Grybų sezonas tęsiasi net lapkritį

As­me­ni­nė nuotr.
Lapk­ri­čio 10-oji Lo­re­ta An­gi­lo­vie­nė Ža­ga­rės miš­ke tarp štai to­kių rau­do­ni­kių.
Dai­lės mo­ky­to­ja Lo­re­ta An­gi­lo­vie­nė į miš­ką daž­niau va­žiuo­ja pa­si­vaikš­čio­ti ir vi­so­kios gam­ti­nės me­džia­gos – sa­ma­nų, įdo­mių ša­kų – sa­vo dai­lės kū­ri­niams pa­si­rink­ti. O vy­ras Ge­di­mi­nas – už­kie­tė­jęs gry­bau­to­jas, ži­nan­tis ge­riau­sias gry­bų au­gim­vie­tes Ža­ga­rės miš­ke. Šįkart grybautojus nustebino įspūdingi raudonikiai ir baravykai.

Ža­ga­rės miš­ke spalio pabaigoje Lo­re­ta aik­čio­jo iš­vy­du­si to­kio dy­džio rau­do­ni­kių ir ba­ra­vy­kų, kad vie­no vie­nin­te­lio, ga­lė­ju­sio sver­ti ir iki ki­log­ra­mo, už­tek­tų va­ka­rie­nei. Svar­biau­sia, vi­si gry­bai svei­kut svei­ku­tė­liai.

Iš­gir­dę apie miš­ke vis dar da­li­na­mas gam­tos do­va­nas, į miš­ką ki­tą die­ną iš­si­ruo­šė ir Lo­re­tos tė­vai – Zi­ta ir Al­gis Ka­li­naus­kai. Jų mėgs­ta­miau­sias – Jur­dai­čių miš­kas. Sėk­mė ir čia ly­dė­jo – šei­ma į sa­vo ki­bi­rus ir krep­šius iš­skir­ti­nai rin­ko tik ba­ra­vy­kus.

Lapk­ri­čio 1-ąją Lo­re­ta ir Ge­di­mi­nas An­gi­lo­vai vėl klai­džio­jo po Ža­ga­rės miš­ką. Ir jie­du šį­kart na­mo vež­tis rin­ko­si vien tik ba­ra­vy­kus.

"Prieš trejus me­tus į miš­ką su vy­ru nu­va­žia­vo­me lapk­ri­čio 30-ąją ir na­mo grį­žo­me pri­si­rin­kę vo­ve­rai­čių. Tie­sa, jau ki­tą die­ną už­sni­go. Tai­gi, jei oro są­ly­gos bus pa­na­šios, gry­bų dar ne kar­tą pri­si­rink­si­me, – pa­sa­ko­ja pe­da­go­gė.

Į miš­ką pa­si­žval­gy­ti pro fo­toa­pa­ra­to ob­jek­ty­vą iš­si­ruo­šė ir Lin­kai­čių me­de­ly­no sa­vi­nin­kas Ri­man­tas Stan­kū­nas. Did­miš­ky­je prie Juo­dei­kių jis ir­gi neat­sis­py­rė pa­gun­dai pri­si­rink­ti ke­lią pa­sto­ju­sių ba­ra­vy­kų ir rau­do­ni­kių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.