Trimačiai desertai - ir gėrėtis, ir skanauti

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Kiek­vie­nas pa­ro­dos de­ser­tas – ki­toks.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC) Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riu­je ati­da­ry­ta sal­di pa­ro­da "De­ser­tai 3D". Įvai­rias­pal­vius že­lė de­ser­tus, ku­riuo­se sklei­džia­si gė­lės, su­kū­rė pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja Gin­ta Mar­čen­kie­nė su mo­ki­niais.

Pa­ro­dos ati­da­ry­mą pro­fe­si­jos mo­ky­to­jas Min­dau­gas Bart­kus pra­dė­jo dai­na apie ro­žes ir mei­lę. Pa­sak ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ve­dė­jos Re­na­tos Ver­šins­kie­nės, ši dai­na pa­si­rink­ta neat­si­tik­ti­nai: že­lė de­ser­tus puo­šia gė­lės, jie pa­ga­min­ti su mei­le.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma apie 40 de­ser­tų, juos su­kur­ti už­tru­ko 3–4 die­nas. De­ser­tus kū­rė pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja G. Mar­čen­kie­nė su aš­tuo­niais mo­ki­niais.

Ar sun­ku su­kur­ti to­kį de­ser­tą? "Nė­ra su­dė­tin­ga, – šyp­so­si G. Mar­čen­kie­nė. – Rei­kia pa­si­da­ry­ti pa­pras­tą skaid­rią že­lė, pa­si­da­ry­ti bal­tą že­lė ir ta­da va­ri­juo­ti – da­žy­ti ga­li­ma įvai­rio­mis spal­vo­mis, ryš­kio­mis ar pa­ste­li­nė­mis. Tai jau tik fan­ta­zi­ja."

Žied­la­piai iš­lie­ja­mi švirkš­tu – ga­li­ma nau­do­ti ir pa­pras­tą ada­tą, ir spe­cia­lius ant­ga­lius.

Šios rū­šies že­lė de­ser­tais G. Mar­čen­kie­nė su­si­do­mė­jo se­no­kai – vi­sa­da bu­vo įdo­mu pa­ban­dy­ti.

"La­bai pa­tik­da­vo 3D at­vi­ru­kai. Kaž­ka­da už­kliu­vo už akių to­kie de­ser­tai ir pa­rū­po jais pa­si­do­mė­ti. Nu­va­žia­vo­me su ko­le­ge į kur­sus pa­si­mo­ky­ti, pa­skui ži­nias pri­tai­kė­me mo­kyk­lo­je", – sa­ko G. Mar­čen­kie­nė.

Iš pra­džių, juo­kia­si pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja, bu­vo vi­so­kių ban­dy­mų – ir ne­pa­vy­ku­sių. Bet už­si­si­py­rė ir iš­mo­ko. Svar­biau­sia ku­riant 3D de­ser­tus – kant­ry­bė ir "ati­dirb­ta ran­ka".

Ar ne­gai­la val­gy­ti, įdė­jus tiek dar­bo ir kruopš­tu­mo? "Gal ir gai­la tru­pu­tė­lį. Bet tam ir da­ro­me – kad su­val­gy­tu­me", – sa­ko G. Mar­čen­kie­nė.

Pa­ro­dos at­da­ry­me da­ly­va­vo ir bu­vęs šio sky­riaus mo­ki­nys, da­bar – res­to­ra­no vir­tu­vės še­fas Kęs­tu­tis Bart­kus.

"De­ser­tai nu­ste­bi­no – vau! Va­žiuo­da­mas į pa­ro­dą gal­vo­jau – na, gra­žu, bet ne­su mė­gė­jas šio prin­ci­po de­ser­tų. Bet kai pa­ma­čiau vaiz­dą, tik­rai nu­ste­bau." K. Bart­kaus ver­ti­ni­mu, pa­ro­dos val­go­mi eks­po­na­tai yra tar­si me­no kū­ri­niai.