Kapsulė prie Nikės įleista dar kartą

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Kap­su­lė prie per­ga­lės dei­vės Ni­kės pa­mink­lo įleis­ta ir įbe­to­nuo­ta ant­rą kar­tą, po dvi­de­šim­ties me­tų.
Ket­vir­ta­die­nį į Rad­vi­liš­kio Auš­ros aikš­tė­je sto­vin­čio Per­ga­lės dei­vės Ni­kės pa­mink­lo pa­ma­tus įleis­ta is­to­ri­nė kap­su­lė su do­ku­men­tais, liu­di­jan­čiais šio pa­mink­lo at­si­ra­di­mo is­to­ri­ją.
Ta pa­ti kap­su­lė į pa­mink­lo pa­ma­tus įlei­džia­ma ant­rą kar­tą, praė­jus dvi­de­šim­čiai me­tų.

Kap­su­lę, ku­rios vi­du­je – pluoš­tas įvai­rių do­ku­men­tų: su­si­ra­ši­nė­ji­mas su vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis, au­ko­to­jų są­ra­šai (vals­ty­bė šiam pa­mink­lui lė­šų ne­sky­rė), nuo­trau­kos – pa­si­bai­gus Ta­ry­bos po­sė­džiui, įlei­do ir įbe­to­na­vo ra­jo­no po­li­ti­kai, vi­suo­me­nės at­sto­vai.

Į Per­ga­lės dei­vės Ni­kės pa­mink­lo, skir­to pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės per­ga­lės prieš ber­mon­ti­nin­kus 80-me­tį, pa­ma­tus kap­su­lė pir­mą kar­tą bu­vo įleis­ta 1999 me­tais.

Tais me­tais, mi­nint Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės per­ga­lės prieš ber­mon­ti­nin­kus 80-me­tį, ir bu­vo ati­deng­tas pa­mink­las.

Ją įleis­ti ant­rą kar­tą pri­rei­kė po to, kai, re­konst­ruo­jant Auš­ros aikš­tę, pa­mink­las bu­vo per­kel­tas į ki­tą vie­tą.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės Pa­vel­do­sau­gos ir tu­riz­mo po­sky­rio ve­dė­jo Vy­tau­to Si­me­lio, ne­bu­vo pa­pras­ta at­ras­ti pir­mą­ją kap­su­lės įlei­di­mo vie­tą. Čia pa­gel­bė­jo bu­vęs il­ga­me­tis Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas, Rad­vi­liš­kio mies­to gar­bės pi­lie­tis Au­ge­ni­jus Jur­gaus­kas.

Anot V. Si­me­lio, kap­su­lė­je bu­vę do­ku­men­tai vis dar ge­rai iš­si­lai­kę.

Da­bar kap­su­lės tu­ri­nys bu­vo pa­pil­dy­tas is­to­ri­niais kad­rais iš pa­mink­lo per­kė­li­mo dar­bų aikš­te­lės, įdė­tas "Šiau­lių kraš­to" laik­raš­tis su straips­niu apie jo ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­ją.

V. Si­me­lis pri­mi­nė Ni­kės pa­mink­lo vie­tos pa­rin­ki­mo is­to­ri­ją. Jo tei­gi­mu, bu­vo rink­ta­si iš ke­lių vie­tų: prie J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je esan­čio ma­lū­no, mies­to se­nų­jų ka­pi­nių, ta­čiau pa­si­rink­ta cent­ri­nė mies­to vie­ta, ša­lia Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to, ten bu­vu­sia­me par­ke­ly­je.

Ni­kės pa­mink­lo va­rian­tas pa­si­rink­tas iš ke­lių. Jo ati­den­gi­mo die­ną vy­ko ka­ri­nis pa­ra­das, moks­li­nė kon­fe­ren­ci­ja.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.