Kep­tu­vė­je kep­tas ku­ge­lis

Jur­gi­tos JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.

Šiau­lie­tė So­fi­ja DAU­DO­RA­VI­ČIŪ­TĖ la­bai mėgs­ta ga­min­ti, ypač pa­tie­ka­lus iš bul­vių. Vie­no mėgs­ta­miau­sio ir ne­su­dė­tin­gai pa­ga­mi­na­mo pa­tie­ka­lo re­cep­tu So­fi­ja da­li­ja­si su "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jais.

Kep­tu­vė­je kep­tas ku­ge­lis

Rei­kės: 5–6 bul­vių, svo­gū­no, po­ros šaukš­tų mil­tų, vie­no kiau­ši­nio, drus­kos, pi­pi­rų ar ki­tų prie­sko­nių pa­gal sko­nį.

Bul­ves nu­sku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me bu­ro­ki­ne tar­ka, svo­gū­ną smul­kiai su­pjaus­to­me ir su­de­da­me ant tar­kių, įmu­ša­me kiau­ši­nį, įbe­ria­me drus­kos, pi­pi­rų, šaukš­tą mil­tų, jei teš­la skys­to­ka, įbe­ria­me dar šaukš­tą mil­tų. Vis­ką ge­rai iš­mai­šo­me.

Kep­tu­vė­je įkai­ti­na­me alie­jų, su­kre­čia­me ma­sę, iš­ly­gi­na­me šaukš­tu pa­vir­šių, kep­tu­vę ga­li­ma už­deng­ti dang­čiu, bet ne­bū­ti­nai. Ke­pa­me ant ne­di­de­lės ug­nies apie 10 mi­nu­čių. Pa­žiū­ri­me ar gra­žiai ap­skru­do, jei­gu taip, ku­ge­lį at­sar­giai at­ke­lia­me nuo dug­no ir ap­ver­čia­me. Ke­pa­me dar apie 10 mi­nu­čių, kol vėl gra­žiai ap­skrus.

Val­go­me su grie­ti­ne, grie­ti­nės ir spir­gu­čių pa­da­žu ar­ba vie­ną.

Ska­naus!