Karčemose varžėsi rankų lenkikai

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Ab­so­liu­čio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je nu­ga­lė­to­ju ta­po klai­pė­die­tis Dei­vy­das Rim­kus (kai­rė­je).
Kar­če­mų kai­me (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) su­reng­tas at­vi­ras ran­kų len­ki­mo tur­ny­ras su­bū­rė apie pus­šim­tį stip­ruo­lių. Ab­so­liu­čio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je nu­ga­lė­jo klai­pė­die­tis ir rad­vi­liš­kie­tė.
Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Kar­če­mo­se su­reng­ta­me ran­kų len­ki­mo tur­ny­re dėl ap­do­va­no­ji­mų ko­vo­jo ke­lios de­šim­tys stip­ruo­lių.

Į tra­di­ci­niu ta­pu­sį tur­ny­rą ra­jo­no me­ro tau­rei lai­mė­ti su­va­žia­vo ran­kų len­ki­kai iš Klai­pė­dos, Ma­žei­kių, Lau­ku­vos, Kau­no, Kur­šė­nų, Pa­ne­vė­žio, Skuo­do ir Rad­vi­liš­kio.

Vy­rai var­žė­si pen­kio­se gru­pė­se, mo­te­rys – ke­tu­rio­se.

Ab­so­liu­čio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je, vy­rų gru­pė­je, nu­ga­lė­to­ju ta­po klai­pė­die­tis Dei­vy­das Rim­kus, ant­ras bu­vo rad­vi­liš­kie­tis Po­vi­las Bar­kaus­kas, tre­čias – Lu­kas Pet­kus iš Kur­šė­nų.

Mo­te­rų gru­pė­je ab­so­liu­čia nu­ga­lė­to­ja ta­po rad­vi­liš­kie­tė Ing­ri­da Blinst­ru­bie­nė, ant­rą­ją ir tre­čią­ją vie­tas ati­tin­ka­mai lai­mė­jo kur­šė­niš­kės An­ge­lė Li­dei­kie­nė ir Ja­ni­na Pet­kie­nė.

Var­žy­boms tei­sė­ja­vo tei­sė­jai Ar­nol­das Mi­lis ir Re­na­tas Zda­na­vi­čius.

Meist­rų gru­pė­je pui­kiai pa­si­ro­dė Ja­nu­ri­jus Mus­vi­cas, Vi­ta­li­jus Sur­vi­la bei Vy­tau­tas Alek­na.

Mer­gi­nų gru­pė­je šau­niai ko­vo­jo Kris­ti­na Se­niu­kai­tė, Mo­des­ta La­ti­še­vi­čie­nė, Ar­man­da Alek­nai­tė, Gin­ta­rė Ur­bo­na­vi­čiū­tė, Mo­ni­ka Mand­ra­vic­ky­tė, Ing­ri­da Blinst­ru­bie­nė, Ire­na Vil­niu­vie­nė.

Vai­ki­nų gru­pė­je – Sty­vas Mus­vi­cas, Po­vi­las Bar­kaus­kas, Ei­man­tas Le­gec­kas, Mar­ty­nas Še­me­žys.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.