"Gintra-Universitetas" įveikė Švedijos klubą

fkgint­ra.lt nuo­tr.
Kont­ro­li­niam ma­čui Šiau­liuo­se su­si­ti­ko "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" (bal­ta ap­ran­ga) ir Šve­di­jos Karls­ham­no "FK Asa­rum" (mė­ly­na ap­ran­ga) mer­gi­nos.
Ar­tė­jant UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­rui dar vie­ną kont­ro­li­nį ma­čą pa­si­ren­gi­mo cik­le su­žai­dė Šiau­lių "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da.

Lie­tu­vos čem­pio­nės Šiau­liuo­se su­si­ti­ko su Šve­di­jos klu­bu Karls­ham­no "FK Asa­rum" ir po ko­vin­gų 90 min­čių įvei­kė var­žo­ves iš Skan­di­na­vi­jos re­zul­ta­tu 3:1 (1:1).

Šia­me su­si­ti­ki­me pir­mo­sios į prie­kį iš­si­ver­žė vieš­nios iš Šve­di­jos. Po ap­mau­džios klai­dos to­li­mas Fe­li­cia Da Sil­va smū­gis ne­ti­kė­tai įskrie­jo į Gre­tos Luk­jan­ču­kės gi­na­mus var­tus – 0:1.

To­kia ma­čo pra­džia pa­ža­di­no šiau­lie­tes iš le­tar­go mie­go, to­dėl iš­ly­gi­na­mo­jo įvar­čio il­gai lauk­ti ne­rei­kė­jo. Ata­kos smai­ga­ly­je at­si­dū­ru­si bra­zi­lė Isa­do­ra Frei­tas va­di­na­mu "špi­cu" nu­krei­pė ka­muo­lį į tink­lą – 1:1. Ko­vin­gai vy­kęs pir­ma­sis kė­li­nys taip ir bai­gė­si – 1:1.

Po per­trau­kos ini­cia­ty­vą aikš­tė­je įtvir­ti­nu­sios Ri­man­to Vik­to­ra­vi­čiaus auk­lė­ti­nės tu­rė­jo rea­lų pro­gų iš­si­verž­ti į prie­kį, ta­čiau Not­han­do Vi­la­ka­zi smū­gis su­vir­pi­no sker­si­nį, o pa­vo­jin­gą I. Frei­tos iš­puo­lį su­stab­dė pa­sku­ti­nė var­žo­vių gy­nė­ja.

Vis dėl­to šve­džių var­ti­nin­kė ne­tu­rė­jo jo­kių šan­sų stan­dar­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je, kai Do­vi­lė Gai­le­vi­čiū­tė tie­siog idea­liai iš­nau­do­jo bau­dos smū­gį iš maž­daug 18 met­rų – 2:1.

Nors "Asa­rum" žai­dė­jos ne­si­ruo­šė kel­ti bal­tos vė­lia­vos ir sten­gė­si pa­vo­jin­gai kont­ra­ta­kuo­ti, o šiau­lie­čių gy­ny­bo­je pa­si­tai­kė neuž­tik­rin­tų veiks­mų, vis tik var­tus ant­ro­je ma­čo pu­sė­je pa­vy­ko iš­sau­go­ti "sau­sus".

Per­ga­lę mū­siš­kėms įtvir­ti­no po Han­nos Pi­li­pen­ko smū­gio pir­mo­ji prie at­šo­ku­sio ka­muo­lio su­sku­bu­si Ri­man­tė Jo­nu­šai­tė ir nu­krei­pu­si jį į var­tus – 3:1.

Pri­me­na­me, kad UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­ras rugp­jū­čio 7–13 die­no­mis vyks Aly­tu­je.

Šian­dien "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" su­žais dar vie­ne­rias kont­ro­li­nes rung­ty­nes. 17 va­lan­dą Šiau­lių mies­to cent­ri­nia­me sta­dio­ne šiau­lie­tės iš­mė­gins jė­gas su Len­ki­jos vi­ce­čem­pio­ne Ko­ni­no "KKPK Me­dyk".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.