Imunoterapija ilgina sergančių vėžiu gyvenimą

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Imu­no­te­ra­pi­niai vais­tai, su­la­šin­ti li­go­niams, su­stab­do li­gos pro­gre­sa­vi­mą ir su­tei­kia ga­li­my­bę gy­ven­ti vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės On­ko­lo­gi­jos kli­ni­kos che­mo­te­ra­peu­tai on­ko­lo­gi­niams li­go­niams gy­dy­ti prieš me­tus pra­dė­jo tai­ky­ti imu­no­te­ra­pi­ją – or­ga­niz­mo imu­ni­nę sis­te­mą ak­ty­vi­nan­tį sis­te­mi­nį gy­dy­mą. Imu­no­mo­du­lia­to­riais ir imu­no­sup­re­san­tais gy­do­mi ir pa­cien­tai, ser­gan­tys iš­sė­ti­ne skle­ro­ze. Nau­jos kar­tos vais­tai slo­pi­na li­gos simp­to­mus, re­ti­na paū­mė­ji­mus, lė­ti­na­ in­va­li­di­za­ci­ją.

Imu­no­te­ra­pi­ja ser­gan­tiems vė­žiu

Vi­so­je Lie­tu­vo­je imu­no­te­ra­pi­ja tai­ko­ma jau ke­le­rius me­tus, ta­čiau šiuos vais­tus ga­lė­jo gau­ti tik da­ly­vau­jan­tie­ji kli­ni­ki­niuo­se ty­ri­muo­se. Nuo praė­ju­sių me­tų lie­pos mė­ne­sio kom­pen­suo­ja­mi imu­no­te­ra­pi­niai vais­tai, skir­ti me­la­no­mos ir inks­tų, plau­čių vė­žiu ser­gan­tiems pa­cien­tams gy­dy­ti.

On­ko­lo­gi­jos kli­ni­kos Kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­kos ve­dė­ja Ju­di­ta Fi­li­paus­kie­nė sa­ko, kad imu­no­te­ra­pi­ja ga­li bū­ti tai­ko­ma ir ser­gan­tiems plau­čių, krū­tų, šla­pi­mo pūs­lės, gal­vos-kak­lo na­vi­kais, ta­čiau kol kas vals­ty­bė šio gy­dy­mo ne­kom­pen­suo­ja.

Imu­no­te­ra­pi­ja – sis­te­mi­nis gy­dy­mas, ak­ty­vi­nan­tis or­ga­niz­mo imu­ni­nę sis­te­mą. Šių vais­tų dė­ka il­gė­ja pa­cien­tų gy­ve­ni­mas, ge­rė­ja pa­cien­tų gy­ve­ni­mo ko­ky­bė: jie ga­li dirb­ti, ak­ty­viai gy­ven­ti.

Ta­čiau pa­ša­li­nių reiš­ki­nių nau­jie­ji imu­no­te­ra­pi­niai vais­tai irgi su­ke­lia. Pa­sak gy­dy­to­jos, vie­ni pa­cien­tai be­veik nie­ko ne­jau­čia, ki­ti vais­tus sun­kiai to­le­ruo­ja.

Daž­niau­si pa­ša­li­niai reiš­ki­niai yra odos reak­ci­jos, glei­vi­nių pa­žei­di­mas, ga­li pa­si­reikš­ti inks­tų, plau­čių, ke­pe­nų pa­žei­di­mais, en­dok­ri­ni­nės sis­te­mos dis­funk­ci­ja. Ta­čiau ly­gi­nant su che­mo­te­ra­pi­ja, nau­jie­ji vais­tai yra ma­žiau tok­siš­ki, ge­riau to­le­ruo­ja­mi, nors bū­na, kad dėl pa­ša­li­nių reiš­ki­nių imu­no­te­ra­pi­ją ten­ka nu­trauk­ti.

Iš­sė­ti­nei skle­ro­zei gy­dy­ti – 16 pre­pa­ra­tų

Šiau­lių li­go­ni­nės neu­ro­lo­gai imu­no­te­ra­pi­ją vie­nuo­li­ka me­tų tai­ko iš­sė­ti­nei skle­ro­zei – lė­ti­nei, pro­gre­suo­jan­čiai ir la­bai luo­ši­nan­čiai cent­ri­nės ner­vų sis­te­mos li­gai – gy­dy­ti. Pa­sak neu­ro­lo­go And­riaus Kaz­laus­ko, šia li­ga su­ser­ga jau­ni, ak­ty­vūs, dar­bin­gi žmo­nės, o su­si­rgę tam­pa neį­ga­lūs.

Iš­sė­ti­nei skle­ro­zei gy­dy­ti yra še­šio­li­ka pre­pa­ra­tų, ta­čiau jie vi­si skir­ti tik val­dy­ti li­gos ei­gą, kol kas iš­sė­ti­nė skle­ro­zė nė­ra iš­gy­do­ma. Vi­si vais­tai yra imu­no­te­ra­pi­niai.

Re­ci­dy­vuo­jan­čiai ir re­mi­tuo­jan­čiai iš­sė­ti­nei skle­ro­zei gy­dy­ti ski­ria­mi imu­no­mo­du­lia­to­riai. Sun­kioms pro­gre­suo­jan­čioms for­moms gy­dy­ti ski­ria­mi imu­no­sup­re­san­tai.

Šiau­liuo­se yra apie 400 žmo­nių, ku­riems diag­no­zuo­ta iš­sė­ti­nė skle­ro­zė. Per 100 jų yra su­si­bū­rę į iš­sė­ti­ne skle­ro­ze ser­gan­čių­ drau­gi­ją.

Vi­siems ser­gan­tiems iš­sė­ti­ne skle­ro­ze tai­ko­mi la­bai bran­gūs, imu­ni­nę sis­te­mą vei­kian­tys vais­tai. Vais­tai ski­ria­mi in­di­vi­dua­liai. Ku­ris vais­tas veiks­min­giau­sias, le­mia su­tri­ki­mo lo­ka­li­za­ci­ja. Kuo anks­čiau pa­cien­tas pra­de­da­mas gy­dy­ti imu­no­te­ra­pi­ja, tuo re­zul­ta­tai ge­res­ni – su­lė­ti­na­ma li­gos ei­ga, li­go­nis iš­lie­ka dar­bin­gas, ma­žai pri­klau­so­mas nuo ki­tų pa­gal­bos.

Pa­sak neu­ro­lo­go, kiek­vie­no pa­cien­to gy­dy­mas in­di­vi­dua­lus. Gy­dy­ti ski­ria­mi li­gos ei­gą mo­di­fi­kuo­jan­tys vais­tai. Prieš ke­le­tą mė­ne­sių Lie­tu­vo­je pa­tvir­tin­ti ir jau pra­dė­ti nau­do­ti pre­pa­ra­tai "Oc­re­vus" ir "Ma­venc­lad" – di­džiau­sia nau­jie­na ir pui­ki ži­nia ser­gan­tiems iš­sė­ti­ne skle­ro­ze.