Apie ke­lių gai­de­lių vie­ny­bę

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Prieš ke­lias sa­vai­tes plūs­te­lė­jus nau­jai ko­vos su leis­ti­no grei­čio vir­šy­to­jais ban­gai, vie­ni eis­mo da­ly­viai iš džiaugs­mo su­plo­jo ran­ko­mis, o ki­ti iki šiol ne­sle­pia vie­šo pa­si­pik­ti­ni­mo. An­tai vie­nas feis­bu­ko ko­men­ta­to­rius, iš­lie­da­mas tul­žį ant tų, ku­rie svei­ki­na "tri­ko­jų ir dvia­kių" ma­tuok­lių atė­ji­mą į gat­ves bei ti­ki­si jo­se dau­giau sau­gu­mo, pa­ra­šė štai ką: "O jūs ką, pa­vy­di­te tiems, ku­rie grei­čiau už jus va­žiuo­ja!?"

Su ke­lių skrai­dū­nais mo­der­nio­mis prie­mo­nė­mis ko­vo­jan­čią po­li­ci­ją tas ko­men­ta­to­rius va­di­na lu­pi­kau­to­jais, ku­rie sie­kia esą tik vie­no: pri­si­rink­ti kuo dau­giau pi­ni­gų. De­ja, tai ge­le­ži­nė lo­gi­ka ma­žiau­siai pu­sės tų, ku­riems leis­ta su­ki­nė­ti vai­rą. Prie­ši­nin­kams (čia apie po­li­ci­ją bei pri­ta­rian­čiuo­sius, kad grei­tis – di­de­lė pro­ble­ma!) su­triuš­kin­ti so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ski­ria­mi įžei­dūs epi­te­tai – už grei­tį su vė­je­liu pa­si­sa­kan­čių­jų men­ta­li­te­tas ver­žia­si per kraš­tus.

Ag­re­si­ja – in­ter­ne­to pla­ty­bė­se, ag­re­si­ja – šei­mo­se, ag­re­si­ja – ke­liuo­se. Grei­tis. Ne­pas­ver­tas žo­dis, ne­pas­ver­tas veiks­mas. Pas­ver­ti ga­li­ma tik pa­sek­mes... Sva­ri ir nuo­mo­nė, kad vis­kas, kas ne­lei­džia­ma, ką ri­bo­ja tai­syk­lės, drau­džia įsta­ty­mai yra ne­su­de­ri­na­ma su de­mok­ra­ti­nės vals­ty­bės prin­ci­pais. Juk de­mok­ra­ti­ja – tai tar­si ir da­ry­ti, ką no­ri, sa­ky­ti, ką no­ri, elg­tis, kaip no­ri. Jei drau­džia-bau­džia, va­di­na­si, yra be­veik vals­ty­bės prie­šai. Sma­gu, kad bent da­lis pri­pa­žįs­ta (no­rė­tų­si, kad bū­tų dau­gu­ma!), kad jei ke­ly­je grei­tai skri­si – ga­li ir į dan­gų nu­skris­ti, jei pro­tin­gai va­žiuo­si – to­li nu­va­žiuo­si.

Vie­nas ge­ras pa­žįs­ta­mas, jau penk­me­tį plu­šan­tis Šve­di­jos Ka­ra­lys­tės au­to­lau­žy­ne, į Lie­tu­vą su­grįž­ta tik per šven­tes. Ir šven­čia nuo šir­dies – už­si­dirb­da­mas ne po vie­ną bau­dą už grei­tį. "Ne­be­no­riu grįž­ti. Vem­ti ver­čia. Kaž­koks po­li­ci­jos su­žvė­rė­ji­mas", – su­mo­kė­jęs ei­li­nę bau­dą už sa­vo eik­liuo­ju BMW 30 ki­lo­met­rų per va­lan­dą vir­šy­tą leis­ti­ną grei­tį kar­tą pa­reiš­kė jis, vėl krau­da­mas la­ga­mi­nus Šve­di­jos pu­sėn.

Ne­ju­čiom pa­gal­vo­ju: ka­žin, kaip jis va­ži­nė­ja ten? Lyg nu­jaus­da­mas jis paaiš­ki­na, kad TEN su tei­sė­sau­ga ne­si­pyks­ta. "Mat ten žmo­nės, pa­ma­tę, kad kaž­kas le­kia, pa­tys pra­ne­ša po­li­ci­jai", – sa­ko tas ma­no pa­žįs­ta­mas. O mū­suo­se, de­ja, grei­čio "klau­si­mu" dau­gu­ma eis­mo da­ly­vių vis dar pa­kan­tūs – skren­da, va­di­na­si, sku­ba.

Sta­tis­ti­ka ne­gai­les­tin­ga: vie­na iš daž­niau­sių tra­giš­kai pa­si­bai­gian­čių bei skau­džiau­sias pa­sek­mes tu­rin­čių ne­lai­mių prie­žas­čių yra grei­tis. "Vai­ruo­to­jai, ko­dėl sku­ba­te mir­ti?", – to­kią auk­si­nę fra­zę ne per se­niau­siai per­skai­čiau feis­bu­ko pus­la­py­je "Pa­gal­ba vai­ruo­to­jams Šiau­liuo­se".

Po­li­ci­jai pui­kiai pa­žįs­ta­mas eis­mo įvy­kius pa­ty­ru­sių vai­ruo­to­jų sam­pro­ta­vi­mas, esą ne­sup­ran­ta, kuo prie ava­ri­jos dė­tas grei­tis, jei va­žia­vo leis­ti­nu. Bet leis­ti­nas ir sau­gus – du skir­tin­gi žo­džiai, reiš­kian­tys, kad vie­no­mis są­ly­go­mis grei­tis yra ir leis­ti­nas, ir sau­gus, o ki­to­mis – nors ir leis­ti­nas, bet be sau­gu­mo. Ar ne­ver­čiau va­do­vau­tis sau­giuo­ju?

Kaž­ka­da vie­nas po­li­ci­nin­kas pa­sa­kė: ne­duok, Die­ve, po au­to­mo­bi­lio ra­tais at­si­dur­tų ar­ti­mas žmo­gus, ką ta­da sa­ky­tų tie, ku­riems grei­tis bu­vo pres­ti­žo rei­ka­las, ku­rie pyp­sė­da­vo mies­te va­žiuo­jan­tie­siems leis­ti­nu?

Ne­jau­gi iš­ties rei­kia tra­giš­kos pa­mo­kos, kad prie vai­ro sė­din­tys "pro­to bokš­tai" su­vok­tų: ne dėl po­li­ci­jos, ne dėl bau­dų tie "tri­ko­jai" ke­liuo­se sta­to­mi, o dėl ta­vo, ma­no, mū­sų tė­vų, dėl vai­kų sau­gu­mo. Va­žiuo­si­me sau­giai, ne­be­rei­kės nei "tri­ko­jų", nei ki­tų grei­čio kont­ro­lės prie­mo­nių. Ge­rai kaž­ku­ris in­ter­nau­tas at­rė­žė vie­šai rep­li­ka­vu­sia­jam, kad "tri­ko­jai" – mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais nu­pirk­ta ne­są­mo­nė pa­pil­do­mai pa­si­pi­ni­gau­ti". Anot jo, tai jo­kia ne­są­mo­nė, o "mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais nu­pirk­tas inst­ru­men­tas tam, kad ma­žiau far­šo nuo as­fal­to rei­kė­tų krapš­ty­ti".

"Pri­min­siu, kad pa­gal to "far­šo" kie­kį ke­liuo­se Lie­tu­va ly­de­riau­ja Eu­ro­po­je. Tri­ko­jai stab­do far­šo su­si­da­ry­mo pro­ce­są, tuo tar­pu "šiu­pe­liai" tik pa­de­da iš­va­ly­ti to pro­ce­so pa­sek­mes. Man vi­siš­kai aki­vaiz­du, jog tri­ko­jis nau­din­ges­nis inst­ru­men­tas už "šiu­pe­lį", – ta­me pa­čia­me ko­men­ta­re to­liau ra­šė tas in­ter­nau­tas.

Ir ką? "Tri­ko­jai" ko­vo­ja su grei­čio vir­šy­to­jais – ke­lių chu­li­ga­nai ko­vo­ja su tri­ko­jais. Ki­lę aist­rų dėl to, kad, pa­sta­čiu­si šiuos ma­tuok­lius, po­li­ci­ja ne­pas­ta­tė apie juos įspė­jan­čių ženk­lų. Dėl to la­bai su­si­ner­vi­nę "grei­čio eks­per­tai" pa­tys ėmė ieš­ko­ti bū­dų, kaip at­kreip­ti dė­me­sį į ke­liuo­se dir­ban­čius "tri­ko­jus".

Ieš­ko­jo ir ra­do. In­ter­ne­to erd­vė­je ne­tru­ko pa­sklis­ti "ge­ro­ji" ži­nia, kaip įspė­ti vai­ruo­to­jus. Kaž­ku­ris pa­sta­tė ne­va su­ge­du­sį au­to­mo­bi­lį ir pa­li­ko, ant ba­ga­ži­nės stik­lo pa­ka­bin­da­mas skai­čius, pa­vyz­džiui, 50. Tai, ži­nok, at­stu­mas, li­kęs iki pa­ke­lė­je ty­kan­čio ma­tuok­lio, va­di­na­si, pa­ts me­tas min­ti stab­džių pe­da­lą.

At­si­ra­do ir be­mat su­mąs­čiu­sių "biz­nio" pla­ną. Feis­bu­ke plyks­te­lė­jo nuo­ro­da į plat­for­mą, ku­rio­je vai­ruo­to­jai pa­ra­gin­ti paau­ko­ti pi­ni­gų, skir­tų "per­spė­ja­mie­siems" ne­va su­ge­du­siems au­to­mo­bi­liams iš­lai­ky­ti. Dau­giau pi­ni­gų – dau­giau to­kių au­to­mo­bi­lių gat­vė­se, tai­gi ma­žes­nis grei­tis ir ma­žiau bau­dų. Ne­sup­ras­ti, var­dan sau­gu­mo, ar var­dan ke­lių chu­li­ga­nų tai su­gal­vo­ta. Bet po­li­ci­ja to­kią idė­ją pa­lai­ko: svar­biau­sia – sau­gu­mas.

Kau­ne bu­vo pa­ste­bė­ta ir dar vie­na ten­den­ci­ja – pa­ke­lių "tri­ko­jai" tie­siog už­sta­to­mi ne­va at­si­tik­ti­nai su­sto­ju­sio au­to­mo­bi­lio. Užs­ta­to­mi taip, kad komp­li­kuo­tų­si įren­gi­nio vei­ki­mas.

Šiau­lie­čiai ori­gi­na­lu­mu kol kas ne­pra­len­kė nei Vil­niaus, nei Kau­no, nei Klai­pė­dos. So­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis gau­su tik nau­jų­jų ma­tuok­lių nuo­trau­kų su ad­re­sais, kur jie "dir­ba": "Šiau­liai Kel­mė TRI­KO­JIS", "Tri­ko­jis Šiau­liai Kel­mė ne­pri­va­žia­vus Bi­jo­tės", "Nuo Aukš­tel­kės link Šiau­lių už Pro­mo – tri­ko­jis", ir taip to­liau, ir pa­na­šiai. Ir kas pa­sa­ky­tų, kad lie­tu­vis lie­tu­viui ne bro­lis?

"Užuot mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais ieš­ko­ję, kur sto­vi grei­čio kont­ro­lės įren­gi­nys, su­si­kon­cent­ruo­ki­te į vai­ra­vi­mą", – pa­ta­ria po­li­ci­ja, pri­min­da­ma, kad be "tri­ko­jų" gat­vė­se gau­su ir ki­tų pa­žei­di­mams išaiš­kin­ti skir­tų po­li­ci­nių prie­mo­nių.

Tuo tar­pu di­die­ji "de­mok­ra­ti­jos "už grei­tį ke­liuo­se" puo­se­lė­to­jai" su­ne­ri­mu­sius BMW ir ki­tų la­bai grei­tų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jus so­cia­li­niuo­se tink­luo­se lin­kę guos­ti, kad štai "po­li­ci­ja pa­žais, kol nu­si­bos, ir bus tas pa­ts kaip su tais "pa­pū­ti­mais" – pa­gro­jo ke­lis sa­vait­ga­lius iki per­nai Ka­lė­dų ir bai­gė­si".

Ar tik­rai bai­gė­si? Į dar­bą jau pa­leis­ti ir mo­der­nūs al­ko­ho­lio de­tek­to­riai, ga­lin­tys "užuo­sti" per at­stu­mą.

Komentarai

Irmantas    Ket, 2020-01-23 / 18:46
Girdis - karksi jau gaideliai Kad bus pakirpti sparneliai! Apsiverkę kudakuoja Ir per greit nebelekioja!
kike    Pen, 2020-01-24 / 07:12
Trikojai jokios prevencijos nedaro. Tik padeda surinkti pinigų, baudų pavidalu. Nebent, bus pastatyti įspėjamieji ženklai. Tada vairuotojai(kurie stebi ženklus, sumažins greitį. Jei nebus ženklų, bus bauda, bet, pamačius, kad tave trikojis nukirto, kokia prasmė bemažinti greitį?
R    Pen, 2020-01-24 / 20:53

In reply to by kike

Tai ko loji jei įtakos nedaro? Ir dar kaip daro. Prisižiūrėjau aš avarijų savo laiku todėl galiu pasakyti kad taisyklės yra parašytos krauju ant asfalto. Negi norėtusi kad tas kraujas būtų paties ar artimų žmonių?
ponas ar ponia "kike"    Pen, 2020-01-24 / 17:50
jūs tikriausiAi nelabai suprantat kas yra prevencija. Žinokit prevencija yra ne vien nu, nu, nu, prevencija yra ir piniginė bauda. Kai žmogui palengvina kišenes jis pradeda galvoti, kad yra nustatytos tam tikros visuotinos normos, ar kokios tai taisyklės, ne vien tokios kokiomis jis pats sugalvojo ir vadovaujasi. Kodėl parduotuvėje visi gražiai stovi eilėje, skuba ar ne, eilė visiems vienoda. O kodėl tamsta kad ir kaip skubi, nelendi be eilės? O nelendi dėl to, kad žinai, kad gali gaut į burbulą. Valstybė gi nesimuš, dėl to baudžiama pinigais. Štai ir visa politika. O jei statys ženklus, tai kam tada tie matuokliai?
kike    Pen, 2020-01-24 / 18:54

In reply to by ponas ar ponia "kike"

Dieve, kaip jūs užknisat savo sapalionėm. Pamenat, buvo stacionarūs matuokliai, buvo ženklai prieš juos, nepiktybiniai vairuotojai pristabdydavo, o kelių chuliganai mokėjo baudas. Argi ne prevencija, argi ne gerai buvo. Rašot kažkokias nesąmones...
kike    Pen, 2020-01-24 / 19:54

In reply to by mat kaip

Joks įstatymas, jokios taisyklės nebūna ir nėra tobuli. Net tas pačias taisykles keičia į metus po kelis kartus. O greičio ribojimas kai kuriuose ruožuose neatlaiko jokios kritikos.
R    Pen, 2020-01-24 / 20:58

In reply to by kike

Sunku diskutuoti su žiopliais, kurie rimtesnės bėdos už baudą nėra turėjęs. Siūlau vasarą Šventojoje užeiti į paraplegikų stovyklą, ten vasaroja nevaikštantys invalidai nukentėję avarijose. Gal tada suprasi kas yra nelaimė ir kas yra prevencija.
Vacys    Pen, 2020-01-24 / 21:37

In reply to by kike

Labai gerai tie trikojai, bus saugiau keliuose, kelių gaideliams nepatinka, reikia daugiau tokios aparatūros ir ilgai vienoje vietoje nelaikyti , daugiau gaidelių užfiksuos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.