Į festivalį rinkosi alternatyvios muzikos mėgėjai

Vil­tės NO­VI­KO­VAI­TĖS nuo­tr.
Pir­mą­ją vie­tą fes­ti­va­ly­je-kon­kur­se RUMSHK’14 lai­mė­jo at­li­kė­jas Man­tas Dau­jo­tas.
Sa­vait­ga­lį į Šiau­lius, Zu­bo­vų rū­mų kie­me­lį, grį­žo al­ter­na­ty­vios mu­zi­kos fes­ti­va­lis-kon­kur­sas RUMSHK’14.

Al­ter­na­ty­vios mu­zi­kos ren­gi­nys vy­ko 14-tą kar­tą, kon­kur­si­nė pro­gra­ma skelb­ta ant­rą kar­tą.

Fes­ti­va­lį ati­da­rė šiau­lie­čių moks­lei­vių gru­pė "5:05".

Abi die­nas ren­gi­nį ve­dė jau­ni­mo teat­ro stu­di­jos "Kom­pa­ni­ja šau­ni" na­rės Ur­tė Ab­ra­so­ny­tė, Aus­tė­ja Špo­kaus­kai­tė, Ai­di­ja Moc­ke­vi­čiū­tė.

Pir­mą­ją die­ną pa­skelb­ti še­ši kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai. Pir­mą­ją vie­tą ir 21 ba­lą ko­mi­si­ja sky­rė at­li­kė­jui Man­tui Dau­jo­tui. 800 eu­rų ver­tės pre­mi­ją, įsteig­tą aso­cia­ci­jos LAT­GA, bei lai­mė­to­jo sta­tu­lė­lę jam įtei­kė gru­pės "Pek­la" mu­zi­kan­tas Jus­ti­nas Ja­ku­baus­kas.

Ant­ros vie­tos ap­do­va­no­ji­mais džiau­gė­si 2 gru­pės: "Fi­re it up" (19 ba­lų) ir "Clock­work Creep" (19 ba­lų). Tre­čią­ją vie­tą užė­mė trys pri­zi­nin­kai: "Iris Tem­pest", Ro­ber­tas Se­me­niu­kas ir "Pa­lie­kant že­mę" (po 18 ko­mi­si­jos ba­lų).

Ant­ros vie­tos lai­mė­to­jams įteik­tos 400 eu­rų ver­tės pre­mi­jos, įsteig­tos aso­cia­ci­jos LAT­GA, tre­čio­sios vie­tų pri­zi­nin­kams – 200 eu­rų ver­tės rė­mė­jų če­kiai.

Fes­ti­va­lio kon­kur­so ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas – mu­zi­kos ir vaiz­do kli­pų au­to­rius, pro­diu­se­ris, gar­so re­ži­sie­rius Pau­lius Ja­siū­nas, na­riai – Nė­rius Pe­čiū­ra, Min­dau­gas Pe­lec­kis, Gin­tau­tas Ra­kaus­kas, Do­vy­das Bluvš­tei­nas, Ša­rū­nas Ma­čiu­lis, Vy­tau­tas Kiš­vi­nas, Jus­ti­nas Ja­ku­baus­kas, Ro­ber­tas Kan­čius, Ar­vy­das Sker­ne­vi­čius, Mar­ty­nas Ku­lia­vas, Sol­vei­ga Ru­sy­tė.

Fes­ti­va­ly­je kon­cer­ta­vo ne tik ži­no­mi at­li­kė­jai, gru­pės, bet ir sa­vo mu­zi­ki­nę kar­je­rą pra­de­dan­tys mu­zi­kan­tai.

Per abi fes­ti­va­lio die­nas nu­skam­bė­jo 13-os gru­pių, at­li­kė­jų, pro­jek­tų pa­si­ro­dy­mai.

Pir­mą­jį sa­vo al­bu­mą "Bi­tės skry­dis" pri­sta­tė sep­ty­nio­lik­me­tė šiau­lie­tė El­zė Ur­bie­ty­tė su gru­pe. Al­bu­mą įra­šy­ti pa­dė­jo Ai­va­ras Špo­kas (gi­ta­ra), Teo­do­ras Bal­čiaus­kis (bo­si­nė gi­ta­ra), Do­mi­ny­kas Za­bo­kas (būg­nai), Eli­gi­jus Ži­lins­kas (gi­ta­ra), Auš­vy­das Kup­čins­kas (for­te­pio­nas), Pau­lius Tri­jo­nis (kla­vi­ši­niai, gi­ta­ra).

Fes­ti­va­lis neap­si­ri­bo­jo mu­zi­ka.

Pris­ta­ty­ta Hen­ri­ko Gul­bi­no fil­mų pro­gra­ma, vy­ko fil­mo apie le­gen­di­nę un­derg­roun­do gru­pę "Sa–Sa" prem­je­ra su N. Pe­čiū­ra-At­suk­tu­vu, pri­sta­ty­ta tarp­tau­ti­nio ani­ma­ci­nių fil­mų fes­ti­va­lio "Tin­di­rin­dis" pro­gra­ma suau­gu­siems.

Vie­šas pa­skai­tas skai­tė Lau­ra Sa­mu­lio­ny­tė, spor­ti­nin­kė, ak­ty­vis­tė, "Ri­man­to Kau­kė­no pa­ra­mos fon­do" na­rė ir at­sto­vė Šiau­liuo­se, ani­ma­to­rius Ai­va­ras Gon­tis, Re­mi­gi­jus Venc­kus, me­di­jų me­ni­nin­kas ir kri­ti­kas.

Fes­ti­va­lio pa­skai­tų cik­lą už­bai­gė daug dė­me­sio su­lau­ku­si fi­lo­so­fo Gin­tau­to Ma­žei­kio pa­skai­ta "Ba­fo­me­to vaiz­das sun­kio­jo ro­ko su­bkul­tū­ro­se ir okul­tiz­mo per­ver­si­jos".

Fes­ti­va­ly­je dir­bo ta­tui­ruo­čių sa­lo­nų "To­te­mas tat­too" ir "An­gis Tat­too" meist­rai. Per pir­mą fes­ti­va­lio die­ną bu­vo pa­da­ry­ta net 15 ta­tui­ruo­čių. Šiau­lių bai­ke­rių klu­bas "Sun Ci­ty buls MCC" įtrau­kė da­ly­vius į rung­tis.

Vei­kė "Šiau­lių le­te­nė­lės" šu­nų ba­ras, sve­čia­vo­si po­nis iš Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų sto­ties.

Fes­ti­va­lio te­ri­to­ri­jo­je ir ap­link vei­kė mais­to ir gė­ri­mų kios­kai.

Rep­re­zen­ta­ci­nius RUMSHK’14 marš­ki­nė­lius kū­rė Ro­kas Ša­kys. Fes­ti­va­ly­je tal­ki­no 22 sa­va­no­riai.

In­ter­ne­te žiū­ro­vai ga­lė­jo ste­bė­ti fes­ti­va­lio trans­lia­ci­ją pa­si­tel­kus VHS tech­ni­ką – "at­gal 30 me­tų".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.