Kaimo tradicija tęsiama 15 metų

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Gied­rius La­ba­naus­kas (kai­rė­je) ir Eri­kas Kry­ge­ris, už ak­ty­vią veik­lą ap­do­va­no­ti Sei­mo na­rio Arū­no Gu­mu­liaus­ko pa­dė­kos raš­tais, šio­je šven­tė­je vi­rė jau įpras­tą šiu­pi­nį.
Stun­giuo­se (Joniškio r.) šeš­ta­die­nį vy­ko tra­di­ci­nė kai­mo šven­tė „Šir­dy pra­žy­dęs ma­no kai­mas“, ku­ri už­gi­mė prieš 15 me­tų vie­tos jau­ni­mo ir bib­lio­te­ki­nin­kės ini­cia­ty­va, o vė­liau plė­tė­si, au­go, ta­po bend­ruo­me­nės ren­gi­niu, įjun­gian­čiu gau­sų bū­rį žmo­nių.

Kai­mo šven­tę pa­svei­ki­ni­mu, po­smais apie įsi­bė­gė­jan­čią va­sa­rą pra­dė­jo vie­tos kul­tū­ros ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, bib­lio­te­ki­nin­kė Dia­na Ki­de­lie­nė, ir ta­pu­si šio ren­gi­nio ve­dė­ja. Mu­zi­ki­niai svei­ki­ni­mai iš anks­to skrie­jo ir ar­tė­jan­čių Jo­ni­nių ar­ba Ra­sos – va­sa­ros sau­lėg­rį­žos šven­tės var­du­vi­nin­kams: Jo­nams, Ja­ni­noms, Ra­soms, ku­rių ren­gi­ny­je bu­vo ne vie­nas.

Su­si­rin­ku­sius pa­svei­ki­nęs Sei­mo na­rys Arū­nas Gu­mu­liaus­kas pa­dė­kos raš­tus įtei­kė ak­ty­viems Stun­gių kai­mo žmo­nėms: Arū­nui Po­ciui, Gied­riui La­ba­naus­kui, Eri­kui Kry­ge­riui ir Vy­tau­tui Pla­vi­čiui.

Pa­sak bib­lio­te­ki­nin­kės ir kul­tū­ros ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rės D. Ki­de­lie­nės, ap­do­va­no­ji­mų, be abe­jo, yra ga­vu­sios ir Stun­gių mo­te­rys, ta­čiau šį­kart ypač no­rė­ta pa­dė­ko­ti trims kai­me įsi­tvir­ti­nu­siems jau­ni­mo at­sto­vams, ku­rie vi­sa­da sku­ba pa­dė­ti. Jau­nas ūki­nin­kas Arū­nas Po­cius ne­pra­šo­mas vi­są prie­ka­bą mal­kų at­ve­žė bend­ruo­me­nei, nuo sta­ty­bų li­ku­sios me­die­nos po gais­ro ūki­nia­me pa­sta­te pa­siū­lė Dia­nai ir Ar­tū­rui Ki­de­liams. Jei ko rei­kia, vi­sa­da ge­ra­no­riš­kas ir pa­slau­gus. Ne ma­žiau lau­rų nu­si­pe­lnę ir Gied­rius La­ba­naus­kas bei Eri­kas Kry­ge­ris, jau ta­pę nuo­la­ti­niais ren­gi­nių šiu­pi­nio vi­rė­jais. Ir šį­kart jie da­ly­vius vai­ši­no šiuo gar­džiu mais­tu, be to, pri­rau­gė ir ke­pė šven­tei šaš­ly­kų, sku­bė­jo pa­dė­ti sta­ty­ti pa­la­pi­nes, or­ga­ni­za­vo jau­ni­mą.

Tarp jau­ni­mo vie­nin­te­lis vy­res­nis Vy­tau­tas Pla­vi­čius ap­do­va­no­tas už nuo­la­ti­nę fi­nan­si­nę pa­ra­mą kai­mo bend­ruo­me­nės ir ki­tų or­ga­ni­zuo­ja­miems ren­gi­niams.

Pag­rin­di­nėms or­ga­ni­za­to­rėms Da­liai La­ba­naus­kie­nei ir Dia­nai Ki­de­lie­nei dė­ko­jo gy­ven­to­ja Vir­gi­ni­ja Strel­čiū­nie­nė, įtei­ku­si su­ve­ny­ri­nes pa­sa­gas ir po va­zo­ni­nę gė­lę.

Šven­tė, pra­si­dė­ju­si šeš­tą va­ka­ro, tru­ko iki ant­ros nak­ties. D. Ki­de­lie­nė ve­dė hu­mo­ris­ti­nį auk­cio­ną, kvie­tė min­ti mįs­les, da­ly­vau­ti žai­di­me „Taip ir ne“, vi­sus links­mi­no Jo­no Ja­so va­do­vau­ja­ma ka­pe­la „Jaz­mi­nai“ ir pa­ro­di­jų gru­pė „3+R“ iš Kel­mės ra­jo­no. Ypač daug dė­me­sio su­lau­kė at­rak­ci­ja „5 D aki­niai“, kur kiek­vie­nas, už­si­dė­jęs spe­cia­lius aki­nius, ga­lė­jo su­da­ly­vau­ti vir­tua­lio­je rea­ly­bė­je. Ren­gi­nio pa­bai­go­je dan­gų nu­švie­tė fe­jer­ver­kai.

Pag­rin­di­niai or­ga­ni­za­to­riai – Stun­gių kai­mo bend­ruo­me­nė (va­do­vė Da­lia La­ba­naus­kie­nė) ir Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ras (ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Dia­na Ki­de­lie­nė) dar li­kus ge­ro­kai lai­ko iki šven­tės kvie­tė žmo­nes pri­si­dė­ti prie jos lė­šo­mis. Pra­šy­mas su­lau­kė at­gar­sio – kas au­ko­jo 10, kas 20, o kas net ir 50 eu­rų.

Šiam ren­gi­niui, or­ga­ni­zuo­ja­mam jau 15 me­tų, pra­džią da­vė tuo me­tu Stun­giuo­se vei­kęs jau­ni­mo klu­bas prie bib­lio­te­kos fi­lia­lo. Kar­tu su bib­lio­te­ki­nin­ke bu­vo su­reng­ta pir­mo­ji šven­tė su lo­te­ri­jo­mis, šo­kiais, mu­zi­ka, jau­ni­mo klu­bo na­rių pa­si­ro­dy­mu. Vė­liau prie ini­cia­ty­vos pri­si­jun­gė ir ją pe­rė­mė kai­mo bend­ruo­me­nė.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Ypač daug dė­me­sio su­lau­kė at­rak­ci­ja „5 D aki­niai“, kur kiek­vie­nas, už­si­dė­jęs spe­cia­lius aki­nius, ga­lė­jo su­da­ly­vau­ti vir­tua­lio­je rea­ly­bė­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.