Trimačiai desertai - ir gėrėtis, ir skanauti

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Kiek­vie­nas pa­ro­dos de­ser­tas – ki­toks.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC) Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riu­je ati­da­ry­ta sal­di pa­ro­da "De­ser­tai 3D". Įvai­rias­pal­vius že­lė de­ser­tus, ku­riuo­se sklei­džia­si gė­lės, su­kū­rė pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja Gin­ta Mar­čen­kie­nė su mo­ki­niais.

Pa­ro­dos ati­da­ry­mą pro­fe­si­jos mo­ky­to­jas Min­dau­gas Bart­kus pra­dė­jo dai­na apie ro­žes ir mei­lę. Pa­sak ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ve­dė­jos Re­na­tos Ver­šins­kie­nės, ši dai­na pa­si­rink­ta neat­si­tik­ti­nai: že­lė de­ser­tus puo­šia gė­lės, jie pa­ga­min­ti su mei­le.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma apie 40 de­ser­tų, juos su­kur­ti už­tru­ko 3–4 die­nas. De­ser­tus kū­rė pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja G. Mar­čen­kie­nė su aš­tuo­niais mo­ki­niais.

Ar sun­ku su­kur­ti to­kį de­ser­tą? "Nė­ra su­dė­tin­ga, – šyp­so­si G. Mar­čen­kie­nė. – Rei­kia pa­si­da­ry­ti pa­pras­tą skaid­rią že­lė, pa­si­da­ry­ti bal­tą že­lė ir ta­da va­ri­juo­ti – da­žy­ti ga­li­ma įvai­rio­mis spal­vo­mis, ryš­kio­mis ar pa­ste­li­nė­mis. Tai jau tik fan­ta­zi­ja."

Žied­la­piai iš­lie­ja­mi švirkš­tu – ga­li­ma nau­do­ti ir pa­pras­tą ada­tą, ir spe­cia­lius ant­ga­lius.

Šios rū­šies že­lė de­ser­tais G. Mar­čen­kie­nė su­si­do­mė­jo se­no­kai – vi­sa­da bu­vo įdo­mu pa­ban­dy­ti.

"La­bai pa­tik­da­vo 3D at­vi­ru­kai. Kaž­ka­da už­kliu­vo už akių to­kie de­ser­tai ir pa­rū­po jais pa­si­do­mė­ti. Nu­va­žia­vo­me su ko­le­ge į kur­sus pa­si­mo­ky­ti, pa­skui ži­nias pri­tai­kė­me mo­kyk­lo­je", – sa­ko G. Mar­čen­kie­nė.

Iš pra­džių, juo­kia­si pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja, bu­vo vi­so­kių ban­dy­mų – ir ne­pa­vy­ku­sių. Bet už­si­si­py­rė ir iš­mo­ko. Svar­biau­sia ku­riant 3D de­ser­tus – kant­ry­bė ir "ati­dirb­ta ran­ka".

Ar ne­gai­la val­gy­ti, įdė­jus tiek dar­bo ir kruopš­tu­mo? "Gal ir gai­la tru­pu­tė­lį. Bet tam ir da­ro­me – kad su­val­gy­tu­me", – sa­ko G. Mar­čen­kie­nė.

Pa­ro­dos at­da­ry­me da­ly­va­vo ir bu­vęs šio sky­riaus mo­ki­nys, da­bar – res­to­ra­no vir­tu­vės še­fas Kęs­tu­tis Bart­kus.

"De­ser­tai nu­ste­bi­no – vau! Va­žiuo­da­mas į pa­ro­dą gal­vo­jau – na, gra­žu, bet ne­su mė­gė­jas šio prin­ci­po de­ser­tų. Bet kai pa­ma­čiau vaiz­dą, tik­rai nu­ste­bau." K. Bart­kaus ver­ti­ni­mu, pa­ro­dos val­go­mi eks­po­na­tai yra tar­si me­no kū­ri­niai.

Komentarai

desertai išties įspūdingi    Ket, 2019-11-14 / 10:13
bet kodėl trimačiai? mane labiau nustebintų dvimačiai - nesu tokių regėjusi... nebent kalėdų plotkelis...
Nuomonė    Pen, 2019-11-15 / 09:38
Atrodo gražiai, bet ten - tik vanduo, cukrus, dažai ir želatina. Ar tikrai norite į savo organizmą kišti tiek E ir kitokių negerovių? Geriau išsispauti vaisių sulčių, suvalgyti razinų saują ar tiesiog išsikepti bandelių su lašinukais, pastarosios nebus labai sveikos, bet su saiku viskas galima ir žinosit, iš ko kepėt ir ką valgot.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.