Kolegijos studentei – Prezidento K. Griniaus stipendija

I. Lau­ri­na­vi­čiū­tės as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.
Vie­na iš 26 ša­ly­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tų atei­nan­čių moks­lo me­tų sti­pen­di­nin­kų – Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos stu­den­tė In­ga Lau­ri­na­vi­čiū­tė. Pre­zi­den­to K. Gri­niaus sti­pen­di­nin­ke.jpg

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė, ko­kiems ga­biau­siems ša­lies stu­den­tams skir­tos var­di­nės Pre­zi­den­tų sti­pen­di­jos. Už pui­kius aka­de­mi­nius pa­sie­ki­mus, da­ly­va­vi­mą moks­li­nė­je, vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je Pre­zi­den­to Ka­zio Gri­niaus sti­pen­di­ja skir­ta Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos stu­den­tei In­gai Lau­ri­na­vi­čiū­tei.

In­ga Lau­ri­na­vi­čiū­tė – Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos Svei­ka­tos prie­žiū­ros fa­kul­te­to Bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gos pro­fe­si­nio ba­ka­lau­ro nuo­la­ti­nių stu­di­jų pro­gra­mos III kur­so stu­den­tė. Ko­le­gi­jos 2018 me­tų rin­ki­muo­se mer­gi­na pel­nė "Me­tų ini­cia­ty­vos" ap­do­va­no­ji­mą.

Ge­riau­siems Lie­tu­vos stu­den­tams kas­met ski­ria­mos var­di­nės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tų sti­pen­di­jos. Ka­zio Gri­niaus, An­ta­no Sme­to­nos, Alek­sand­ro Stul­gins­kio, Jo­no Že­mai­čio ir Al­gir­do Bra­zaus­ko sti­pen­di­jos atei­nan­čiais moks­lo me­tais už pui­kius aka­de­mi­nius pa­sie­ki­mus ati­teks dvi­de­šimt še­šiems uni­ver­si­te­tų ir ko­le­gi­jų stu­den­tams. Kan­di­da­tū­ras sti­pen­di­joms tei­kia aukš­to­sios mo­kyk­los, jas ver­ti­na Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos eks­per­tai. Kan­di­da­tai sti­pen­di­joms at­ren­ka­mi at­si­žvel­giant į mo­ky­mo­si re­zul­ta­tus, stu­di­jų, moks­li­nės ir me­ni­nės veik­los įver­ti­ni­mus, da­ly­va­vi­mą kon­kur­suo­se, eks­pe­di­ci­jo­se, moks­li­nės pra­kti­kos pro­jek­tuo­se, pa­skelb­tus moks­lo dar­bus ir ki­tą veik­lą.

Pre­zi­den­tų var­di­nes sti­pen­di­jas sie­kiant pa­gerb­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tus ir pa­ska­tin­ti ge­riau­sius Lie­tu­vos stu­den­tus Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja įstei­gė 1995 me­tais.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.