GINC pristatė gatvėje nufilmuotą klipą "Dobile"

Si­mo­nos UMA­RAI­TĖS nuo­tr.
Gru­pės BIX būg­ni­nin­kas Gin­tau­tas Gas­ce­vi­čius (GINC) sa­kė, kad gat­vė­je fil­muo­ti vaiz­do kli­pą bu­vo links­ma: praei­viai la­bai po­zi­ty­viai priė­mė mu­zi­ki­nį šė­lio­ji­mą.
Per­ku­si­nin­kas, gru­pės BIX būg­ni­nin­kas Gin­tau­tas Gas­ce­vi­čius (GINC) Šiau­lių cent­re iš­si­sta­tęs būg­nus su­ren­gė iš­skir­ti­nį šou – čia bu­vo fil­muo­ja­mas jo kū­ri­nio "Do­bi­le" vaiz­do kli­pas, ku­ris jau pri­sta­to­mas ger­bė­jams.

"Tai or­ga­niš­kas kli­pas, be jo­kių spe­cia­lių­jų efek­tų – toks, ko­kio ir no­rė­jo­me. Tu­rė­jo­me tiks­lą vis­ką nu­fil­muo­ti vie­na ka­me­ra ir vie­nu ypu, be mon­ta­vi­mo, be kar­py­mų. Tie­siog nuo pra­džių iki ga­lo, ir mums pa­vy­ko", – pa­sa­ko­jo GINC.

Fil­muo­ti mies­to gat­vė­je rin­ko­si są­mo­nin­gai. "Ka­dan­gi "Do­bi­le" tu­ri folk­lo­ro mo­ty­vų, spe­cia­liai nu­spren­dė­me at­si­sa­ky­ti gam­tos, o pa­si­rin­ko­me mies­to šur­mu­lį", – sa­kė ži­no­mas per­ku­si­nin­kas.

Vaiz­do kli­pą GINC iš­lei­do po maž­daug me­tus tru­ku­sios per­trau­kos. Sa­ko su­pra­tęs, kad "Do­bi­le" tu­ri tu­rė­ti vaiz­do kli­pą, o žo­džio "do­bi­le" skam­be­sys pui­kiai de­ra su būg­nų skam­be­siu.

Su­kur­ti nau­ją dar­bą pa­dė­jo "Šiau­liai gy­vai" ko­man­da, kli­pą fil­ma­vo ir mon­ta­vo ope­ra­to­rius Da­rius An­če­re­vi­čius. Ka­dan­gi bu­vo sie­kia­ma vis­ką nu­fil­muo­ti vie­nu ypu, pa­vy­ko ne iš pir­mo kar­to.

"Jei kas nors ne­pa­vyk­da­vo, jei ko­kią kliur­ką pa­tys pa­ma­ty­da­vo­me – kar­to­da­vo­me vis­ką iš nau­jo. Ta­čiau džiau­gia­mės praei­vių reak­ci­jo­mis – bu­vo­me su­tik­ti la­bai po­zi­ty­viai, žmo­nės praei­da­mi žiū­rė­jo ir, ma­tyt, gal­vo­jo – na, ir pa­šė­lęs bi­čas čia duo­da­si. La­bai links­ma fil­muo­ti bu­vo, o re­zul­ta­tu esu la­bai pa­ten­kin­tas", – sa­kė GINC.

Mu­zi­kan­tas sa­kė, kad da­bar vi­są sa­vo dė­me­sį ski­ria nau­jam al­bu­mui, ku­ris tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti vė­ly­vą ru­de­nį ar žie­mos pra­džio­je.

"Šiau­lių kraš­to" inf.