Juodojo obelisko prie Katedros neliks

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ša­lia Sa­vi­val­dy­bės stūk­san­tis juo­do gra­ni­to obe­lis­kas bus de­mon­tuo­tas.
Šiau­liuo­se re­konst­ruo­ja­mos Pri­si­kė­li­mo aikš­tės priei­go­se bus per­tvar­ko­ma ir so­vie­ti­nės ar­mi­jos ka­rių pa­lai­do­ji­mo vie­ta ša­lia Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ros. Žu­vu­sių­jų pa­lai­kai ne­ju­di­na­mi, bet so­viet­me­čiu įreng­to mo­nu­men­to vaiz­das kei­sis iš es­mės – ar­ti­miau­siu me­tu čia ne­be­liks juo­do­jo obe­lis­ko.

Komp­ro­mi­si­nis va­rian­tas

Ša­lia Ka­ted­ros yra pa­lai­do­ta pus­šim­tis Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ta­ry­bi­nės ar­mi­jos ka­rių. Iš jų du ne­ži­no­mi.

So­viet­me­čiu įreng­tas mo­nu­men­tas su obe­lis­ku, prie ku­rio anuo­met de­gė "am­ži­no­ji ug­nis", se­niai ke­lia dis­ku­si­jas bend­ruo­me­nė­je.

Ren­gian­tis aikš­tės re­konst­ruk­ci­jai vėl bu­vo pra­dė­ta kal­bė­ti apie ga­li­my­bę iš­kel­ti ka­rių pa­lai­kus ir obe­lis­ką iš mies­to cent­ro į Gin­kū­nų ka­rių ka­pi­nes.

Bet tam prie­ši­no­si ka­ro ve­te­ra­nai, o į Sa­vi­val­dy­bę at­vy­kę Ru­si­jos am­ba­sa­dos at­sto­vai ban­dė ti­kin­ti, jog nė mo­nu­men­to ne­ga­li­ma ju­din­ti – esą tai kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bė.

Šios vie­tos tvar­ky­bos pro­jek­tą ren­gė Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos au­to­rius ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas.

"Ne­kal­bė­kim apie ka­pi­nes, čia – pa­lai­do­ji­mo vie­ta, ver­ty­bė yra tik žu­vu­sių­jų pa­lai­kai, bet ne mo­nu­men­tas, – pa­brė­žė V. Ru­do­kas "Šiau­lių kraš­tui". – Kaip pi­lie­tis ir kaip ar­chi­tek­tas sa­kau, ir kol gy­vas bū­siu sa­ky­siu, kad pa­lai­kus rei­kia iš­kel­ti į de­ra­mą jiems vie­tą, į Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ka­rių ka­pi­nes Gin­kū­nuo­se. Bet tam nė­ra po­li­ti­nės va­lios."

Įsi­ti­ki­nęs, jog "anks­čiau ar vė­liau rei­kės tai pa­da­ry­ti." Bet, ka­dan­gi iš­kel­ti pa­lai­kų "ne­lei­do res­pub­li­ki­nė val­džia", tad ei­na­ma "komp­ro­mi­so ke­liu".

Pri­ver­tė ma­ne re­konst­ruo­ti esa­mą mo­nu­men­tą, ku­rį su­da­ro ke­lios da­lys, ir kuo ma­žes­nėm są­nau­dom. Tai, kas bus, – ne ma­no va­rian­tas.

Re­konst­ruos, bet be obe­lis­ko

"Pri­ver­tė ma­ne re­konst­ruo­ti esa­mą mo­nu­men­tą, ku­rį su­da­ro ke­lios da­lys, ir kuo ma­žes­nėm są­nau­dom, – sa­kė V. Ru­do­kas. – Tai, kas bus, – ne ma­no va­rian­tas."

Pab­rė­žė, jog Sa­vi­val­dy­bės val­džia at­me­tė jo siū­ly­mą vis­ką nau­jai da­ry­ti – mo­nu­men­tą pa­nai­kin­ti, žo­ly­te už­sė­ti ir ant iš­grįs­tų ak­me­ni­nių juos­tų su­dė­ti esa­mus ak­me­nu­kus su žu­vu­sių­jų pa­var­dė­mis.

"Man lie­pė ras­ti komp­ro­mi­si­nį va­rian­tą, ku­ris nu­ra­min­tų emo­ci­ją, kad tas mo­nu­men­tas taip stip­riai mū­sų ne­veik­tų, – ko­men­ta­vo si­tua­ci­ją ar­chi­tek­tas. – Tad pa­da­riau mak­si­mum, ką ga­lė­jau."

Kas bus da­ro­ma?

Ar­chi­tek­tas var­di­jo, jog obe­lis­kas, ku­ris yra "pa­dė­tas" ant rau­do­no di­džiu­lio po­sta­men­to, vi­siš­kai nai­ki­na­mas – bus de­mon­tuo­tas.

Pos­ta­men­tas, ku­ris yra by­ran­tis, su­plei­šė­jęs, bus pa­že­min­tas iki 10–15 cm aukš­čio. Ak­me­ni­nė plokš­tė, ant ku­rios de­da­mos žva­ku­tės, iš­liks.

At­ra­mi­nė sie­nu­tė su pa­mink­li­niais var­di­niais įra­šais lie­ka, bus re­mon­tuo­ja­ma.

Ke­tu­rios ste­los – ak­me­ni­nės juo­dos plokš­tės su did­vy­rių var­dais – taip pat lie­ka. Tik bus pa­gul­dy­tos to­je pa­čio­je vie­to­je ant pa­svi­ru­sios at­ra­mi­nės sie­nu­tės.

Vi­sa te­ri­to­ri­ja bus ap­žel­din­ta že­maū­giais il­ga­me­čiais au­ga­lais.

"Mū­sų tiks­las, kad ne­be­ma­ty­tu­me to mo­nu­men­to, žvelg­da­mi į Ka­ted­rą nuo skve­ro, ku­ria­me sta­ty­si­me mo­nu­men­tą sa­vo ko­vo­to­jams už Tau­tos lais­vę, kad tas sve­tim­kū­nis ne­bek­liū­tų už akių", – ak­cen­ta­vo V. Ru­do­kas.

Dar­bai bus pra­dė­ti ar­ti­miau­siu me­tu ir baig­ti dar šie­met kar­tu su Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja.

Šis tvar­ky­bos pro­jek­tas, skir­tin­gai nei aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos, ku­riai skir­ti eu­ro­pi­nės pa­ra­mos pi­ni­gai, įgy­ven­di­ni­mas tik iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų. Kai­nuos 152 tūks­tan­čius eu­rų.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Šios ak­me­ni­nės ste­los bus pa­gul­dy­tos ant že­mės, ant pa­svi­ru­sios at­ra­mi­nės sie­ne­lės.

Komentarai

Ramus    Tre, 2019-09-04 / 09:26
Udalcovas lieps kam nors garsiai paverkti. Gal iš karto ratukus joms pritaisyti? Nebus juk čia amžinai, lengviau bus nuvežti kur priklauso - į karių kapinių plotą?
miestietis    Tre, 2019-09-04 / 10:06
Tai taip išeina, kad Vilniaus Daukantas, tas pats, kuris mumis drąsino prieš nieką nedrebėti, mums neleido iškelti okupacinės kariuomenės kareivių palaikų. Aišku, pačios buvusios Prezidentės prišnekinti pakomentuoti situaciją nepavyks, bet, pavyzdžiui, buvusį Kauno komjaunuolių vadą- Linkevičių, tai gal kaip nors pavyktu. Pasakysiu taip- vargšai nabagai mes su ta laisve- mitinguojam, sakom prakalbas, NATO lėktuvai drebina mūsų miesto pastatų langus bei žmonių ausų būgnelius savo nesibaigiančiu griausmu kožne kas dien po kelis kartus, bet kuomet reikia iškelti politines kapines iš pačio miesto centro, mūsų laisvė baigiasi net neužgimus. Mane didelis liūdesys yra apėmęs ir daugiau savo sieloje aš nebepiešiu savo laisvės obelisko miesto aikštėje.
miestietis    Tre, 2019-09-04 / 10:21
Kiek nusiraminęs, aš jums papasakosiu neišgalvotą tarybinių laikų įvykį. Gyveno sau, galima sakyti- eilinis, šiaulietis savo butelyje Varpo gatvėje, tiesiai priešais Katedrą ir galvoja, kad jis yra buto šeimininkas(nors iš tikrųjų tik orderio turėtojas). Ir iš kur buvęs ir kur nebuvęs, atsibastė į Šiaulius rusė, ir pareiškė, kad būtinai nori apsigyventi tame bute, kuriame jau gyveno anksčiau paminėtas šiaulietis, nes, supraskite, jai per langus būtinai turi matytis jos kritusio giminaičio kapas, gulintis prie Juodojo obelisko. Ir kaip jūs manote- tą buvusį žmogelį iškrausto, ir įkelia naują išvaduotojų atstovą, kuris galėtu kiekvieną dieną matyti savo žuvusio giminaičio kapą. Vot tokie dalykai buvo tais laikais.
Liucijus    Tre, 2019-09-04 / 12:25
Bailiai neišdrįso kapinių iškelti į kapinėms skirtą vietą. Gėda !
Už sk.30     Tre, 2019-09-04 / 12:36
Bet Jėzus atsakė: “Sek paskui mane ir palik mirusiems laidoti savo numirėlius”.
Šiaulietis    Tre, 2019-09-04 / 13:08
Nejaugi TSRS Raudonosios armijos karius,išvadavusius ne tik Šiaulius,bet ir visą pasaulį nuo žiauraus fašizmo niekinantiems individams atrodo,jog landzbergizmas yra amžinas ir neateis laikas,kai jiems už savo juodus darbus teks rimtai atsakyti?
Siaulieciui    Tre, 2019-09-04 / 15:04

In reply to by Šiaulietis

Tai, kad ne tik cccp kovojo pries fasizma. Vokietija atsiprase uz savo pabaisa, o rusai garbina.... nors rusu pabaisa nebuvo niekuo geresnis. Tie kareiviai niekuo nekalti, jie aukos, bet musu jie neisvadavo is okupacijos, o Landsbergis prisidejo ir labai daug.
>>siaulieciui    Tre, 2019-09-04 / 15:15

In reply to by Šiaulietis

nereikia skubėt, juk ta pati CCCP su fašistine Vokietija sudarė sutartį, pasirašė slaptuosius Molotovo - Ribentropo protokolus ir tokiu būdu tapo sąjungininkais, t.y. CCCP tapo fašistų sąjungininke - darytina išvada, kad tokia pat..
Vladimiras    Tre, 2019-09-04 / 18:23

In reply to by Šiaulietis

Klausyk *** kalba ne apie juos o apie kapus….turejo but viena tvarka visiems ….vokieciams rusams zydams ir visiems kitiems….visi zuve vienuose kapinese….o ne po visa miesta bele kur….bet kadangi yra bestuburiu kurie besmegeniai klauso isakymus is uzsienio tai tik dar karta reikalauja nusivylimo ir nepagarbos….
rimas    Tre, 2019-09-04 / 19:41

In reply to by Šiaulietis

Fasizmas ar stalinizmas tai blogis,vienas uz kita didesnis,o landzbergizmas dar i sibira ir i kapines nei vieno nenuvare,tad nera ko cia vadintis siaulieciu ir skleisti erezijas
Objektyviai    Tre, 2019-09-04 / 14:01
net nekilo toks klausimas, kad ten trukdo kam tai. Tiek metų pragulėjo lai sau ilsisi, juk krite jauni kareivėliai visai nekalti. Jie te buvo raudonojo teroro įrankiai. Visos civilizuotos šalys (Vokietija, Austrija, Vengrija kt.) prižiūri panašius objektus savo šalyse, ir tik nuo to laimi ekonomiškai. Ar mes nesuinteresuoti turėti gerų santykių su kaimynais, ir mažinti įtampą ?
miestietis    Tre, 2019-09-04 / 14:14
Aš daug ką galiu suprasti ir pateisinti, net tai, kad rusiškiems imperiniams šovinistams pavergti kaimynines tautas pagal juos yra normalu, bet kaip suprasti vietinius, atseit lietuvius, kuriems raudonasis maras yra gėris ir moralė, tai čia jau iškrypimas gaunasi. Dar kartą kartoju- kritę eiliniai raudonarmiečiai, kovoję prieš vokiškąjį nacizmą, daugel atvejų yra nekalti, nes jie pasirinkimo laisvės neturėjo, ir privalėjo mušti fašistą ir gerai darė, kad davė jiems į kaulus, bet mums nuo to didelė laimė neaplankė, nes vieną brudą pakeitė kitas brudas, tik kad savo niekšybes rusiškieji fašistai įvilkdavo į gražesnį popieriuką, o vietiniams prisitaikėliams ir padlaižūnams atsivėrė naujos galimybės. Daug nėra ką čia kalbėti- anksčiau ar vėliau tos politinės kapinės bus perkeltos į paprastas civilines kapines ir basta, tik tai jau atliks tie, kurie nekrūpčios nuo lapo virptelėjimo.
Obelyskas    Tre, 2019-09-04 / 17:52
gerai rusai ir daro,kad neileido tu lendzgrybiniu gauju ,prisidengus misija Sibiras,kad statyti kokius tai pamiatnykus ir mojuoti lendzgrybinem veliavom....
gyventojas Siauliu    Tre, 2019-09-04 / 18:25
jau norisi kad greiciau pasibaigtu mieste tie bardakai,bet bus grazu....pakentekim
kike    Tre, 2019-09-04 / 18:52
Šlovė kariams, kritusiems šventoje kovoje prieš vokiškąjį fašizmą.
Ei    Tre, 2019-09-04 / 20:24
Dabar Šiauliai tiek išdraskyti, kad nugriovus dar vieną ar kitą akmenuką - reikšmės nebesudaro. Šmiki, toliau vartyk miestą. Tau sekasi griauti,***
Nustebęs    Tre, 2019-09-04 / 20:43
Niekada nemačiau prie katedros jokio obelisko. Tai, ką matau nuotraukoje - visai ne obeliskas, kodėl jį taip vadinate? Ar gal tas vardas turi kokių nors sąsajų su Remarko "Juoduoju obelisku"?
Yomajo    Tre, 2019-09-04 / 21:42
Miesto centre okupaciniai kolonistiniai reliktai ir politiniams prostitutams viskas gerai!Kodėl?Nes kas jiems daryt,jei jie ims ir pareis?!Aikštė dar vadinasi PRISIKELIMO!Gal merui ir jo gaujai ją vadinti tiesiog Išvaduotojų ar Stalino?
Vantuzas    Tre, 2019-09-04 / 21:53
miestietis - nu ir demagogas tu. Pagal kalbos ne lietuvys. Cholujas.
Saulius    Ket, 2019-09-05 / 07:33
Pritariu Miestiečiui.Mūsų laisvė baigiasi ten, kur nurodo ponai iš Vilniaus ir URM.Reikėjo to tikėtis stebint, kokios aistros virė dėl Žaliojo tilto.Nebeverta toliau diskutuot apie jokius paminklus jokiems kovotojams,jei bijom savo mieste pajudint stalinistinį grabą.Siūlau miesto centre statyt paminklą Prisitaikėliui - tai esminis lietuvio bruožas, nacionalinė ypatybė.
Vantuzas    Ket, 2019-09-05 / 22:05
Demagogija (gr. dēmos – liaudis + agōgos – vadovas) – naudos, pripažinimo ir populiarumo siekimas apgaule, melagingais pažadais, meilikavimu, faktų iškraipymu, kritikos slopinimu, teisingos informacijos nutylėjimu.
Gavrošas    Ket, 2019-09-05 / 23:06
Į lietuvių kalbą vertė poetas Kazys Binkis. 1. Pirmyn, vergai nužemintieji,Išalkusi minia, pirmyn!Sukilkit, žmonės pavergtieji,Visi kovon išvien smarkyn!Pasaulį seną išardysim,Iš pačių pamatų ir tuoNaujai pasaulį atstatysim–Kas buvo nieks, tas bus viskuo.priedainis (2 kartus):Tai jau yr paskutinėSprendžiamoji kovaInternacionaleŽmonijos atgaiva
Bočius    Šeš, 2019-09-07 / 10:59
Nuo kada ir kodėl šis paminklas "obelisku" pradėtas vadinti...? Gal dėl to, jog padaryti "meškos paslaugą", kad Rusija pradėtu putotis ir priešintis "obelisko" nuvertimui, labai jau didingai tai skamba.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.