Gyventojai įsirengė modernią automobilių aikštelę

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Įren­gi­nė­da­mi aikš­te­lę gy­ven­to­jai pa­gal įva­žia­vi­mą į kie­mus įren­gė ša­li­gat­vį.
Šiau­lie­čiai, ne­beap­si­kęs­da­mi de­šimt­me­čiais ne­spren­džia­mos ma­ši­nų sto­vė­ji­mo pie­ti­nio mik­ro­ra­jo­no dau­gia­bu­čių kie­muo­se pro­ble­mos, ėmė­si ini­cia­ty­vos pa­tys. Tri­jų na­mų, su­si­bū­ru­sių į bend­ri­ją, 40 bu­tų sa­vi­nin­kų už sa­vo lė­šas įsi­ren­gė mo­der­nią ir erd­vią au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę.

Aikš­te­lė jau be­veik baig­ta

Ge­gu­žių gat­vės pa­bai­go­je tarp dau­gia­bu­čių ir gat­vės įreng­ta nau­ja trin­ke­lė­mis iš­grįs­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Sto­vė­ji­mo vie­tos at­skir­tos raus­vo­mis trin­ke­lė­mis, to­kia pat spal­va iš­dė­lio­ti nu­me­riai – nuo 1 iki 44. Ša­lia aikš­te­lės sto­vi nau­ji ap­švie­ti­mo stul­pai, ant jų su­mon­tuo­tos vaiz­do ka­me­ros. Vie­na­me pa­kraš­ty­je – nau­jas elekt­ros įva­do įren­gi­nys.

Nors ke­li au­to­mo­bi­liai ten jau sto­vi, Ge­gu­žių gat­vės 72 ir 74 bei Gy­ta­rių gat­vės 1 bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Ar­vy­das Ur­bo­na­vi­čius sa­ko, kad aikš­te­lė dar ne­pri­duo­ta. Dar bus su­mon­tuo­ti švies­tu­vai, su­re­gu­liuo­tos ka­me­ros. Kai aikš­te­lės sta­ty­ba bus ko­mi­si­jos „pa­lai­min­ta“, nuo ša­lia įva­žia­vi­mo sto­vin­čio ženk­lo dings jį den­gian­ti po­lie­ti­le­no plė­ve­lė. Ženk­las nu­ro­do, kad sto­vė­ji­mo aikš­te­lė yra re­zer­vuo­ta ir ste­bi­ma vaiz­do ka­me­ro­mis.

Aikš­te­lei pa­si­rin­ko tuš­čią erd­vę

Mi­nė­ti dau­gia­bu­čiai na­mai sto­vi pus­lan­kiu ir nau­do­ja­si bend­ru vi­di­niu kie­mu. Bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Ar­vy­das Ur­bo­na­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė at­si­ra­do to­dėl, kad gy­ven­to­jams jos rei­kė­jo. Žmo­nės var­go ne­tu­rė­da­mi, kur pa­si­sta­ty­ti sa­vo ma­ši­nų. Ypač grį­žus vė­liau au­to­mo­bi­lį tek­da­vo pa­lik­ti to­li nuo na­mų.

„Ša­lia mū­sų bu­vo to­kia dyk­vie­tė. Sa­vi­val­dy­bė žo­lę kar­tais nu­pjau­da­vo, sto­vė­jo nie­kam ne­rei­ka­lin­ga te­ri­to­ri­ja. Pa­gal­vo­jo­me – ko­dėl gi ne“, – pa­sa­ko­jo A. Ur­bo­na­vi­čius.

Apk­lau­sus gy­ven­to­jus, paaiš­kė­jo, kad no­rin­čių in­ves­tuo­ti į aikš­te­lė bū­tų apie 30 bu­tų sa­vi­nin­kų. Anot pir­mi­nin­ko, ir tai bu­vo pa­kan­ka­mas skai­čius, kad pro­ce­są bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti. Ka­dan­gi vis­kas tru­ko me­tus lai­ko, pri­si­jun­gė dar 10 bu­tų, kai ku­rie no­rė­jo dvie­jų vie­tų. Aikš­te­lė­je šian­dien įreng­tos 44 vie­tos. Pir­mi­nin­kas ne­sle­pia, kad at­si­ran­da ir da­bar no­rin­čių pri­si­jung­ti, ta­čiau vie­tų jau ne­bė­ra, kiek­vie­na tu­ri šei­mi­nin­ką. Ne­bent atei­ty­je dar bū­tų ko­kių po­ky­čių.

Su­si­for­muo­ti skly­pą, pa­si­da­ry­ti pro­jek­tą ir sta­ty­ti

Pra­džio­je bend­ri­jai rei­kė­jo su­for­muo­ti skly­pą ir iš­si­nuo­mo­ti vals­ty­bi­nę že­mę, ta­da pa­si­da­ry­ti pro­jek­tą ir sta­ty­ti.

Pir­mi­nin­kas aiš­ki­na, kad tie gy­ven­to­jai, ku­rie pa­si­ry­žo in­ves­tuo­ti į aikš­te­lę, pri­siė­mė ir vi­sas iš­lai­das su­si­ju­sias su jos eksp­loa­ta­ci­ja bei mo­kes­čiais. Šiuo me­tu bend­ri­jos yra at­leis­tos nuo vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čio. Vi­si aikš­te­lės fi­nan­si­niai rei­ka­lai at­skir­ti nuo bend­rų bend­ri­jos fi­nan­sų ir tvar­ko­mi, kaip at­ski­ro ob­jek­to.

A. Ur­bo­na­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad bu­vo gir­dė­ję apie mies­to Sa­vi­val­dy­bės pro­gra­mą, kai 50 pro­cen­tų iš­lai­dų ap­mo­ka­ma iš mies­to biu­dže­to. Pa­si­do­mė­ję dau­giau žmo­nės nu­spren­dė ja ne­si­nau­do­ti.

„Ta­da at­si­ran­da vi­so­kios pa­pil­do­mos są­ly­gos. Ne­la­bai šei­mi­nin­kais tam­pa­me. Aikš­te­lės sta­tu­sas kaip ir vie­šas. Įdė­ję pi­ni­gus ne­la­bai, ką lai­mim. Ge­riau jau bū­ti šei­mi­nin­kais pa­tiems. Iš­si­nuo­ma­vę že­mę, nuo­sa­vy­bės neį­gi­jo­me, ta­čiau įgi­jo­me tei­sę tą skly­pą val­dy­ti, įsi­reng­ti aikš­te­lę ir ja nau­do­tis“, – ko­men­ta­vo bend­ri­jos va­do­vas.

Aikš­te­lės skly­po ga­le au­go sep­ty­ni liau­ni me­de­liai. Bu­vo nu­spręs­ta juos per­kel­ti į ki­tą vie­tą. Me­de­liai bu­vo iš­kas­ti su tech­ni­ka ir per­so­din­ti ar­čiau gat­vės.

„Me­džiai bu­vo leis­gy­viai, saus­ros me­tu nu­kei­pę. Bu­vo­me nu­si­gan­dę, ar jie iš­gy­vens. Jiems bu­vo su­for­muo­ta že­mė, pri­lais­ty­ta. Ir da­bar dar pa­lais­to. Kol kas jie ža­liuo­ja“, – pa­ste­bė­jo pir­mi­nin­kas.

Gy­ven­to­jai sam­dė net du ran­go­vus: vie­ni įren­gi­nė­jo pa­čią aikš­te­lę, per­kė­lė me­džius sta­tė ženk­lus. Ki­ti – da­rė elekt­ros įva­do ir ap­švie­ti­mo pro­jek­tą. Apš­vie­ti­mas mo­de­liuo­tas taip, kad nea­kin­tų gy­ven­to­jų.

Per aikš­te­lę nu­ties­tas raus­vų trin­ke­lių pės­čių­jų ta­kas, kad bū­tų pa­to­gu gy­ven­to­jams išei­ti į gat­vę. Prie įva­žia­vi­mo nuo gat­vės taip par įreng­ti ša­li­gat­viai.

No­rė­jo dau­giau ci­vi­li­za­ci­jos

Pak­laus­tas, kiek gy­ven­to­jams kai­nuo­ja to­kia aikš­te­lė, A. Ur­bo­na­vi­čius sa­kė, kad vis­kas pri­klau­so nuo pa­čių žmo­nių pa­gei­da­vi­mų.

"Ga­li­ma pa­si­da­ry­ti tik pa­grin­dą, dan­gą, bor­te­lius ir eksp­loa­tuo­ti. Mes no­rė­jo­me dau­giau ci­vi­li­za­ci­jos", – tvir­ti­no pir­mi­nin­kas.

To­dėl bu­vo su­pro­jek­tuo­tas ir įves­tas elekt­ros įva­das, mąs­tant apie tai, kad bū­tų kur pa­si­krau­ti elekt­ro­mo­bi­lius. Čia pri­rei­kus ga­li­ma pa­nau­do­ti ir ki­tus elekt­ros prie­tai­sus, elekt­ros ap­skai­ta in­di­vi­dua­li.

„Jei duos Die­vas, tiek priaug­si­me, kad rei­kės dau­giau au­to­mo­bi­lių pa­kro­vi­mo, pro­fe­sio­na­lią au­to­mo­bi­lių kro­vi­mo sto­te­lę įsi­reng­si­me“, – tu­ri pla­nų gy­ven­to­jai.

Aik­še­lė­je įreng­tas nau­jas LED ap­švie­ti­mas, vaiz­do ka­me­ros leis in­ter­ne­tu ste­bė­ti, kas ten vyks­ta, iš­spręs­ti in­ci­den­tus, jei bū­tų ap­ga­di­na­mas tur­tas.

Pa­to­giam au­to­mo­bi­lio par­ka­vi­mui vie­nos aikš­te­lės vie­tos tu­rė­to­jas pre­li­mi­na­riai in­ves­tuos apie 1600 eu­rų.

Bend­ri­jos pir­mi­nin­kas pa­si­džiau­gė, kad re­zer­va­ci­jai Sa­vi­val­dy­bė lei­di­mą jau da­vė, li­ko įtei­sin­ti po­li­ci­jo­je. Vi­si aikš­te­lės nau­do­to­jai tu­rės lei­di­mus.

Ky­la klau­si­mas, ko­dėl prie įva­žia­vi­mo nė­ra pa­ke­lia­mo už­tva­ro?

„Gal­vo­ja­me, kad gal pa­vyks ženk­lų pa­gal­ba vis­ką ci­vi­li­zuo­tai iš­spręs­ti. Eis­mas ge­rė­ja, vai­ruo­to­jai su­pra­tin­ges­ni tam­pa, gal ne­pri­reiks ati­tva­rų“, – vy­lė­si A. Ur­bo­na­vi­čius.

Rei­kia pa­si­ti­kė­ji­mo

A. Ur­bo­na­vi­čius džiau­gia­si, kad su­lau­kia po­zi­ty­vių kai­my­nų reak­ci­jų. Įsi­ren­gę nau­ją aikš­te­lę jie 44 au­to­mo­bi­lių ne­be­lai­ko dau­gia­bu­čių kie­muo­se, pa­lik­da­mi ten dau­giau erd­vės. Bend­ri­jos pir­mi­nin­kas sa­kė su­lau­kęs su­si­do­mė­ji­mo ir iš sa­vo ko­le­gų, nes po­rei­kis yra di­džiu­lis, pro­ble­ma ašt­ri, o vie­tų, kur aikš­te­lės ga­lė­tų at­si­ras­ti, tik­rai yra.

„To­kie da­ly­kai at­si­ran­da, kai gy­ven­to­jai tu­ri po­zi­ty­vų nu­si­tei­ki­mą, kai pa­si­ti­ki bend­ri­jos pir­mi­nin­ku, val­dy­ba. Ir pir­mi­nin­kas tu­ri pa­si­ryž­ti, nes neiš­ven­gia­mai yra ir ne­ga­ty­vių reak­ci­jų. Gal šis ob­jek­tas pa­ska­tins mus dar dau­giau keis­tis, tvar­ky­tis prie na­mų, pa­sta­tuo­se“, – kal­bė­jo A. Ur­bo­na­vi­čius.

Jis ap­ro­dė vi­di­nia­me bend­ri­jos kie­me įreng­tą vai­kų žai­di­mų aikš­te­lę. Įren­gi­niai at­si­ra­do iš 2 pro­cen­tų pa­ra­mos lė­šų. Kau­pė jas 4 me­tus ir per­nai be­veik už 3 tūks­tan­čius eu­rų įsi­ren­gė vai­kų žai­di­mų aikš­te­lę. To­dėl vi­di­nio kie­mo vi­sai ne­no­rė­jo skir­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mui. Sie­kė, kad ten lik­tų ža­lia zo­na.

Komentarai

kike    Tre, 2019-07-31 / 10:44
Joo, aš ponas, aš turiu vietą, tu ubagas, ieškok vietos kur nori. Kapitalizmas.
pirmininkui    Tre, 2019-07-31 / 11:18
Ar ne statot vežimą prieš arklį? Graži aikštelė, bet dabar prie jos Jūsų daugiabučiai aptrupėjusiais fasadais nesiderina. Be to aikštelė gyventojų sąskaitų už šildymą nesumažina. Tie blokiniai namai šalti ir vėjo perpučiami. Gal pradžioj reikėjo renovuotis, o tada tvarkyti aplinką? Manau, bendrijos pirmininkas turi gerą mašiną, gal net elektromobilį, nes ėmėsi iniciatyvos dėl tokio parkingo. Pagerino gyvenimo sąlygas tik vos 44 asmenims
Šiaulietė    Tre, 2019-07-31 / 13:30
Ir vėl blooogai !!! Valio, kad yra organizuotumas, noras ir aišku finansai. Aplinkiniams gyventojams tikrai blogiau nepadarė. Manau, abi pusės visapusiškai patenkintos ir čia net neturėtų būti toks klausimas keliamas. Tik vat absurdiška, kai miesto gyventojai turi patys suktis iš beviltiškos padėties ir dar savo finansus investuoti. O ČIA AR NE MIESTO SPRĘSTINAS KLAUSIMAS TURĖTŲ BŪTI ????
Šiaulietė    Tre, 2019-07-31 / 13:41
Absurdiška situacija nuo Lyros / Gegužių sankryžos link Nuklono. Dabar, kai abiejuose gatvės pusėse stovėti draudžiama, tai mašinas reikia laikyti Architektų gatvėje ar už jos, pievoje ant žvyrkelio. Jau ir iki šiol ant gatvės buvo vietų trūkumas, važiuodavai ratus, visur ieškant laisvos vietos. Na, o dabar, ar „ANT DANGAUS PAKABINTI” ???
miestietis    Tre, 2019-07-31 / 14:04
Reikia tik pasveikinti šiuos veiklius žmones, o ne ieškoti minusų jų darbuose. Šiuo sektinu pavyzdžiu reiktu sukrusti savivaldybės klerkams tikslu plėsti nemokamų aikštelių įrengimą pietinėje miesto dalyje už savivaldybės biudžeto lėšas, nes ko nenumatė tarybiniai architektai, tai tą dabar reikia daryti šiandieniniams. Jau pradžia yra daroma Tilžės gatvėje ir linkiu nesustoti tose iniciatyvose, ir jau geriau neduotų (nešvaistytu) pinigų visokiems krepšininkams- turistams, o geriau intensyviau įrenginėtu nemokamas a/m stovėjimo aikšteles ten kur jos gyvybiškai reikalingos, nes užstatytos gatvės ir kiti laisvi ploteliai prie namų didina kitas rizikas.
Petras    Tre, 2019-07-31 / 19:18
Prieš 8 metus susirinkime buvo pasiūlyta toje vietoje įsirengti automobilių stovėjimo aikštelę. Tada pirmininkas pasakė , kad tai neįmanoma. Pasirodo , kad įmanoma , tik vietoje 1600 litų teks sumokėti 1600 eurų.
antanas    Tre, 2019-07-31 / 20:27
Teisinga, kad už aikštelės įrengimą mokėjo tik ja besinaudosiantys gyventojai.Paprastai bendrijų pirmininkai vykdydami kelių saviakų užgaidas švaisto namo kaup. lėšas į kairę ir dešinę kaip savas be jokio paaiškinimo ir kontrolės
Kazkas    Tre, 2019-07-31 / 22:24
Tas kas rašo neigiamai vertindami šią padarytą aikštelę pagalvokit ir iš kitos pusės, kad kažkam kitam atlaisvėjo vieta kieme, kurioje anksčiau statėsi tie žmonės kurie dabar statosi jau naujoje savo vietoje. Labai protingai išnaudotas plotas, pavyzdys kitom bendrijom :)
viskas ok    Ket, 2019-08-01 / 15:35
bet pietinio tilžes g. gyventojams pasisekė labiau.savivaldybė įrengia nemokamai daaaaaaaug aikštelių.tai kad apsilošarinot
kaimynai    Sek, 2019-08-04 / 22:45
ir tvarkinga ir gražu. Šaunuoliai!!! Net baltas pavydas suėmė, kad yra tokių bendrijų pirmininkų.
Vairuotojas    Sek, 2019-08-25 / 21:19
Patarkit kaip isirengti stovejimo aiksteles geguziu 67 kieme jei nera laisvo ploto o masinas uzdraude statyti geguziu gatveja lengviausias sprendimas pastatyti zenklus o masinas statykite kur norite.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.