APIE MEDINĘ BAŽNYČIĄ

Pirmoji medžio bažnyčia. V. Purono piešinys.

 

Kur Šiauliuose stovėta pagonių aukuro? Pačios seniausios medžio bažnyčios pamatai tebeglūdi žemėje, šventoriaus šiaurinėje dalyje. Apie 1972-uosius, tvarkydamas aplinką, juos aptiko Balys Tarvydas ir nustatė, kur stovėjo pats seniausias krikščioniškasis altorius. Ten, kur anksčiau – pagoniškasis aukuras.

Dabar toje vietoje stovi koplytstulpis, – taip tą šventvietę 1975 m. įamžino A†A Šiaulių klebonas Liudvikas Mažonavičius. Tai itin šventa vieta, nes anuomet altoriai būdavo statomi pagonių aukurų vietose, t. y. bene dvi religijos toje pačioje vietoje garbino tą patį Sutvėrėją. Logiška tarti, kad anksčiau ar vėliau Šiaulių archeologai apie šiuos pamatus plačiau pašnekės…

Pirma Sziaulusi bažnicze.

Kad wajksztiojęntis po Žemajtiu szali kunegaj, daugiel stabmeldiu szios dienos Szaulu pawietie apkriksztije: Mikols Kiejsgajlis Storasta, pagal wiskupa nora pastate Szaulusi mede bažnicze, pas katrą wiskups liepe kuneguj wisumet giwenti.

Žemajtiu wiskupiste, aprasze K. Motiejus Wolonczewskis, Wilniuj: 1848, p. 70.

Bažnyčia pagonybės centre. Kodėl Dievo namuose kunigui buvo liepta nuolatinai gyventi? – garsiai svarstė ilgalaikis Šiaulių “Aušros” muziejaus archeologijos skyriaus darbuotojas Balys Tarvydas vienoje iš savų monografijų. Ne vienas istorikas ir rašytojas rasdavo daug peno savo fantazijai šiame sakinyje. Iš tiesų, kodėl bažnyčioje, kodėl ne klebonijoje, ne atskirame pastate? Tai katalikų tradicijai nepriimtina.

Pabandykime įsivaizduoti aną medžio bažnyčią, kuri 1445 m. buvo pastatyta toje vietoje, kurioje buvo pagonių žinyčia, Šiaulių žemės religinis centras. Kaip elgtis, kad kietakakčiai žemaičiai, norėdami garbinti Perkūną, lenktų savo sprandus mūsų Sutvėrėjui, o kunigui beliktų juos kreipti teisinga linkme? Nors nė vienas istorikas to neneigia, tačiau kažkodėl nelabai yra ką paskaityti šia tema.

Jos aprašas. Daugiausia žinių apie šį neišlikusį pastatą išliko 1621 m. rugpjūčio 1 d. vizitacijos akte – itin retame ir vertingame dokumente. Jame rašoma, jog bažnyčia medinė, sena, gresia griūti, abejojame, kam ji yra dedikuota; iš paveikslų ir kryžių galima spręsti, kad buvo pašventinta Lenkijos karaliaus Zigmanto III, taip pat ir didžiojo kunigaikščio, Žemaičių seniūno Jeronimo Valavičiaus rūpesčiu Petro Tarvainio medinės bažnyčios kairėje pusėje statoma mūrinė. Iš tolesnio aprašymo matyti, kad pastatas buvo nedidelio tūrio, bet išlakus, nes jame tilpo didysis trijų tarpsnių altorius, puoštas paveikslais, šventųjų Petro ir Povilo skulptūromis. Bažnyčia galėjo būti su šonine koplyčia arba kryžminio plano, nes minimas ir šoninis tamsus altorius su medinėmis žvakidėmis evangelijos pusėje (šis altorius, atrodo, pastatytas vėliau, apie 1601 m.).

Už suveriamų ąžuolinių durų buvo zakristija su gražia krosnimi, dekoruota uogų piešiniais. Zakristija sujungta su sakykla; be to, virš jos buvo nedidelė patalpa – sakrariumas, kur stovėjo vargonai. Tai kiek neįprasta – dažniausiai vargonus įrengdavo choruose. Būtent toji kiek neįprasta interjero įpatybė galbūt mena pirmąją pastato paskirtį – kur nors čia buvo ir patalpa, anuomet skirta gyventi kunigui.

Varpai. Senoji bažnyčia neturėjo bokšto, medinė varpinė stovėjo šalia jos, arčiau miesto. Jame minimi du varpu, buvusiu vizitacijos dieną. Trečiasis kabojo šalia statomos mūrinės bažnyčios, į kurią buvo įkeltas ir pakabintas, baigus statybas.

Klebonija. Šalimais medinės bažnyčios stovėjo mediniai klebonijos pastatai, einant į bažnyčią iš dešinės – mokykla ir vikaro namas po tuo pačiu šiaudais dengtu stogu. Išliko jų aprašai, iliustruojantis žemiškąją bažnyčios tarnų buitį.

<…> Parapijos namai yra į rytus nuo kalniuko, iš visų pusių geros išorės, malonūs ir jaukūs. Gyvenamasis namas naujas ir elegantiškas. Pirmas butas arba valgomasis, – didelis, su prieškambariais ir valgomuoju, mūrinis, su kaminu. Prieš jį – kitas butas, turįs du kambarius. Trečias butas yra po antruoju – tai pirtis. Vienoje pusėje ūkio pastatas, per vidurį perskirtas. Kitoje pusėje alyvų ir gėlių sodas. Kitoje pusėje plynia, obelynas, daržovės. Šeimyninis pastatas vienas, kiek kitaip padarytas, tinkąs ir šeimynai, ir paprastam sandėliui. Pirtys yra skirtingos: pavaldžiai liaudžiai ir bažnyčios valdiniams pavestos valdyti. Vikaro butas – tinkamas, einant į kleboniją iš dešinės, su kaminu, šiaudais dengtas. Čia yra kamara laikyti daržovėms ir maisto produktams. Prieš tą butą yra mokykla po tuo pačiu stogu. Mokytojas – gero elgesio jaunuolis, doras, pakankamai mokytas, todėl tinkamas jaunimui mokyti.<…>

Pirmieji – du klebonu, du Martynu. Spėjama, kad pirmuoju Šiaulių bažnyčios klebonu bus buvęs vėlesnis Žemaičių vyskupas Martynas (1453–1454). Pasirinkimui nebuvo daug kandidatų, teigia Balys Tarvydas, nes beveik visą tos bažnytėlės veikimo laiką nebuvo Lietuvoje kunigų seminarijos. Vyskupas Motiejus Valančius Žemaičių vyskupystėje mini, kad XV a. pabaigoje Šiauliuose klebonavo kitas šviesus žemaitis, vėliau žinomas Žemaičių vyskupo Martyno II vardu (1485-1501). Spėjama, jo iniciatyva prie Šiaulių bažnyčios buvo įsteigta mokykla. Tiedu Martynu – pirmieji mūsų dvasiškių vardai.

Triskart lemtingas šv. Mauricijus! Atsimenate, kurią 1236 m. dieną įvyko Saulės mūšis? Švento Mauricijaus, rugsėjo 22-ąją. Kas jis buvo? Šis katalikų šventasis buvo juodaodis, vienintelis negras tarp šventųjų.

Mauricijus (†287), kankinys. Mauricijus buvo Romos imperijos Tėbų legiono karininkas, krikščionis. Kai žygio metu dalinys įsikūrė stovyklą Oktodurume prie Rhone upės, imperatorius Maksimilijonas įsakė kariuomenei aukoti pagonių dievams. Tėbų legiono krikščionys, padrąsinti Mauricijaus, atsisakė tai daryti ir visi buvo nužudyti. <…>. Tas aprašyta Liono vyskupo šv. Eucherijaus pranešime, rašytame V a. pirmoje pusėje vyskupui Salvijui. <…> Mauricius buvo paskelbtas šventuoju.

Bulota A., Benys L. Šventųjų gyvenimai. Kaunas, 1994, p. 292.

 

Kas galėjo įsivaizduoti, kad Šiauliams jis bus triskart lemtingas?! Pirma – Saulės mūšis įvyko Šv. Mauricijaus dieną, antrą – šv. Mauricijus buvo Livonijos ordino patronas. O trečia? Kaip aiškėja iš 1621 m. bažnyčios vizitacijos, Šiaulių medinėje bažnyčioje buvo portatilis su kankinių šv. Mauricijaus ir šv. Irenejaus relikvijomis, pašventintas Vilniaus vyskupo Voinos.

Kokiais keliais šio šventojo relikvijos pasiekė būtent Šiaulius. Kodėl Šiaulius? Dievo pirštas ar paprastas atsitiktinumas? Atrodo, kad iki šių dienų Šiaulių katedroje tebesaugoma toji šventojo Mauricijau relikvija, 1930 metais iš naujo pašventinta Kauno Archivyskupijoje.