Per karščius būtinos atsargumo priemonės

El­tos nuo­tr.
Per karš­čius rei­kia daž­niau ger­ti van­dens, il­gai ne­bū­ti sau­lės ato­kai­to­je.
Į Lie­tu­vą su­grį­žus karš­čiams, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, kad bū­ti­na im­tis at­sar­gos prie­mo­nių, no­rint ap­sau­go­ti sa­ve ir ki­tus.

Ry­te, kol dar yra vė­siau ir ap­lin­kos oro tem­pe­ra­tū­ra ne­bū­na la­bai pa­ki­lu­si, re­ko­men­duo­ja­ma at­ver­ti lan­gus ir ge­rai iš­vė­din­ti pa­tal­pas. Šy­lant orui, pra­var­tu už­da­ry­ti lan­gus, už­trauk­ti užuo­lai­das ar­ba ža­liu­zes. Lan­gus ge­riau už­deng­ti švie­sios spal­vos užuo­lai­do­mis, ri­ti­ni­nė­mis užuo­lai­do­mis ar me­džia­ga su aliu­mi­nio pa­vir­šiu­mi, ku­ri at­spin­dė­tų sau­lės spin­du­lius. Karš­čių me­tu pa­tal­po­se rei­kė­tų nau­do­ti kuo ma­žiau elekt­ri­nių įren­gi­nių, dirb­ti­nės švie­sos, nes tai su­ku­ria pa­pil­do­mai ši­lu­mos.

Svar­bu pa­tal­po­se pa­lai­ky­ti ne tik op­ti­ma­lią oro tem­pe­ra­tū­rą, bet ir tin­ka­mą oro drėg­mę – 35–65 pro­cen­tus šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu. Drėg­mę pa­tal­po­se pa­lai­ky­ti pa­de­da daž­nes­nis drėg­nas pa­tal­pų va­ly­mas, dul­kių šluos­ty­mas, oro drė­kin­tu­vai. Nor­ma­li­zuo­ti oro drėg­mę taip pat pa­de­da kam­ba­ri­niai au­ga­lai.

Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cent­ro Ap­lin­kos svei­ka­tos sky­riaus ve­dė­jos Graž­vy­dės Nor­kie­nės tei­gi­mu, bū­nant lau­ke, pa­tar­ti­na ri­bo­ti bu­vi­mo sau­lė­kai­to­je lai­ką, veng­ti tie­sio­gi­nių sau­lės spin­du­lių, daž­niau bū­ti me­džių pa­vė­sy­je, po skė­čiais ar ki­ta prie­dan­ga, dė­vė­ti sau­lės aki­nius su UVA ir UVB filt­ru. Taip pat re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti ap­sau­gi­nius kre­mus nuo sau­lės su kuo di­des­niu ap­sau­gos fak­to­riaus skai­čiu­mi, ne ma­žiau 15 SPF, lū­pas tep­ti bal­za­mu su SPF.

Ne­ga­li­ma pa­lik­ti už­da­ry­ta­me au­to­mo­bi­ly­je vy­res­nio am­žiaus ar neį­ga­lių žmo­nių, vai­kų, gy­vū­nų.

Ser­gant šir­dies-krau­ja­gys­lių sis­te­mos li­go­mis, re­ko­men­duo­ja­ma ste­bė­ti sa­vo svei­ka­tos būk­lę. Pra­var­tu pa­si­tar­ti su sa­vo šei­mos gy­dy­to­ju dėl nuo­lat var­to­ja­mų vais­tų do­zės ko­re­ga­vi­mo. Esant gau­siam pra­kai­ta­vi­mui ir rau­me­nų mėš­lun­giui (trau­ku­liams), kū­no tem­pe­ra­tū­rai pa­ki­lus dau­giau ne­gu 40 laips­nių, esant karš­tai ir šla­piai odai, ra­dus su­mi­šu­sį ar be są­mo­nės žmo­gų – sku­biai kreip­tis me­di­ci­nos pa­gal­bos.

Kal­bant apie ug­dy­mo įstai­gas, mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, kad hi­gie­nos nor­mos nu­sta­to, jog mo­ky­mo kla­sė­se, mo­ky­mo ka­bi­ne­tuo­se, ak­tų sa­lė­je tem­pe­ra­tū­ra šil­tuo­ju me­tų lai­ku tu­ri bū­ti ne aukš­tes­nė kaip 28 laips­niai, spor­to sa­lė­je – ne aukš­tes­nė kaip 24 laips­niai. Tu­ri bū­ti už­tik­rin­ta na­tū­ra­laus vė­di­ni­mo per ati­da­ro­mus lan­gus ga­li­my­bė, o kur neį­reng­ta me­cha­ni­nio vė­di­ni­mo sis­te­ma – tu­ri bū­ti iš­vė­di­na­ma po kiek­vie­nos pa­mo­kos.

Atė­jus karš­tiems orams, už­siė­mi­mus pa­ta­ria­ma reng­ti ki­to­se erd­vė­se – lau­ke, par­ke ar vė­ses­nė­se pa­tal­po­se.

Taip pat mo­kyk­lų bend­ruo­me­nėms re­ko­men­duo­ja­ma, at­si­žvel­gus į iš anks­to nu­ma­to­mą karš­tes­nį orą, trum­pin­ti pa­mo­kas, reng­ti jas tik iki pa­ky­lant mi­nė­tai tem­pe­ra­tū­rai. Apie trum­pes­nį lai­ką mo­kyk­lo­je tu­rė­tų bū­ti in­for­muo­ja­mi mo­ki­nių tė­vai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.