Atsakomybės detektoriai

Ke­liuo­se die­giant mo­der­nias vir­šy­to grei­čio fik­sa­vi­mo tech­no­lo­gi­jas bei al­ko­ho­lio de­tek­to­rius, nui­mi­nė­jant ža­lią­sias ro­dyk­les, pa­ke­lė­se te­bes­vy­rant ūki­nin­kų kry­žiams, šast – dar vie­na bai­mė Lie­tu­vo­je.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos griaus­ti­nis – iš gied­ro ža­lios žie­mos dan­gaus: siū­lo ket­vir­ta­da­liu su­ma­žin­ti ES fi­nan­sa­vi­mą Lie­tu­vai!

Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės, Pre­zi­den­tū­ros at­sto­vų de­ba­tai, gy­vos dis­ku­si­jos per na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo ete­rį: „ES in­ves­ti­ci­jos iš­ke­lia­vo į ...vie­šų­jų erd­vių be­to­ną“, nuo­tė­kų su­rin­ki­mo sis­te­mas, „nu­si­pir­kom pen­kis dramb­lius (pa­si­sta­tėm 5 spor­to sa­les po mi­li­jar­dą), da­bar mai­tint teks“.

Ir kas iš­girs jau­ną­jį eko­no­mis­tą? Eko­no­mis­tas Vai­das Na­vic­kas ra­mus: „Mums Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja sa­ko: ne­mė­ty­kit pi­ni­gų, žiū­rė­kit, kur ga­lit pa­da­ry­ti pro­ver­žį“. Ir dar vaiz­džiai paaiš­ki­na: ša­lies dvi­ra­tu­kui tuoj bus nuim­ti at­sar­gi­niai ra­tu­kai. Pa­ma­ty­sim, kaip va­žiuo­sim.

So­cia­li­niuo­se tink­luo­se moks­lo ir li­te­ra­tū­ros žmo­nės ge­rų iro­ni­jos ir tie­sos per­lų pa­be­ria. Hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras Vig­man­tas But­kus: ,,Su­si­da­ro įspū­dis, kad tam tik­ra Lie­tu­vos žmo­nių da­lis jau ke­lin­ti me­tai yra vi­siš­kai nu­si­tei­kę ir emo­ciš­kai pa­si­ren­gę, kad: tuoj tuoj kils nau­jos li­gos (paukš­čių gri­po, jau­čių kem­pin­li­gės, ebo­los) pan­de­mi­ja ir pra­si­dės pa­sau­lio pa­bai­ga, tuoj tuoj iš­tirps vi­si le­dy­nai ir pra­si­dės pa­sau­lio pa­bai­ga, tuoj tuoj iš­degs vi­sa Aust­ra­li­ja ir pra­si­dės pa­sau­lio pa­bai­ga... “

Va taip. Ki­nai kri­zę už­ra­šo dviem hie­rog­li­fais. Pir­ma­sis reiš­kia, kad yra blo­gai, o ant­ra­sis – kad at­si­ve­ria nau­jos ga­li­my­bės. Na, o Lie­tu­vo­je de­ba­tų da­ly­viai – eko­no­mi­kos pro­fe­so­riai pra­na­šau­ja: „Vals­ty­bės val­dan­čiuo­sius ga­li apim­ti bai­mė, kad kaž­kam pi­ni­gų jau ne­be­bus!“.

Ir įjun­gia ra­mes­nį to­ną: „Lie­tu­va tu­ri daug pro­to ir per­spek­ty­vos, yra ne­di­de­lė, lanks­ti, pri­si­tai­ky­ti, kom­pen­suo­ti iš ES ne­gau­tus pi­ni­gus“.

Ak­tua­li­jo­se prieš de­šimt me­tų skam­bė­ję po­li­to­lo­go tei­gi­niai pui­kiai kli­juo­ja­si ir prie da­bar­ti­nės Lie­tu­vos po­li­ti­nės si­tua­ci­jos:„ Ji (val­džia) vei­kia kaip in­te­re­sų gru­pė, ne­su­vok­da­ma vi­so pro­ble­mų mas­to. Jos pa­grin­di­nis tiks­las – iš­si­lai­ky­ti val­džio­je ir po rin­ki­mų. To­dėl vy­riau­sy­bė sie­kia da­ry­ti tik tai, kas yra po­pu­lia­ru. Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų su­telk­ti vi­sų jė­gas kri­zei įveik­ti, nes pa­ti vie­na to pa­da­ry­ti ne­ga­li. Ta­čiau ji sie­kia su­kur­ti įvaiz­dį, kad su kri­ze su­si­do­ros pa­ti“ (dr. Rim­gau­das Ge­le­že­vi­čius).

Vy­riau­sy­bės at­sto­vai krai­po gal­vas – ne­bū­da­vo ir var­gu ar bus po­li­ti­nės va­lios dėl mo­kes­ti­nės sis­te­mos re­for­mos ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ko­rek­ci­jų. Trum­pai drū­tai – tau­tie­čiai, at­si­pa­lai­duo­kit ir su­si­verž­kit dir­žus. Ir, be­je, pri­si­se­kit dir­žus, jei vai­ruo­jant ner­vai ne­lai­ko. O mes – pa­ma­tuo­sim. Grei­tį. Ir pro­mi­les.

Tuo tar­pu Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas dar prieš 2020-uo­sius pa­siū­lė su­ma­žin­ti fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai. Nu­ta­rė, kad Lie­tu­vos iš­lai­dos įsi­pa­rei­go­ji­mams, su­si­ju­siems su na­rys­te NA­TO, ki­tą­met siek­tų ne ma­žiau kaip 2,01 pro­c. BVP, o ne 2,05 pro­c., kaip siū­lė Vy­riau­sy­bė.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas K.Gla­vec­kas: „ Ma­nau, kad čia nie­ko dra­ma­tiš­ko neį­vy­ko – tru­pu­tį, ke­lių de­šim­tų­jų pro­cen­tų ma­žes­nis“.

Tuo­met gal at­si­ras­tų pa­pil­do­mų pi­ni­gų bib­lio­te­kų fon­dams, kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų al­goms. Tuo tar­pu nuo sau­sio pa­di­di­nus ku­ro kai­nas, PVM ir ak­ci­zo leng­va­to­mis pui­kiai te­be­si­nau­do­ja ka­riuo­me­nė. Su ku­ro kai­no­mis ei­li­niams vai­ruo­to­jams pa­ly­gin­ti – tai be­veik vel­tui. O ir žem­dir­bių dy­ze­li­no ak­ci­zas ki­lo tik kiek dau­giau kaip 7 pro­cen­tais.

Fak­tas po „auk­si­nių šaukš­tų“ is­to­ri­jos: Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė to­liau įsi­gy­ja pre­kes iš vers­li­nin­kų, prieš ke­le­rius me­tus nu­skam­bė­ju­sių skan­da­le, kai vir­tu­vės įran­kiai pirk­ti už ke­lis­kart di­des­nę, nei rin­kos kai­ną. Ly­giai nu­lis skan­da­lo pra­smės, nu­lis – at­sa­ko­my­bės. San­do­riai už šim­tus tūks­tan­čių eu­rų – vyks­ta…

Trau­ki­nys va­žiuo­ja: di­di­nam ka­riuo­me­nės biu­dže­tą, už­si­merk­da­mi į švie­ti­mo ar kul­tū­ros sri­čių fi­nan­sa­vi­mą, už­da­ri­nė­jam mo­kyk­las, ku­rias prieš tai re­no­va­vom, ne­ga­li­me už­tik­rin­ti vers­lo kon­ku­ren­cin­gu­mo už ša­lies ri­bų, pra­lei­dom pro­gą su­si­tvar­ky­ti me­di­ci­nos, so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­tis 2017– 2020 me­tų ES lė­šo­mis.

Vie­na min­tis kir­ba: gal Lie­tu­vai rei­kia dar vie­nos rū­šies ma­tuok­lio. At­sa­ko­my­bės de­tek­to­riaus.

Net au­si­nių au­sys kais­ta gir­dint gy­vą S.Skver­ne­lio spau­dos kon­fe­ren­ci­jos trans­lia­ci­ją „Gri­geo“ skan­da­lo me­tu.

Ket­vir­tus me­tus sto­vin­tis ša­lies Prem­je­ro po­ste apie „Gri­geo“ skan­da­lą: „Rei­kė­jo bend­ruo­me­nės ak­ty­vu­mo. Rei­kė­jo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ly­de­rys­tės“.

Ge­ras. Kaip ir gy­vos in­ter­ne­ti­nės trans­lia­ci­jos tau­tie­čio ko­men­ta­to­riaus hu­mo­ras: „Man kaž­kaip at­ro­do, kad jei spau­dos kon­fe­ren­ci­ją bū­tų su­ren­gęs ma­no šuo, bū­tu­me iš­gir­dę dau­giau at­sa­ky­mų“.

Šie­met spa­lį – vėl rin­ki­mai. Į Sei­mą. Rim­vy­do Va­lat­kos lai­dos ete­ry­je po­li­to­lo­gai jau pro­gno­zuo­ja rin­ki­mų pa­sek­mes.

Is­to­ri­kas: „Bus nor­ma­li lie­tu­viš­ka val­džia - nei ge­res­nė, nei blo­ges­nė prie ku­rios mes pri­pra­tę. Da­bar­ti­niai rei­tin­gai ro­do, kad iš es­mės par­ti­jos vi­sos yra silp­nos. Daug ga­li­my­bių atei­ti bet kam“.

Na, ne­pa­ten­kin­ti Vals­tie­čių drau­di­mais lie­tu­viai. Fak­tas. Bet drau­di­mai – tik de­ta­lės. Pa­sak is­to­ri­kų, vi­sos jos (val­džios) bu­vo iš es­mės vie­no­dos...Su­si­tars, nes su­ve­da bend­ri in­te­re­sai. Vi­sa­da Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je taip bū­na. Nors XIX a. pran­cū­zų ra­šy­to­jas Sten­da­lis sa­kė: ,,Ne­ga­li­ma ap­gau­di­nė­ti liau­dies du­kart vie­nu ir tuo pa­čiu bū­du“.

Ar ti­ki­te, kad 2020- ai­siais rin­ki­muo­se iš­veng­si­te pi­gių šou ele­men­tų? Grei­čiau­siai ne. Lie­tu­vai pra­vers­tų at­sa­ko­my­bės de­tek­to­rius. Ir rin­ki­mai, ku­riuo­se lai­mė­tų ...Vals­ty­bė.

Komentarai

taigi taigi    Pen, 2020-02-07 / 15:15
seniai buvo kalbama: ateis 2020 metai, tai paskutiniai, kai ES didesnius pinigus duos. Va o dabar atsibudo, vajetau užtruko ES karvutė, pinigėlių nagausim! Mažiau reikėjo gyventi kaip išlaikytiniams, o daugiau savo protu vadovautis. Bet ką norėt iš runkelių ir kolchoznikų, kurie tik vog pripratę!
Eks    Ket, 2020-02-20 / 18:27
Tegul mažina ,su sąlyga ,kad ketvirtadaliu bus sumažinta eurokomisija...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.