Išleistas 12-asis "Padubysio kronikų" numeris

R. Ža­dei­ky­tės nuo­tr.
Pro­fe­so­rius me­no­ty­ri­nin­kas Vy­te­nis Rim­kus pri­sta­tė žur­na­le spaus­din­tą straips­nį apie ne­se­niai am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vu­sią dai­li­nin­kę pri­mi­ty­vis­tę Ele­ną Ado­mai­tie­nę.
Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mo­kyk­lo­je-dau­gia­funk­cia­me cent­re pri­sta­ty­tas jau 12-asis Ba­zi­lio­nuo­se lei­džia­mo is­to­ri­jos ir kul­tū­ros žur­na­lo „Pa­du­by­sio kro­ni­kos“ nu­me­ris. Žur­na­lo stei­gė­jas – Ro­mual­das Ozo­las (1939-2015), jį lei­džia Ro­mual­do Ozo­lo pa­ra­mos fon­das, o lei­dy­bą re­mia – Spau­dos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos rė­mi­mo fon­das, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Al­gir­das Sau­dar­gas bei bend­ro­vė, va­do­vau­ja­ma To­mo Mar­cin­ke­vi­čiaus.

12-ojo žur­na­lo nu­me­rio vir­še­ly­je – Du­by­sos upės vin­giai ties Juš­kai­čių kai­mu. Vie­no iš žur­na­lo lei­dė­jų, Ba­zi­lio­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro di­rek­to­riaus Ri­man­to Go­rio žo­džiais, pa­ga­liau pa­vy­ko įgy­ven­din­ti pa­ties R. Ozo­lo idė­ją – vir­še­ly­je įdė­ti Du­by­sos upės nuo­trau­ką, fo­tog­ra­fuo­tą iš paukš­čio skry­džio. Vir­še­lio nuo­trau­ka – Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos.

Žur­na­las pra­si­de­da Pro me­mo­ria ar­cheo­lo­gei dr. Bi­ru­tei Sa­lat­kie­nei, ku­ri am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vo per­nai gruo­dį. B. Sa­lat­kie­nė bu­vo ak­ty­vi žur­na­lo „Pa­du­by­sio kro­ni­kos“ bend­ra­dar­bė, re­dak­ci­nės ko­le­gi­jos na­rė, pa­ti ir jos stu­den­tai spaus­di­no žur­na­lo pus­la­piuo­se ne vie­ną straips­nį ar­cheo­lo­gi­nių ty­ri­nė­ji­mų te­ma.

Sei­mo na­rys pro­fe­so­rius is­to­ri­kas Arū­nas Gu­mu­liaus­kas spaus­di­na drau­ge su Jo­vi­ta Če­paus­kai­te pa­ra­šy­tą is­to­ri­nio vei­ka­lo da­lį apie kul­tū­ri­nę-edu­ka­ci­nę są­jū­di­nin­kų veik­lą Šiau­liuo­se 1988 – 1990 me­tais. Straips­nis gau­siai iliust­ruo­tas is­to­ri­nė­mis nuo­trau­ko­mis.

Nuo­la­ti­nis žur­na­lo au­to­rius Vid­man­tas Lo­pe­ta šia­me nu­me­ry­je spaus­di­na itin ver­tin­gą ir įdo­mų straips­nį apie Sta­sį Pūt­vį-Put­vins­kį. Straips­nis gau­siai iliust­ruo­tas nuo­trau­ko­mis.

Ma­te­ma­ti­kas ir is­to­ri­kas Vai­do­tas Ka­ni­šaus­kas svars­to, ar Šiau­liai ne­ga­lė­jo bū­ti prie­šis­to­ri­ne Lie­tu­vos sos­ti­ne.

Spaus­di­na­mi ir pa­ties Ro­mual­do Ozo­lo pri­si­mi­ni­mai, ku­riuos spau­dai pa­ren­gė ir pri­sta­tė Ba­zi­lio­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro mo­ky­to­ja Dai­va Va­lan­čie­nė. Mo­kyk­los mo­ky­to­ja Jū­ra­tė For­mans­kė pa­ra­šė straips­nį apie Ba­zi­lio­nų kraš­to fo­tog­ra­fų Ge­no­vai­tės ir Vy­tau­to La­bi­nų kū­ry­bi­nį pa­li­ki­mą.

Pro­fe­so­rius me­no­ty­ri­nin­kas Vy­te­nis Rim­kus 12-aja­me nu­me­ry­je spaus­di­na straips­nį apie ne­se­niai am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vu­sią dai­li­nin­kę pri­mi­ty­vis­tę Ele­ną Ado­mai­tie­nę.

Žur­na­le spaus­di­na­mas ir dar vie­nas Vid­man­to Lo­pe­tos straips­nis apie gam­tos gė­ry­bių rin­ki­mą ir jų pa­nau­do­ji­mą mais­tui, svei­ka­tai, gro­žiui.

R. Ža­dei­ky­tės nuo­tr.
Ba­zi­lio­nų mo­kyk­lo­je-dau­gia­funk­cia­me cent­re pri­sta­ty­tas jau 12-asis Ba­zi­lio­nuo­se lei­džia­mo is­to­ri­jos ir kul­tū­ros žur­na­lo „Pa­du­by­sio kro­ni­kos“ nu­me­ris.