie­ni gal kreip­sis į me­di­kus, ki­ti gal ne. Ta­čiau po sa­vai­tės ar dvie­jų nuo jų už­si­krė­tę se­ne­liai, tė­vai, jau at­vyks į li­go­ni­nę vi­suo­me­nė­je įgy­ta in­fek­ci­ja ir grei­čiau­siai bus sun­kūs li­go­niai. Po sa­vai­tės, dvie­jų, ga­li­me tu­rė­ti sun­kes­nių li­go­nių“.

Iš da­lies žmo­nėms pro­tą jau­kia ir pa­ti val­džia – tiek vie­ti­nė, tiek ša­lies. Skel­bia gra­žiai įpa­kuo­tus sa­vo ekst­re­ma­lių ko­mi­si­jų po­sė­džių pro­to­ko­lus ir aiš­ki­na apie ne­pap­ras­tą si­tua­ci­ją, o ap­si­su­kę kvie­čia į ren­gi­nius.

Ko­vo 11–ąją gar­bin­go am­žiaus sig­na­ta­rai su­gal­vo­jo pa­švęs­ti Sei­me, ne­pai­sant to, kad ten ren­gi­niai už­draus­ti dar anks­čiau. Pap­ra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Prans­kie­tis šį sig­na­ta­rų žings­nį su­ly­gi­no su jų spren­di­mu, priim­tu prieš 30 me­tų at­kur­ti Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę, ir pa­svei­ki­no su to­kia pa­čia drą­sa ne­pai­sy­ti tai­syk­lių. Ar be­rei­kia ko­men­ta­rų? Ar jiems ten val­džios po­jū­tis taip gal­vas iš­pus­to?

Šven­ti­nė­se mu­gė­se ir ei­se­no­se da­ly­vau­jan­tys tau­tie­čiai į te­le­vi­zi­jų mik­ro­fo­nus iš­di­džiai at­sa­ko, kad jie ne­bi­jo ko­no­na­vi­ru­so. Ir be rei­ka­lo. Dau­ge­ly­je ša­lių jau su­pra­to, kad kai pa­ts sau­gai­si, tai ir Die­vas ta­ve sau­go. Tik gal per vė­lai. Kai ėmė trūk­ti me­di­kų, pa­gal­bos prie­mo­nių, o kvė­pa­vi­mo apa­ra­tai da­li­ja­mi lem­tin­gos at­ran­kos bū­du. Kai me­di­kams ten­ka spręs­ti, kam dar ban­dy­ti pa­dė­ti, o kam tie­siog ne­bet­ruk­dy­ti...

Ir NBA krep­ši­nio žvaigž­dė žur­na­lis­tams de­monst­ra­vo, kad ko­ro­na­vi­ru­sas esą iš­pūs­tas bur­bu­las, o po ke­lių die­nų su­lau­kė diag­no­zės, ku­ri pri­ver­tė su­stab­dy­ti vi­są ly­gos čem­pio­na­tą.

Pro­tin­gi bai­mi­na­si ko­ro­na­vi­ru­so ir ieš­ko va­rian­tų, kaip su juo pra­si­lenk­ti. Nes pra­de­da su­pras­ti, kad ne tik jis pra­žu­do tūks­tan­čius žmo­nių, ma­siš­kai nio­ko­ja jų svei­ka­tą, bet ir grau­žia eko­no­mi­ką. Lie­tu­vo­je jau pra­si­dė­jo dar­buo­to­jų at­lei­di­mai, sto­ja tu­riz­mo vers­las, lė­tė­ja eks­por­tas. Bė­dą jau­čia tiek įmo­nės, tiek jų dar­buo­to­jai. Kas lau­kia už pa­sko­las pirk­tuo­se būs­tuo­se įsi­kū­ru­sių šei­mų? Kaip elg­sis ban­kai, be­si­rek­la­muo­jan­tys, kad yra „ar­čiau jū­sų“. Ar sa­vo „ar­tu­mu“ jie ne­pri­baigs da­lies pan­de­mi­ją iš­gy­ven­sian­čių lie­tu­vai­čių?

Šiau­lių, kur nu­sta­ty­tas pir­ma­sis ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jis, Sa­vi­val­dy­bė ket­vir­ta­die­nio ry­tą iš­pla­ti­no vie­ną la­bai svar­bų pra­ne­ši­mą – Sa­vi­val­dy­bės prii­ma­ma­ja­me vie­nu me­tu ga­lės ap­si­lan­ky­ti ne dau­giau nei 10 in­te­re­san­tų. Ki­tiems teks lauk­ti už du­rų. Tik ka­žin, ar bus kam. Ka­ran­ti­nas.

Komentarai

Saulius    Sek, 2020-03-15 / 12:34
Na, žodžiu, prasidėjo.Kažkas jau ruošėsi skrist į Marsą, kažkas svaičiojo apie virtualųjį gyvenimą, išmanius daiktus, nanotechnikas ir daiktų atspausdinimą, pasirodė, realybėje tai ir tebuvo tik pasvaičiojimai.Paprasčiausiam virusui įveikt nėra priemonių, ar nebus " nunulinta " civilizacija atgal į akmens amžių ? Lietuva nedidelė, tik du su puse milijono gyventojų, ar nebuvo įmanoma kiekvienam piliečiui nupirkt, sandėliuot juodai dienai ( o ji atėjo ) kokių individualių med. paketų - vakcinos, skiepų, vienkartinių diagnostikos priemonių, tų pačių plaučių ventiliavimo aparatų ? Pagaliau brangint, aprūpint savo gydytojus, o ne paleist juos į visas keturias pasaulio šalis.Milijonai eina armijai, šarvuočiams, patrankoms, paramai ukrainoms ir gruzijoms, kažkokiems pseudoprojektams, o ne šalies piliečių gerovei tikrąja to žodžio prasme. Meras teisus - virusas irgi nori gyvent ir gyvent dabar teks kartu su juo.Gal tai bus gera pamoka dabartinei ir būsimoms valdžioms, kad priešas gyvena ne už sienos, kad jis nenušaunamas šautuvu, neišaiškinamas VSD ir FNTT, neužkalbamas būrėjų iš ministerijų ir departamentų, kad jis slepiasi mumyse. Ir jei šalyje bus užtikrintas ypač orus medicinos lygis, tada ir laikysiu, kad gyvenu gerovės valstybėje.
Tamsta    Sek, 2020-03-15 / 23:00

In reply to by Saulius

Ir dar tamsta nepaminėjote kad valdžia kiekvienam po grabą nupirktų ir galėtum laikyt pas save sandėliuke, ar kur gerajame kambary, kartu su pagrabiniu kostiumu ir popieriniais batais.
chi    Sek, 2020-03-15 / 19:36
jei nebūtų telikų ir kompų tai niekas ir nežinotų apie kažkokius virusus, tada, ir karantino nereikėtų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.