Kalnelyje nuvilnijo vasaros žaidynės

Kal­ne­lio kai­mo bend­ruo­me­nės „Si­dab­rė“ nuo­tr.
Aist­ros ir spor­ti­nis azar­tas vy­ra­vo pa­plū­di­mio tink­li­nio var­žy­bo­se.
Į Kal­ne­lio kai­mo bend­ruo­me­nės „Si­dab­rė“ žai­dy­nes bu­vo su­kvies­ti suau­gu­sie­ji ir vai­kai, vie­tos gy­ven­to­jai ir su­grį­žu­sie­ji iš už­sie­nio.

Pir­miau­sia iš pat ry­to no­rin­čius spor­tuo­ti per gar­sia­kal­bius ra­gi­no rink­tis kvies­lės: Ja­ni­na Kle­mie­nė, Li­na Si­gi­ta Ja­tu­lie­nė, Ju­ri­ta Jo­cie­nė. Ren­gi­nį ve­dė Kal­ne­lio duk­ra – Klai­pė­do­je kul­tū­ri­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­re dir­ban­ti Ine­ta Gi­baus­kai­tė.

Iš vi­so suė­jo, su­si­rin­ko ke­tu­rios vai­kų ir še­šios suau­gu­sių­jų ko­man­dos, ku­rias ver­ti­no ir joms tei­sė­ja­vo spor­to klu­bo „Gas­čiū­nai“ va­do­vas Kęs­tu­tis La­du­kas ir Jo­niš­kio spor­to cent­ro tre­ne­rė Vir­gi­ni­ja Bu­tau­tie­nė.

Suau­gu­sie­ji run­gė­si ko­man­di­nė­se pa­plū­di­mio tink­li­nio ir kro­ke­to var­žy­bo­se, es­ta­fe­tė­je ir šei­mos rung­ty­je. Vai­kai tu­rė­jo sa­vas – links­mą­sias – už­duo­tis.

Be vi­so to jė­gas ga­lė­jo iš­ban­dy­ti stip­ruo­liai, ku­rie bu­vo kvie­čia­mi iš­ties­to­se ran­ko­se lai­ky­ti 10 lit­rų tal­pas su van­de­niu, į to­lį mė­ty­ti gi­rą, o akies taik­lu­mą bu­vo ga­li­ma įver­tin­ti smi­gi­nio var­žy­bo­se.

Suu­su­ma­vus re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad smi­gi­nio rung­ty­je tarp mo­te­rų ir vy­rų ge­riau­si bu­vo Dei­man­tė Kriš­čiū­nai­tė, ku­ri pir­ma ir ga­liū­nų rung­ty­se, ir Vy­gan­tas Ja­sai­tis. Tarp stip­ruo­lių vy­rų ne­pra­len­kia­mas bu­vo Ta­das Sa­ba­šaus­kas, jis ir gi­rą nu­me­tė to­liau­siai. Mo­te­rų gru­pė­je čia la­biau­siai se­kė­si Dai­nai Prie­lai­die­nei.

Šei­mų rung­ty­je vy­rai tu­rė­jo ne­šti žmo­nas, bet ka­dan­gi neat­si­ra­do pa­kan­ka­mai to­kių po­rų, rung­tis bu­vo pa­ko­re­guo­ta ir prie star­to li­ni­jos sto­jo sa­vo bro­lius, se­se­ris, gi­mi­nai­čių vai­kus ne­šę var­žy­vų da­ly­viai. Nu­ga­lė­to­jais ta­po Egi­di­jus Ste­po­na­vi­čius su sū­nė­nu Ar­nu Da­naus­ku.

Tarp suau­gu­sių­jų ko­man­dų ge­riau­sių­jų var­das ati­te­ko „Ža­lių­jų 3“ ko­man­dai, o vi­sos vai­kų ko­man­dos pri­pa­žin­tos ly­gia­ver­tė­mis.

Šven­tė­je dai­na­vo Si­gi­ta Ra­mo­nai­tė, Jo­niš­kio mo­te­rų aso­cia­ci­jos an­samb­lis „Gai­va“ (va­do­vas Fe­do­ras Bon­da­re­vas), ei­les sky­rė li­te­ra­tės Vir­gi­ta Tu­mi­nie­nė, Re­gi­na Brie­dy­tė. Vi­siems apie 120 ren­gi­nio da­ly­vių pa­so­tin­ti pa­ka­ko Jo­no Gvoz­do iš­vir­tos sriu­bos ka­ti­lo.

Spor­to šven­tei Kal­ne­lio kai­mo bend­ruo­me­nė įsi­gi­jo ir 20 komp­lek­tų ap­ran­gos – marš­ki­nė­lių ir ke­pu­rai­čių – su lo­go­ti­pu bei pa­va­di­ni­mu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.