Kleboniškiai sužibėjo etnografinėmis spalvomis

Ga­bi­jos ŠE­REI­VAI­TĖS nuotr.
Da­ly­viai ga­lė­jo mė­gau­tis ne tik dai­no­mis, bet ir šo­kiais.
Rugp­jū­čio 10 die­ną, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Kle­bo­niš­kių kai­me esan­čia­me kai­mo bui­ties mu­zie­ju­je gau­siai rin­ko­si kraš­tie­čiai, no­rin­tys su­si­pa­žin­ti su lie­tu­viš­ko kai­mo bui­ti­mi. Čia vy­ko kas­me­ti­nė šven­tė "Kle­bo­niš­kių et­nog­ra­fi­nės spal­vos".

Dau­gy­ve­nės kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus-draus­ti­nio Kle­bo­niš­kių kai­mo mu­zie­ju­je žmo­nės pra­dė­jo rink­tis jau nuo vi­dur­die­nio.

"Mes ne­to­li gy­ve­na­me, vos už ke­lių ki­lo­met­rų, ta­čiau mu­zie­ju­je ap­si­lan­ko­me tik­rai re­tai, o vai­kus at­si­ve­žė­me pir­mą kar­tą. Apie šven­tę su­ži­no­jo­me in­ter­ne­te. Pa­ma­tė­me, kad gra­žus oras, tai ir at­vy­kom, ne­si­ti­kė­jom la­bai di­de­lės šven­tės, ta­čiau veik­lų gau­sa tik­rai nu­ste­bi­no", – įspū­džiais da­li­no­si į šven­tę at­vy­ku­si Dai­va su šei­ma.

Šven­tės da­ly­viai tu­rė­jo ga­li­my­bę ne tik ap­žiū­rė­ti mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­ją, trum­pam nu­si­kel­ti į lie­tu­viš­ko kai­mo gy­ve­ni­mą, ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti ir pa­tys iš­mė­gin­ti se­nuo­sius ama­tus.

Di­de­lė­je pie­vo­je įsi­kū­ru­sio­se pa­la­pi­nė­se šven­tės da­ly­viai bu­vo kvie­čia­mi iš­mok­ti tai­syk­lin­gai ap­dirb­ti li­nus, vel­ti vil­ną, ga­min­ti ke­ra­mi­nius in­dus. Šven­tė­je bu­vo iš­duo­da­mos kal­vys­tės pa­slap­tys bei stik­lo ka­ro­lių ga­my­bos ypa­tu­mai. Ne tik vai­kai, bet ir suau­gę iš­mė­gi­no se­nuo­sius me­di­nius sta­lo žai­di­mus, iš­si­ke­pė na­mi­nės duo­nos ant lau­žo.

Šven­tės da­ly­viai tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su me­džio dro­žy­ba, puo­dų žie­di­mu, grū­dų ma­li­mu, py­ni­mu iš vy­te­lių bei van­tų ri­ši­mu. Bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti jau pa­ga­min­tų ama­ti­nin­kų dir­bi­nių.

Šven­tė­je taip pat vy­ko mu­zi­ki­nė pro­gra­ma. Folk­lo­ri­nės mu­zi­kos my­lė­to­jus džiu­gi­no folk­lo­ro gru­pė "Ata­ly­ja", Kė­dai­nių kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lis "Jo­ri­ja", Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro "Laip­tų ga­le­ri­ja" an­samb­lis "Sal­du­vė" bei Šiau­lių Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­los folk­lo­ro an­samb­lis "Vie­ver­sė­lis". Su­si­rin­ku­sius šok­ti kvie­tė skra­ba­li­nin­kas Egi­di­jus Im­po­lis, Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lis "Ai­di­ja" bei Bai­so­ga­los kul­tū­ros cent­ro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la "Žvan­gu­lis" ir "Bai­so­ga­los ar­mo­ni­kie­riai".

Ga­bi­jos ŠE­REI­VAI­TĖS nuotr.
Su­si­rin­ku­sius šven­tės da­ly­vius links­mi­no folk­lo­ro an­samb­liai iš Lie­tu­vos.
Ga­bi­jos ŠE­REI­VAI­TĖS nuotr.
Šven­tė­je bu­vo ga­li­my­bė įsi­gy­ti įvai­rių ama­ti­nin­kų dir­bi­nių.