Juodojo obelisko prie Katedros neliks

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ša­lia Sa­vi­val­dy­bės stūk­san­tis juo­do gra­ni­to obe­lis­kas bus de­mon­tuo­tas.
Šiau­liuo­se re­konst­ruo­ja­mos Pri­si­kė­li­mo aikš­tės priei­go­se bus per­tvar­ko­ma ir so­vie­ti­nės ar­mi­jos ka­rių pa­lai­do­ji­mo vie­ta ša­lia Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ros. Žu­vu­sių­jų pa­lai­kai ne­ju­di­na­mi, bet so­viet­me­čiu įreng­to mo­nu­men­to vaiz­das kei­sis iš es­mės – ar­ti­miau­siu me­tu čia ne­be­liks juo­do­jo obe­lis­ko.

Komp­ro­mi­si­nis va­rian­tas

Ša­lia Ka­ted­ros yra pa­lai­do­ta pus­šim­tis Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ta­ry­bi­nės ar­mi­jos ka­rių. Iš jų du ne­ži­no­mi.

So­viet­me­čiu įreng­tas mo­nu­men­tas su obe­lis­ku, prie ku­rio anuo­met de­gė "am­ži­no­ji ug­nis", se­niai ke­lia dis­ku­si­jas bend­ruo­me­nė­je.

Ren­gian­tis aikš­tės re­konst­ruk­ci­jai vėl bu­vo pra­dė­ta kal­bė­ti apie ga­li­my­bę iš­kel­ti ka­rių pa­lai­kus ir obe­lis­ką iš mies­to cent­ro į Gin­kū­nų ka­rių ka­pi­nes.

Bet tam prie­ši­no­si ka­ro ve­te­ra­nai, o į Sa­vi­val­dy­bę at­vy­kę Ru­si­jos am­ba­sa­dos at­sto­vai ban­dė ti­kin­ti, jog nė mo­nu­men­to ne­ga­li­ma ju­din­ti – esą tai kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bė.

Šios vie­tos tvar­ky­bos pro­jek­tą ren­gė Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos au­to­rius ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas.

"Ne­kal­bė­kim apie ka­pi­nes, čia – pa­lai­do­ji­mo vie­ta, ver­ty­bė yra tik žu­vu­sių­jų pa­lai­kai, bet ne mo­nu­men­tas, – pa­brė­žė V. Ru­do­kas "Šiau­lių kraš­tui". – Kaip pi­lie­tis ir kaip ar­chi­tek­tas sa­kau, ir kol gy­vas bū­siu sa­ky­siu, kad pa­lai­kus rei­kia iš­kel­ti į de­ra­mą jiems vie­tą, į Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ka­rių ka­pi­nes Gin­kū­nuo­se. Bet tam nė­ra po­li­ti­nės va­lios."

Įsi­ti­ki­nęs, jog "anks­čiau ar vė­liau rei­kės tai pa­da­ry­ti." Bet, ka­dan­gi iš­kel­ti pa­lai­kų "ne­lei­do res­pub­li­ki­nė val­džia", tad ei­na­ma "komp­ro­mi­so ke­liu".

Pri­ver­tė ma­ne re­konst­ruo­ti esa­mą mo­nu­men­tą, ku­rį su­da­ro ke­lios da­lys, ir kuo ma­žes­nėm są­nau­dom. Tai, kas bus, – ne ma­no va­rian­tas.

Re­konst­ruos, bet be obe­lis­ko

"Pri­ver­tė ma­ne re­konst­ruo­ti esa­mą mo­nu­men­tą, ku­rį su­da­ro ke­lios da­lys, ir kuo ma­žes­nėm są­nau­dom, – sa­kė V. Ru­do­kas. – Tai, kas bus, – ne ma­no va­rian­tas."

Pab­rė­žė, jog Sa­vi­val­dy­bės val­džia at­me­tė jo siū­ly­mą vis­ką nau­jai da­ry­ti – mo­nu­men­tą pa­nai­kin­ti, žo­ly­te už­sė­ti ir ant iš­grįs­tų ak­me­ni­nių juos­tų su­dė­ti esa­mus ak­me­nu­kus su žu­vu­sių­jų pa­var­dė­mis.

"Man lie­pė ras­ti komp­ro­mi­si­nį va­rian­tą, ku­ris nu­ra­min­tų emo­ci­ją, kad tas mo­nu­men­tas taip stip­riai mū­sų ne­veik­tų, – ko­men­ta­vo si­tua­ci­ją ar­chi­tek­tas. – Tad pa­da­riau mak­si­mum, ką ga­lė­jau."

Kas bus da­ro­ma?

Ar­chi­tek­tas var­di­jo, jog obe­lis­kas, ku­ris yra "pa­dė­tas" ant rau­do­no di­džiu­lio po­sta­men­to, vi­siš­kai nai­ki­na­mas – bus de­mon­tuo­tas.

Pos­ta­men­tas, ku­ris yra by­ran­tis, su­plei­šė­jęs, bus pa­že­min­tas iki 10–15 cm aukš­čio. Ak­me­ni­nė plokš­tė, ant ku­rios de­da­mos žva­ku­tės, iš­liks.

At­ra­mi­nė sie­nu­tė su pa­mink­li­niais var­di­niais įra­šais lie­ka, bus re­mon­tuo­ja­ma.

Ke­tu­rios ste­los – ak­me­ni­nės juo­dos plokš­tės su did­vy­rių var­dais – taip pat lie­ka. Tik bus pa­gul­dy­tos to­je pa­čio­je vie­to­je ant pa­svi­ru­sios at­ra­mi­nės sie­nu­tės.

Vi­sa te­ri­to­ri­ja bus ap­žel­din­ta že­maū­giais il­ga­me­čiais au­ga­lais.

"Mū­sų tiks­las, kad ne­be­ma­ty­tu­me to mo­nu­men­to, žvelg­da­mi į Ka­ted­rą nuo skve­ro, ku­ria­me sta­ty­si­me mo­nu­men­tą sa­vo ko­vo­to­jams už Tau­tos lais­vę, kad tas sve­tim­kū­nis ne­bek­liū­tų už akių", – ak­cen­ta­vo V. Ru­do­kas.

Dar­bai bus pra­dė­ti ar­ti­miau­siu me­tu ir baig­ti dar šie­met kar­tu su Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja.

Šis tvar­ky­bos pro­jek­tas, skir­tin­gai nei aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos, ku­riai skir­ti eu­ro­pi­nės pa­ra­mos pi­ni­gai, įgy­ven­di­ni­mas tik iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų. Kai­nuos 152 tūks­tan­čius eu­rų.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Šios ak­me­ni­nės ste­los bus pa­gul­dy­tos ant že­mės, ant pa­svi­ru­sios at­ra­mi­nės sie­ne­lės.